packing water seal

  • Обща политехника
  • хидравлично уплътнение
200 допълнителни резултата:
политех.absorption waterабсорбционна вода
политех.activated waterоблъчена вода
политех.aerated waterгазирана вода
политех.air sealхерметично уплътнение
политех.air sealвъздушна клапа
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.air-tight sealвъздухонепропускащо уплътнение
мин.air-water blast sprayпневматичен оросител за прахоулавяне след извършване на взривни работи
политех.air-water interfaceграница 'въздух-вода'
политех.alkaline waterалкална вода
политех.ammonia waterамонячна вода
политех.atmospheric waterатмосферна вода
политех.attached ground waterмолекулно свързана вода
политех.attached ground waterсвързана подпочвена вода
политех.axial sealосово уплътнение
политех.backwash waterпромивна вода
политех.baryta waterбаритова вода
кораб.bilge waterтрюмна вода
политех.bleed waterразреждаща вода
църк.blessing of waterводосвет
политех.boiler waterкотелна вода
политех.boiling-water reactorкипящ реактор
политех.bromine waterбромна вода
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
зав.carbide-to-water generatorацетиленов генератор система карбид във вода
carbonated waterгазирана вода
стр.cement-water ratioводоциментово отношение
тех.chemical water treatmentхимводоочистка
политех.chlorine waterхлорна вода
тех.circulating waterводоциркулационен
политех.circulating waterциркулационна вода
политех.circulation waterциркулационна вода
политех.city waterвода от градския водопровод
политех.clear waterчиста вода
политех.close packingплътно запълване
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed water ductзакрит водопровод
политех.coastal waterбрегови води
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.combined waterсвързана вода
политех.condensation waterкондензационна вода
политех.condensation waterкондензат
политех.condensed waterкондензационна вода
хим.constitutional waterконституционна вода
политех.conveying waterтранспортираща вода
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
политех.coordination waterкоординирана вода
политех.copper sealмедно уплътнение
политех.crimp sealзигзагобразен заваръчен шев
политех.crystallization waterкристализационна вода
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.dammed waterподприщена вода
политех.day waterповърхностна вода
политех.dead waterзастояла вода
политех.decomposition waterактивна вода
политех.delivery of waterводоснабдяване
политех.desalinated waterобезсолена вода
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.devil waterотпадъчен разтвор
политех.distant waterоткрито море
политех.distilled waterдестилирана вода
политех.domestic waterпитейна вода
политех.domestic water heatingзагряване на вода за битови нужди
хидр.downstream waterдолен биеф
drinking waterвода
политех.drinking waterпитейна вода
политех.drinking waterвода за пиене
политех.drinking water supplyснабдяване с питейна вода
политех.drum-water meterбарабанен водомер
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dust sealуплътнение срещу прах
политех.earthy waterтвърда вода
политех.effluent waterфилтрат
политех.effluent waterизтичаща вода
политех.efflux of waterразход на вода
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.entrained waterувлечена вода
геол.erosion by waterразмив
политех.feed waterпитателна вода
политех.feed water heaterекономайзер
политех.feed water heaterнагревател за питателна вода
политех.feed-water pipingзахранващ водопровод
политех.felt packingфилцова набивка
политех.felt sealуплътнение от кече
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
fizzy waterгазирана вода
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.flat waterбезвкусна вода
политех.fleet waterплитчина
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.flood waterвисоки води
политех.flood waterводи от наводнение
политех.flood waterпоройна вода
политех.flood waterвисока вълна
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.foul-waterмръсна вода
политех.free waterгравитационна вода
политех.free waterсвободна вода
политех.free water levelниво на свободната водна повърхност
политех.free water surfaceсвободна повърхност на водата
fresh waterвода
политех.fresh waterпрясна вода
fresh-waterпресноводен
политех.gland packingсалникова набивка
политех.gland seal systemсистема за уплътняване на вал
политех.glass-to-metal sealспойка на метал със стъкло
политех.gravity water wheelналивно водно колело
политех.gravity-system water coolingтермосифонно охлаждане
политех.gritty waterабразивна вода
политех.ground waterподпочвена вода
политех.ground water run-offоттичане на подпочвени води
геол.ground-water elevationниво на грунтовите води
политех.ground-water lineниво на подпочвените води
политех.ground-water supplyводоснабдяване с подпочвени води
политех.ground-water tableниво на подпочвените води
политех.gum waterводен разтвор на гуми арабикум
политех.hard waterтвърда вода
хидр.head of waterводен напор
хидр.head waterгорен биеф
хидр.head waterгорен хоризонт на водата
тех.heat sealтермозапечатване
политех.heavy waterтежка вода
политех.heavy water reactorреактор с тежка вода
политех.heavy-water moderatorзабавител с тежка вода
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.hermetic sealхерметично уплътнение
политех.hermetic sealхерметична спойка
хидр.high waterгорен биеф
политех.high waterпълноводност
политех.high waterвисоки води
политех.high water markниво на високи води
политех.high-water flowводно количество при високи води
хидр.high-water levelхоризонт при високи води
политех.high-water lineлиния на водното ниво при високи води
holy waterвода
рел.holy waterсвета вода
тех.hot waterводогреен
тех.hot-waterводогреен
политех.hot-water boilerводогреен котел за прегрята вода
политех.hot-water heatingводно отопление
политех.hot-water radiatorрадиатор за воден отопление
политех.hot-water stoveуред за водно отопление
политех.hot-water supplyснабдяване с топла вода
политех.household water heaterбитов нагревател за вода
обог.hutch waterпромивна вода
политех.hydration waterхидратационна вода
hydraulic sealхидравлично уплътнение
политех.impotable waterнегодна за пиене вода
политех.impounded surface waterзастояла повърхностна вода
industrial waste waterпромишлена отпадъчна вода
industrial waterпромишлена вода
industrial water supplyпромишлено водоснабдяване
геол.ingress of waterводопроявление
политех.irrigation waterвода за напояване
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.joint sealуплътнение на шев
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth sealлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
ел.lead sealспойка на въвод
политех.lead sealоловно уплътнение
политех.lead sealоловна пломба
политех.leakage waterвода от пропуски
политех.leakoff-type shaft sealлабиринтно уплътнение на вал
политех.leaky sealпропускащо уплътнение
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.lenther sealкожено уплътнение
ядр.light-waterлеководен
политех.light-water moderatorзабавител с обикновена вода
политех.lime waterтвърда вода
политех.lime waterваров разтвор
политех.lime waterваровита вода
политех.lime waterварно мляко
политех.lime water colourводна варова боя
политех.lip-type sealуплътнение от маншетен тип
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.liquid sealхидравлично уплътнение
метео.liquid-water contentводност
политех.low waterниски води
политех.low waterс ниско водно ниво
политех.low-water flowдебит при маловодие
политех.low-water regulation storageводохранилище за частично регулиране
политех.lubri-seal bearingлагер с маслоотражателни пръстени
политех.main waterвода от водопроводната мрежа
make water-repellentхидрофобирам
making water-repellentхидрофобиране
политех.mean high waterсредно ниво на високи води
политех.mean low waterсредно ниво на ниски води
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.mechanical sealмеханично уплътнение
политех.metallic packingметално уплътнение
мин.mine waterруднична вода
mineral waterвода
Ministry of Environment and WaterМинистерство на околната среда и водите
политех.mixture waterвода за приготвяне на смес
добави значение или превод тук