blank heat

  • Обща политехника
  • пробна плавка
199 допълнителни резултата:
политех.absorption of heatпоглъщане на топлина
политех.abstraction of heatтоплоотнемане
политех.activation heatтоплина на активиране
политех.admixture heatтоплина на смесване
политех.atomic heatатомен топлинен капацитет
политех.black heatтоплина от инфрачервени лъчи
blankсляп, зазидан (за врата, прозорец)
blankпразен, незастроен
blankтире/звездичка/многоточие вместо пропусната/подразбираща се дума в текст
blankобъркан, озадачен
blankзатъмнявам, скривам от погледа
blankпразен, халосен (за патрон)
blankбланка, формуляр
blankнеримуван (за стих)
blankпразнина, празнота, празно пространство, пустота
blankнепечеливш билет
blankпълен, абсолютен
blankпропуск
сп.blankпобеждавам на нула
елн.blankдъно на електроннолъчева тръба
изч.blankпразна зона
маш.blankзаготовка
мин.blankбезруден
политех.blankщанцовам
хим.blankконтролен опит
blankизрязан, но недооформен къс метал/дърво (за монета, ключ и пр.)
blankпразно място (на страница и пр.)
blankбезизразен, безразличен, равнодушен, безучастен (за поглед и пр.)
blankпразен, бял, неизписан, непопълнен (за лист и пр.)
blankгубя се, заглъхвам, чезна (за звук) (обик. с out)
blankеднообразен, безинтересен. скучен
политех.blank ammunitionхалосни патрони
политех.blank arcadeдекоративна аркада
политех.blank archглуха дъга
политех.blank archглух свод
политех.blank assayпразна проба
политех.blank boltненаряван болт
воен.blank cartridgeхалосен патрон
политех.blank characterзнак за пропуск
тех.blank coverзаглушка
политех.blank curveкрива на фона
политех.blank curveреперна крива
политех.blank dookврата с неостъклено крило
политех.blank firingхалосна стрелба
тех.blank flangeзаглушка
политех.blank flangeглух фланец
политех.blank formформуляр
политех.blank formбланка
политех.blank gasoleneбензин без добавки
политех.blank gasolineбензин без добавки
политех.blank grooveнемодулирана бразда
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
политех.blank offзазиждам
политех.blank offизкърпвам, покривам, запушвам
политех.blank plugпробка
политех.blank plugзапушалка, тапа
политех.blank runизпитване на празен ход
политех.blank solutionразтвор на празната проба
изч.blank spaceпразен заряд
политех.blank stockконтролна смес
политех.blank testпразна проба
политех.blank testпразен опит, контролно изпитване
политех.blank wallсляпа стена, калкан
политех.blank wallстена без прозоречни отвори
политех.blank weaponхладно оръжие
политех.blank windowдекоративен прозорец
политех.blank wireгол проводник
мин.blank-casing bitдлето за разширяване на сондаж под обсадна колона
политех.boiling heatтоплина на изпаряване
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
политех.chemical heat treatmentтермохимично обработване
политех.cherry-red heatтемпература на нагряване до вишневочервен цвят
политех.coefficient of heat passageкоефициент на топлопроводност
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combustion heatтоплина на изгаряне
политех.conductive heat transferтоплопредаване чрез проводимост
политех.convective heat transferконвективно топлопредаване
политех.conversion of heatпревръщане на топлина
политех.crystallization heatтоплина на кристализиране
политех.dark heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.dark-orange heatтемпература на нагряване до тъмнооранжев цвят
политех.dark-red heatтемпература на нагряване до тъмночервен цвят
политех.decay heatтоплина от радиоактивно разпадане
политех.depth of heat penetrationдълбочина на загряване
политех.discolouration heatтемпература на нагряване, при която детайлът променя цвета си
политех.dissociation heatтоплина на дисоциация
физ.egress of heatтоплоотдаване
тех.electric heat treatmentелектротермообработка
физ.emission of heatтоплоотдаване
политех.evaporation heatтоплина на изпаряване
политех.exhaust-heat boilerкотел работещ с отработени газове
