elastic packing

  • Обща политехника
  • еластична набивка
  • еластично уплътнение
157 допълнителни резултата:
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.apparent elastic limitусловна граница на еластичност
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
мин.dry packingсухо запълнение
elasticластичен
elasticоптимистичен, жизнерадостен
elasticеластичен, разтеглив (и прен.), гъвкав, жилав, пъргав
политех.elastic after-effectеластично последействие
физ.elastic after-workingеластично последействие
политех.elastic after-workingелестично последействие
политех.elastic axisеластична ос
минер.elastic bitumenелатерит
политех.elastic breakdownразрушение при еластична деформация
политех.elastic bucklingеластично изкълчване
политех.elastic channelеластичен канал
политех.elastic clutchеластичен съединител
политех.elastic constantконстанта на еластичност
политех.elastic couplingеластично свързбане
политех.elastic couplingеластичен съединител
политех.elastic deformationеластична деформация
политех.elastic equilibriumеластично рабновесие
политех.elastic failureразрушение, дължащо се на превишаване границата на еластичност
политех.elastic fatigueеластична умора
политех.elastic feedbackгъвкава обратна връзка
политех.elastic forceеластична сила
мех.elastic hysteresisеластичен хистерезис
политех.elastic impactеластичен удар
политех.elastic instabilityзагуба на устойчивост при еластична деформация
политех.elastic interactionеластично взаимодействие
политех.elastic lagеластично последействие
политех.elastic limitграница на еластичност
политех.elastic lineеластична линия
политех.elastic loadingеластично натоварване
политех.elastic memoryеластична памет
хим.elastic plastomerеластопластомер
мех.elastic rangeеластичен зона
политех.elastic ratioотношение на модулите на еластичност на две тела
политех.elastic reactionеластична реакция
мех.elastic regionеластична зона
политех.elastic relaxationеластична релаксация
политех.elastic resilienceеластична деформационна работа
политех.elastic restraint generatorгенератор с еластично напрежение
политех.elastic restraint generatorзатихвателен генератор
политех.elastic ringпружинна шайба
политех.elastic ringопорен пръстен
политех.elastic scatteringеластично разсейване
политех.elastic scattering channelеластичен канал
политех.elastic stabilityеластична устойчивост
политех.elastic stiffnessеластична коравина
политех.elastic stopеластичен ограничител
политех.elastic strainеластична деформация
политех.elastic strain energyенергия на деформиране
политех.elastic stressнапрежение, предизвикващо еластична деформация
политех.elastic supportеластична опора
политех.elastic suspensionеластично окачване
политех.elastic washerпружинна шайба
политех.elastic waveеластична вълна
политех.elastic wheelшлифовъчен диск с вулканитова свръзка
политех.elastic-wave amplifierусилвател на пъргава вълна
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.gland packingсалникова набивка
политех.gum elasticкаучук
политех.gum elasticгума
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
highly elasticвисокоеластичен
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
quasi-elasticквазиеластичен
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft packingуплътнение на вал
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук