labyrinth-packing ring

  • Обща политехника
  • лабиринтен пръстен
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic labyrinthакустичен лабиринт
политех.acoustic-labyrinth loudspeakerвисокоговорител с акустичен лабиринт
политех.adjusting ringустановъчен пръстен
политех.adjustment ringустановъчен пръстен
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
хим.anhydro ringпръстен на вътрешен анхидрид
политех.arch ringзидария, образуваща арка
политех.arch ringчело на арка
ел.arcing ringдъгоотвеждащ пръстен
политех.aromatic ringпръстен на ненаситено съединение
хим.aromatic ringароматен пръстен
политех.backing ringпръстеновидна подложка
политех.ball-distance ringсепаратор сачми
политех.ball-retainer ringсепаратор сачми
политех.base ringопорен пръстен
хим.benzene ringбензолен пръстен
политех.blade ringвенец с лопатки
политех.blinding ringзатягаш пръстен
кауч.building ringработен пръстен
кораб.buoy ringспасителен пояс
политех.buzzer ringзумерно повикване
политех.c ringпружинен пръстен
политех.cam-ring chuckпатронник с шайба със спирални канали
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.carrier ringносещ пръстен
политех.carrier ringнаправляващ пръстен
политех.carrying ringносещ пръстен
политех.carrying ringнаправляващ пръстен
политех.casing ringуплътнителен пръстен
политех.centering ringцентриращ пръстен
политех.check ringстопорен пръстен
хим.chelate ringхелатен пръстен
политех.chucn ringпръстен за патронник
политех.clamp ringзатягащ пръстен
политех.clamping ringзатягащ пръстен
политех.cleating ringзвено за обшивка
политех.clip ringпружинен пръстен
политех.close packingплътно запълване
политех.closing ringзадържащ пръстен
политех.closing ringпружинен пръстен
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
ел.collector ringконтактен пръстен
политех.compression ringуплътнителен бутален пръстен
ел.contact ringконтакторен пръстен
ел.contact ring brushчетка за контактен пръстен
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.curb ringопорен кръг
политех.curb-ring craneвъртящ се кран
политех.cutting ringизсичащ пръстен
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
политех.die ringизсичащ пръстен
политех.diffraction ringдифракционен пръстен
политех.diffusion ringдифузионен пръстен
политех.distance ringдистанционен пръстен
политех.drawl ringматрица за дълбоко изтегляне
политех.drawl ringизтеглячна плоча
политех.drip ringмазилен пръстен
политех.drip ringфилтриращ кръг
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic ringопорен пръстен
политех.elastic ringпружинна шайба
ел.end ringкафезен пръстен
политех.end ringзатварящ пръстен
хим.exo-ringвъншен пръстен
политех.expanding ringразпъващ пръстен
политех.expanding ringразединяващ пръстен
политех.expanding-ring clutchсъединител с разширяващ се пръстен
политех.expansion lock ringразтварящ се пружинен пръстен
политех.extension ringпръстенообразна наставка пръстен
политех.external ringвъншен пръстен
политех.eye ringухо
политех.eye ringхалка, кауш
политех.felt packingфилцова набивка
политех.filler ringуплътнителен пръстен
политех.filling-in ringуплътнителен пръстен
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
текст.flax wet ring-spinning frameпредачна машина за мокро предене на лен
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.floating ringплаващ пръстен
политех.flywheel ringвенец на маховик
политех.fused ringкондензиран пръстен
хим.fused ringкондензирано ядро
политех.gasket ringуплътнителен пръстен
политех.gear ringзъбен венец
политех.geared ringзъбен венец
политех.gland packingсалникова набивка
политех.governor ringрегулиращ пръстен
политех.grip ringзатягащ пръстен
политех.grooved ringпръстен с жлеб
политех.guard ringпредпазен опорен пръстен
политех.hanging ringпръстен за окачване
политех.heel ringпръстен за придаване на коравина
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
хим.heteroatomic ringхетероатомен пръстен
хим.heterocyclic ringхетероцикличен пръстен
хим.home-atomic ringхомоатомен пръстен
политех.impingement ringотражателен пръстен
политех.index ringградуиран пръстен
политех.indexing ringделителен пръстен
политех.insertion ringпръстеновидна вложка
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.joint ringподложен пръстен
политех.junk ringподложен пръстен
labyrinthлабиринтен
тех.labyrinthлабиринтов
маш.labyrinthлабиринтно уплътнение
labyrinthлабиринт (и прен., анат.)
политех.labyrinth bearingлагер с лабиринтно уплътнение
политех.labyrinth boxлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth glandлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth pistonбутало с лабиринтно уплътнение
политех.labyrinth sealлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth sealingлабиринтно уплътнение
политех.lagging ringпръстен за закрепване на обшивка
политех.lead ringнаправляващ пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.lifting ringухо за повдигане
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
тех.liquid-packed ringводокръгов
политех.locating ringфиксиращ пръстен
политех.lock ringзадържащ пръстен
политех.locking ringзадържащ пръстен
политех.lubricating ringмазилен пръстен
политех.lubrication ringмазилен пръстен
тех.manacle ringобечайка
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.multiple-ring valveсъставен пръстеновиден шибър
хим.naphtalene ringнафталинов пръстен
политех.o ringо-пръстен
политех.o-ring sealуплътнение с о-пръстен
тех.oil catch ringмаслоотбоен пръстен
политех.oil ringмазилен пръстен
тех.oil scraper ringмаслоотбоен
тех.oil slinger ringмаслоотражателен пръстен
политех.oil-catch ringмаслоразпръсквателен пръстен
политех.oil-drip ringмазилен пръстен
политех.oil-piston ringмаслен бутален пръстен
политех.oil-retaining ringмаслозадържащ пръстен
политех.oil-ring bearingплъзгащ лагер с мазилен пръстен
тех.oil-thrower ringмаслоотражателен
политех.oil-thrower ringмаслоотражателен пръстен
политех.oiling ringмазилен пръстен
политех.operating ringустановъчен пръстен
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
packingпакетиране
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
добави значение или превод тук