packing pot

  • Обща политехника
  • цементационно гърне
162 допълнителни резултата:
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.annealing potкутия за отгряване
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.carburizing potкутия за цементация
политех.chimney potдефлектор за комин
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.dash pot plungerбуферно бутало
политех.dash-pot pistonамортисьор
политех.decomposing potчаша на сулфатна пещ
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.exhaust pot silencerшумозаглушително гърне
политех.felt packingфилцова набивка
мет.fire melting potметален тигел
политех.fire-potметален тигел
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.furnace potчаша на пещ
политех.gland packingсалникова набивка
политех.glass-pot clayкерамична огнеупорна глина
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.hot potнагревател
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
мет.ladle potкофа за чугун
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.melting potметален тигел
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.oil potмасльонка
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordвръв за превързване
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
potготвя/задyшавам в тенджера/гърне
potбилярд вкарвам (топка) в дупка
potchimney-pot/cap
potбуркан, кана, канче, кастрон
potсадя/насаждам в саксия (и с up)
potизстрел отблизо
potправя грънци
potслагам в гърне/съд
potсаксия
potстрелям, гръмвам (at), застрелвам, убивам (дивеч)
potгърне, делва, кюп
potкош за ловене на риба/раци
potхващам, вземам, спечелвам
potкарти мизи, (общ фонд за) залагания
potтенджера, чайник, кафеник
тех.potтигел, съд за топене на метали, пота
тех.potтиглов
тех.potхерметизирам
мет.potпота
политех.potрезервоар, вана, кофа, дефлектор
potcn. купа
potконсервирам (месо и пр.)
риб.potвинтер
политех.pot annealing furnaceпещ за отгряване в каси
тех.pot archтемперен
геол.pot bottomвалун в горнище
политех.pot bottomраздухване на пласт
политех.pot electromagnetелектромагнит във форма на гърне
мет.pot furnaceтиглова пещ
политех.pot furnaceтигелна пещ
политех.pot gasгаз от сулфатни пещи
политех.pot leadграфит за тигли
политех.pot lifeтрайност след смесване на компонентите
политех.pot millтопкова мелница със сферичен корпус
политех.pot quenchingзакаляване непосредствено след цементация
политех.pot steelтигелна стомана
политех.pot stillвертикален дестилационен съд
pot-boilerхалтура
мет.pouring potразливъчна кофа
политех.pouring potкофа за разливане
ядр.reactor potрезервоар на реактор
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft packingуплътнение на вал
ядр.shield potекранизираща чаша
политех.silencing potшумозаглушител
мет.sinter potаглочаша
мет.slag potкофа за шлака
разг.smoker of potтревар
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
мет.tea-pot spout ladleсифонна разливъчна кофа
леяр.tea-pot spout ladleразливъчна кофа
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.wash potрезервоар за калайдисване
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук