packing plate

  • Обща политехника
  • уплътняваща шайба
200 допълнителни резултата:
политех.accumulator plateакумулаторна плоча
политех.adjustment plateлира
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
полигр.alkuprint plateбиметална офсетова форма
полигр.aluminium plateалуминиева пластина
полигр.amalgamated plateамалгамирана печатна форма
политех.anchor plateанкерна плоча
политех.back plateмасивен електрод на кондензаторен микрофон
политех.back plateдиск на универсален патронник за струг
политех.baffle plateнаправляваща плоча
политех.baffle plateдефлектор, праг на огнище
политех.base plateоснова
политех.base plateопорна плоча
политех.bearer plateопорна плоча
политех.bed plateфундамент на плоча
политех.bed plateрама, стойка, подова плоча
политех.bed plateхар
политех.bed plateфундаментна плоча
политех.bed plateпланка
политех.bedding plateфундаментна плоча
политех.bench plateплоча за разчертаване
политех.bench plateтрасажна маса
полигр.bimetal plateбиметална печатна форма
мет.blow plateпесъкодувна плоча
политех.boiler plateкотелна ламарина
политех.bolster plateосновна плоча, притискаща плоча
политех.bolster plateподложка
леяр.bottom plateподмоделна дъска
политех.bottom plateгръдна опора
политех.bottom plateдъно, подложка, гръдна опора
хидр.breast plateотбивна стеничка
политех.breast plateгръдна опора
политех.breast plateсвръзка
стр.breast plateщурц
политех.breast-plate microphoneнагръден микрофон
политех.bush plateкондукторна плоча
политех.butt plateпланка при челно съединение
политех.cam plateгърбична шайба
политех.cam plateгърбичен диск
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.cap plateпокриваща плоча
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.channeled plateрифелова ламарина
политех.chip-breaker plateстружкочупеща пластина
политех.chuck face-plateпланшайба с плашки
политех.chuck plateдиск на планшайба
политех.clamp plateпритискаща плоча
политех.clamping plateпритискаща плоча
политех.close packingплътно запълване
политех.cluster plateсменяема плоча с група вретена
политех.clutch drive plateводещ диск на съединител
политех.clutch plateтриещ диск
политех.clutch pressure plateпритискащ диск на съединител
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
полигр.combined plateкомбинирана печатна форма
политех.compounded plate springмноголистов ресор
политех.compression plateнатискова плоча
ел.connecting terminal plateклеморед
политех.connection plateсъединителна планка
обог.construction-plate classifierкласификатор с перфорирана диафрагма
ел.contact plateконтактна пластина на цокъл
политех.cooling plateохладителна пластинка
тех.copper plateпомеднявам
тех.copper plateпомедявам
ел.core plateщанцован лист за пакетен магнитопровод
политех.core plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.core-drying plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.corrugated plateвълнообразна ламарина
политех.cover plateпокриваща плоча
политех.cover plateпланка
политех.covering plateпланка
политех.covering plateпокриваща плоча
политех.crystal plateкристална плоча
политех.crystal plateкварцова пластинка
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
полигр.curved plateцилиндрична печатна форма
политех.curved plateкръгъл стереотип
политех.cut-off plateшибър
политех.cut-off plateрегистър, клапа
полигр.cylindrical plateцилиндрична печатна форма
политех.cylindrical plateкръгъл стереотип
политех.damper plateшибър
политех.damper plateрегистър, клапа
политех.data plateтабелка с основни данни
политех.dead plateнеподвижна плоча
политех.deflecting plateотклоняваща плоча
политех.die plateдържач на матрица, винторезна дъска
политех.die plateизтеглячна дъска
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.distance plateдистанционна шайба
политех.dividing plateделителен кръг
политех.dividing plateпреграда
политех.dog plateгърбична шайба
политех.dog plateгърбичен диск
тех.double-plateдвудисков
политех.double-plate clutchдвудисков съединител
политех.double-plate sounderдвоен клопфер
политех.drawing plateдъска за изтегляне
