liquid packing

  • Обща политехника
  • хидравлично уплътнение
199 допълнителни резултата:
политех.acid liquidкисела луга
политех.acid liquidсулфитна луга, кисел разтвор
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
нефт.alkali liquidотработена алкална течност
политех.alkali liquidалкални отпадъци
политех.alkali liquidразтвор на основа
политех.ammonia liquidводен разтвор на амоняк
политех.anisotropic liquidтечен кристал
политех.anisotropic liquidанизотропна течност
маш.black liquidчерна натронова луга
политех.black-ash liquidразтвор, получен при излугване на содова стопилка
маш.black-sulphite liquidчерна сулфитна луга
политех.bleach liquidразтвор за избелване
политех.braking liquidспирачна течност
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.cathode liquidкатолит
политех.caustic liquidразтвор на сода каустик
политех.cell liquidелектролитен разтвор
политех.cleaning liquidразтвор за измиване
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.compressible liquidсвиваема течност
политех.cooling liquidохлаждаща течност
политех.crystal liquidанизотропна течност
политех.crystal liquidтечен кристал
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.discharge liquidотработена течност
политех.discharge liquidотработен разтвор
хим.dropping liquidкапкова течност
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.fat liquidемулсия от масло и вода
политех.felt packingфилцова набивка
политех.filter liquidфилтрат
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.gland packingсалникова набивка
политех.hardening liquidтечност за закаляване
тех.heat-transfer liquidтоплоносител
политех.heat-transfer liquidтечност-топлоносител
обог.heavy liquidтежка течност
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.high-boiling liquidтечност с висока точка на кипене
политех.high-viscosity liquidгъста течност
тех.insulating liquidтечен диелектрик
inviscid liquidрядка течност
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.junction liquidсъединителна течност
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
liquidтечност
liquidтечен
liquidнепостоянен, изменчив, променлив (за мнение), разтеглив (за принципи)
liquidбистър, светъл, ясен, чист, лазурен
liquidплавен (за движение)
liquidзвучен, чист, хармоничен, леещ се (за звук)
фин.liquidликвиден
фон.liquidгладък
фон.liquidплавен/гладък звук
хим.liquidтечностен
политех.liquid adhesiveтечно лепило
политех.liquid airвтеченен въздух
политех.liquid annealingотгряване в солна баня
политех.liquid asphaltтечен асфалт
политех.liquid at restтечност в покой
тех.liquid atomizerфорсунка
политех.liquid carburizingтечна цементация
мет.liquid cementтечен навъглеродяващ агент
политех.liquid cementтечно лепило
политех.liquid chromizingтечно хромиране
политех.liquid columnстълб течност
политех.liquid concreteизлят бетон
политех.liquid condensateподсмолна вода
политех.liquid conductionпроводимост на течност
политех.liquid coolingохлаждане с течност
политех.liquid crystalтечен кристал
политех.liquid crystal displayиндикатор с течни кристали
политех.liquid damperхидравличен амортисьор
политех.liquid effluentsтечни отпадъци
политех.liquid filmтечен слой
политех.liquid fire gunогнепръскачка
политех.liquid frictionтечно триене
политех.liquid fuelтечно гориво
политех.liquid hardeningзакаляване в стопени соли
политех.liquid headнапор на течност
политех.liquid honingтечно хонинговане
политех.liquid laserлазер с течна активна среда
политех.liquid levelниво на течност
политех.liquid lime chlorideразтвор на белилна вар
политех.liquid lubricantтечно мазилно вещество
политех.liquid lubricationтечно мазане
политех.liquid manometerхидравличен манометър
политех.liquid measureмярка за течности
политех.liquid metalстопен метал
политех.liquid metalтечен метал
политех.liquid packхидравлично уплътнение
политех.liquid phaseтечна фаза
политех.liquid propellentтечно гориво
политех.liquid rectifierелектролитен токоизправител
ел.liquid resistanceреостат с течност
политех.liquid resistanceсъпротивление на течност
политех.liquid resistanceвискозно съпротивление
политех.liquid resistorрезистор с течност
политех.liquid rheostatелектролитен реостат
политех.liquid sampleтечна проба
политех.liquid samplingвземане на течна проба
ядр.liquid scintillationтечносцинтилационен
политех.liquid sealхидравлично уплътнение
политех.liquid separatorсепаратор за отделяне на течности
политех.liquid shrinkageсвиване на стопилка при изстиване
политех.liquid slagтечна шлака
политех.liquid stageтечно състояние
политех.liquid stateтечно състояние
политех.liquid substanceтечно вещество
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.liquid wasteтечни отпадъци
политех.liquid-column manometerхидравличен манометър
политех.liquid-compressed steelстомана, изкристализирала под налягане
политех.liquid-cooled engineдвигател с течно охлаждане
политех.liquid-cooled statorстатор с течно охлаждане
тех.liquid-crystalтечнокристален
политех.liquid-filled thermometerтечностен термометър
политех.liquid-finish drawingмокро изтегляне
политех.liquid-finish drawingизтегляне с полиране
политех.liquid-immersed reactorреактор с маслено охлаждане
политех.liquid-immersed reactorпотопен в масло реактор
политех.liquid-level switchпоплавъчен прекъсвач
политех.liquid-liquid extractionтечно-течна екстракция
политех.liquid-liquid transitionпреход течност-течност
мин.liquid-oxygen cartridgeоксиликвационен патрон
политех.liquid-oxygen explosiveоксиликвиден експлозив
тех.liquid-packed ringводокръгов
политех.liquid-penetrant inspectionкапилярна дефектоскопия
политех.liquid-propellant rocketракета с течно гориво
политех.liquid-quenched fuseпредпазител с течностно гасене на дъгата
политех.liquid-spring unitхидравличен амортисьор
политех.liquid-state reactionреакция в течна фаза
метео.liquid-water contentводност
политех.low-boiling liquidтечност с ниска точка на кипене
политех.low-freezing liquidтечност с ниска точка на замръзване
политех.lubricating liquidтечно мазилно вещество
политех.manometer liquidзапълваща течност за манометри
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.newtonian liquidнютонова течност
политех.non-freezing liquidантифриз
политех.non-freezing liquidнезамръзваща течност
фин.non-liquidнеликвиден
политех.non-newtonian liquidненютонова течност
политех.non-wetting liquidнеумокряща течност
политех.nutrient liquidхранителен разтвор
политех.nutrient liquidхранителна среда
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordвръв за превързване
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeманшет
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
добави значение или превод тук