packing leakage

  • Обща политехника
  • протичане през уплътнение
152 допълнителни резултата:
политех.air-gap leakageдиференциално разсейване
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.base leakageизтичане в основата
политех.belt leakageпоток на разсейване във фазната зона
ел.body leakageутечка на кожуха
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.coefficient of leakageкоефициент на неплътност
политех.coefficient of leakageкоефициент на утечка, коефициент на филтрация
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.collector-junction leakage admittanceпълна проводимост на утечката на колекторен преход
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
политех.differential leakageдиференциално разсейване
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.emitter-junction leakage admittanceпълна проводимост на утечката на емитерния преход
геол.erosive leakageсуфозия
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.gland packingсалникова набивка
политех.heat leakageзагуба на топлина
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
insulation leakageутечка през изолацията
рад.interelectrode leakageмеждуелектродна утечка
политех.joint leakageнеплътност на шев
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
leakageпротечка
leakageизтичане, изпускане, пропущане (на течност)
leakageпропускане
елн.leakageзагуба, утечка
тех.leakageтеч
ел.leakageутечка
ел.leakageутечен
политех.leakageнеплътност
leakageизтекло количество (течност, газ, вода и пр.)
политех.leakage admittanceпълна проводимост на утечка
политех.leakage circuitверига на утечка
политех.leakage conductanceпроводимост на утечка
политех.leakage currentтокови загуби от утечки
политех.leakage currentнеизправена част от променлив ток, обратен ток
политех.leakage detectorуказател за земно съединение
политех.leakage factorкоефициент на магнитно разсейване
политех.leakage factorкоефициент на загуби от изтичане
политех.leakage fieldполе на разсейване
политех.leakage flowпропускане
политех.leakage flowизтичане
ел.leakage fluxпоток на разсейване
политех.leakage fluxзагуба от изтичане
политех.leakage indicatorпоказател за изтичане
политех.leakage inductanceиндуктивност на разсейване
ел.leakage lossзагуби от утечка
политех.leakage lossзагуби от изтичане
ел.leakage pathпът на изтичане на тока
политех.leakage reactanceреактивно съпротивление
тлг.leakage relayконтролно реле
политех.leakage relayреле за ток на утечка в земята
политех.leakage resistanceсъпротивление на утечката
политех.leakage waterвода от пропуски
политех.leakage windingнамотка за компенсиране потока на разсейване
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.magnetic leakageмагнитно разсейване
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.neutron leakageизтичане на неутрони
мин.nitroglycerin leakageексудация на нитроглицерин
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordвръв за превързване
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeманшет
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft leakageпротичане през хлабината между корпус и вал
политех.shaft packingуплътнение на вал
политех.slot leakageканално разсейване
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.volume leakageутечка през изолацията
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук