packing layer

  • Обща политехника
  • уплътнителна подложка
199 допълнителни резултата:
политех.abhesive layerабхезионен слой
политех.acoustic interfacial transmission layerпросветляващ акустичен слой
политех.adhesive layerлепилен слой
политех.adsorbed layerадсорбиран слой
политех.air layerвъздушен слой
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
геод.altitude-layer tintingтонална хипсометрическа скала за възвишение
политех.altitude-layer tintingтонална хипсометрия
политех.athmospheric layerатмосферен слой
политех.attenuated layerтънък слой
политех.backing layerосновен слой
политех.barrier layerзаграждащ пласт
политех.barrier-layer capacitanceкапацитет на запиращ слой
политех.barrier-layer cellвентилен фотоелемент
политех.barrier-layer photocellфотоелемент с преграждащ слой
политех.barrier-layer photocellвентилен фотоелемент
хим.binder layerбиндерен слой
политех.blocking layerпреграден слой
политех.blocking-layer cellвентилен фотоелемент
политех.blocking-layer photocellвентилен фотоелемент
политех.blocking-layer photocellфотоелемент с преграждащ слой
политех.boundary layerграничен слой
политех.boundary-layer frictionтриене в граничен слой
политех.brick layerзидар
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.cloud layerоблачен слой
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.concrete layerбетрнен слой
политех.conducting layerпропускащ слой
геол.confining layerводоупор
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
авто.cushion layerподпротекторен слой
политех.depletion layerпреграден слой
политех.dielectric layerдиелектричен слой
политех.dipole layerдвоен електрически слой
политех.double layerдвоен слой
политех.double-layer beltдвуслоен ремък
рлк.double-layer screenекран с двоен слой
политех.double-layer windingдвуслойна намотка
политех.draining layerдрениращ слой
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
елн.emission layerемисионен слой
политех.emission layerповърхностен излъчващ слой
елн.emitting layerемисионен слой
политех.emitting layerповърхностен излъчващ слой
кино.emulsion layerфотослой
политех.epitaxial layerепитаксиален слой
политех.face layerлицев слой
политех.face layerоблицовъчен слой
политех.felt packingфилцова набивка
политех.filtering layerфилтриращ слой
five-layerпетслоен
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.four-layer diodeчетирислоен полупроводников диод
политех.gland packingсалникова набивка
политех.grain layerнай-външен лицев слой
политех.ground layerприземен атмосферен слой
политех.half-value layerслой на 50% поглъщане
политех.heat-insulation layerтоплоизолационен слой
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
intermediate layerподслой
елн.inversion layerинверсен слой
политех.ionized layerйонизиран слой
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
layerbricklayer
layerполягам (за посеви)
layerчовек, който залага срещу даден кон (при състезания)
layerразмножавам чрез отводи
layerслой, пласт, наслоение
layerкокошка носачка
layerнареждам на слоеве, наслоявам, напластявам
геол.layerпластов
тех.layerмеждуслоен
тех.layerпрокладка
ел.layerповив
ел.layerшихтовам
политех.layerнапластяване, подложка, разрез
layerагр. отвод
стр.layerзидар
нар.layer by layerпослойно
политех.layer heightвисочина на слой
политех.layer latticeслоеста решетка
политех.layer mouldingетажно формоване
тех.layer separationотслояване
политех.layer structureслоеста структура
политех.layer thicknessдебелина на слой
политех.layer tintingхипсометрическо изображение на релефа
layer-by-layerпослоен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.monomolecular layerмономолекулен слой
ел.multi-layerшихтовам
политех.multiple-layer wallмногослойна стена
мех.neutral layerнеутрален слой
политех.one-layerеднослоен
политех.one-layer windingеднослойна намотка
мин.ore packingслягане на отбита руда
политех.oxide layerокисен слой
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordвръв за превързване
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeманшет
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
политех.phase-boundary layerмеждуфазов граничен слой
кино.photosensitive layerсветлочувствителен слой
полигр.pointing-down layerкопирен слой
политех.protective layerзащитен слой
астр.reversing layerобръщащ слой
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
зав.root layerосновен слой
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.scattering layerразсейващ слой
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.sealing layerхерметизиращ слой
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.sensitive layerчувствителен слой
инф.seven-layerседемслоен
политех.shaft packingуплътнение на вал
политех.single layerединичен слой
политех.single layerеднослоен
single-layerеднослоен
мин.solid packingплътно запълнение
политех.sonic scattering layerзвукоразсепващ слой
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
subbing layerподслой
политех.substandard layerдолен атмосферен слой
политех.super-standard layerгорен атмосферен слой
политех.surface layerповърхностен слой
политех.thermal-insulation layerтоплоизолационен слой
thick-layerдебелослоен
добави значение или превод тук