полигр.drawn-on-plate lithographyавтолитография
политех.dressing plateизравнителна плоча
политех.drive plateводеща шайба
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dump plateобръщаща се плоча
ел.earth plateзаземителна плоча
ел.earthing plateзаземителна плоча
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.electric boiling plateелектронагревателна плоча
политех.electric plateелектронагревателна плоча
полигр.electrographic plateелектрографична печатна форма
политех.end plateчелен капак
политех.end plateдъно
политех.face plateпланшайба
политех.face plateтрасажна маса, екран
разг.fashion plateмодаджийка
разг.fashion plateмодаджия
политех.felt packingфилцова набивка
изч.ferrite aperture plateферитна пластинка с отбор
изч.ferrite plateферитна плочка
политех.fine plateтънък листов материал
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.flanged plateлист с подгънати ръбове
полигр.flat plateплоска печатна форма
полигр.flat-bed plateформа за плосък печат
полигр.flexographic plateеластична печатна форма
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.floor plateметална подова плоча
политех.former plateкопирна плоча
политех.foundation plateфундаментна плоча
политех.frame plateплоча на рамкова филтърпреса
политех.friction plateфрикционен диск
политех.gland packingсалникова набивка
политех.groove plateплоча с нарези
политех.ground plateдолна укрепителна връзка
ел.grounding plateзаземителна плоча
политех.grtd-plate capacitanceкапацитет решетка-анод
политех.guard plateпредпазна плоча
политех.guard plateпредпазен кожух
политех.guide plateнасочваща плоча
политех.guide plateкопирна плоча
полигр.half-tone plateрастерово клише
политех.head plateдъно
политех.head plateчелен капак
тех.heat-insulation plateтермопанел
политех.heating plateнагревателна плоча
политех.heavy-plate millагрегат за валцоване на дебели плочи
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.hinged plateлюлеещ се ножодържач на стъргателна машина
политех.hold-down plateпритискаща плоча
ел.hot plateкотлон
политех.hot plateплоча за отвръщане на закалени детайли
политех.hot plateнагревателна плоча
полигр.illustrative-matter plateилюстрационна печатна форма
политех.impact plateплоча, поемаща удари
политех.impact plateотражателна плоча
политех.index plateградуирана пластина
политех.index plateделителен диск, циферблат
политех.indexing plateделителен диск
политех.jig plateкондукторна плоча
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.junction plateсъединителна планка
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.laminated plate springлистов ресор
политех.lapping plateплоча за притриване
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.licence plateтабелка с регистрационен номер
политех.lifting plateпланка с профилни отвори за изваждане на леярски модел от форма
политех.liner plateоблицовъчна плоча
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
полигр.lithographic plateлитографска печатна форма
политех.lobe plateосновна плоча
политех.manger plateводозадържаща преграда
стр.manifold plate glassстъклопакет
леяр.match plateмоделна дъска
леяр.match-plate mouldingформоване с моделна дъска
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
полигр.metallic plateметална печатна форма
политех.mica plateмиканит
политех.mica plateслюдена пластина
полигр.monometal plateмонометална пластина
полигр.monometallic plateмонометална пластина
леяр.moulding plateподмоделна дъска
изч.multiaperture ferrite plateмногоотворна феритна пластинка
политех.name plateфирмена табелка
ел.name-plateбирка
политех.negative plateотрицателна плоча
политех.nest plateплоча на матрица с формообразуващи гнезда
полигр.non-metal plateнеметална печатна форма
политех.number plateномерна табелка
политех.number-plate lightлампа за осветяване на номерния знак
мин.ore packingслягане на отбита руда
политех.orifice plateдроселна шайба
политех.orifice plateбленда
полигр.original plateоригинална печатна форма
политех.oscillator plateгенераторна пластинка
добави значение или превод тук