политех.external heat lossтоплинна загуба в околната среда
политех.fission-product decay heatтоплина от разпадане на продукти на делене
политех.formation heatтоплина на образуване
политех.friction heatтоплина от триене
политех.frictional heatтоплина от триене
политех.fusion heatтоплина на стапяне
политех.gear blankзаготовка за зъбно колело
политех.half-blankполуобработен детайл
heatлютивина, пикантност
heatспарвам се, ферментирам
heatжар, разпаленост, разгорещеност, раздразнение, гняв
heatзагрявам (за мотор) (up)
heatгорещина, топлина
heatнагрявам (се), стоплям (се) (и с up), нагорещявам (се), нажежавам (се)
heatразгонване (нa женско животно)
съкращение.heatHigh Explosive Anti-Tank warhead
сп.heatрунд, част от състезание
тех.heatтоплозащитен
тех.heatтемпература (и на тялото), нагряване, нажежаване
тех.heatподгревателен
политех.heatтемпература, степен на нагряване
heatвъзбуждам (фантазия и пр.), разгарям (страсти), раздразням
тех.heat absorberтоплоприемник
политех.heat absorberтоплопоглъщател
политех.heat absorptionтоплопоглъщане
физ.heat abstractionтоплоотвеждане
тех.heat abstractionтоплоотвеждащ
тех.heat abstractionтоплоотвод
политех.heat accumulatorтоплинен акумулатор
политех.heat ageingтермично стареене
политех.heat agingтермично стареене
политех.heat alarmsсигнализатор за прегряване
политех.heat apoplexyтоплинен удар
политех.heat balanceтоплинен баланс
политех.heat bodyingтоплинно втвърдяване
тех.heat boosterподгревател
политех.heat budgetтоплинен баланс
heat capacityтоплоемкост
политех.heat capacityтоплинен капацитет
политех.heat capacityтоплопоглъщаемост
тех.heat carrierтоплоносител
тех.heat chamberтермокамера
политех.heat checkпукнатина, образувана вследствие на температурни изменения
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat colourцвят при закаляване
политех.heat conductanceтоплопренасяне
политех.heat conductanceтоплопредаване
физ.heat conductionтоплопроводимост
политех.heat conductionтоплопроводност
политех.heat conductivityтоплопроводност
политех.heat conductorпроводник на топлина
политех.heat consumptionразход на топлинна енергия
политех.heat consumptionконсумация на топлина
физ.heat contentенталпия
физ.heat contentенталпиен
политех.heat contentтоплосъдържание
политех.heat convectionтоплинна конвекция
политех.heat copyingтермография
политех.heat curingвулканизиращ се на горещо
политех.heat curingвтвърдяващ се на горещо
политех.heat curingвулканизиране на горещо
политех.heat curingвтвърдяване на горещо
политех.heat currentтоплинен поток
политех.heat developmentотделяне на топлина
физ.heat diffusivityтемпературопроводимост
физ.heat diffusivityтемпературопроводност
физ.heat dissipationтоплоотдаване
политех.heat dissipationразсейване на топлина
политех.heat dissociationтермична дисоциация
тех.heat distributionтоплоразпределителен
политех.heat distributionразпределение на топлина
политех.heat dynamometerтоплинен динамометър
политех.heat efficiencyтоплинен коефициент на полезно действие
физ.heat eliminationтоплоотдаване
политех.heat eliminationотвеждане
физ.heat emissionтоплоотделяне
физ.heat emissionтоплоизлъчване
физ.heat emissionтоплоотдаване
политех.heat enduranceтоплоустойчивост
тех.heat energyтоплоенергия
политех.heat energyтоплинна енергия
политех.heat engineтермичен двигател
heat engineerтоплотехник
тех.heat engineeringтоплотехнически
тех.heat engineeringтермотехнически
политех.heat engineeringтоплотехника
политех.heat equationуравнение на топлопроводността
политех.heat equivalentтоплинен еквивалент
политех.heat erosionерозия при нагряване
физ.heat evacuationтоплоотвеждане
тех.heat evacuationтоплоотвеждащ
тех.heat evacuationтоплоотвод
политех.heat evolutionотделяне на топлина
физ.heat exchangeтоплообмен
физ.heat exchangeтоплоотдаване
тех.heat exchangerтоплообменник
политех.heat expansionтоплинно разширение
физ.heat extractionтоплоотвеждане
тех.heat extractionтоплоотвод
тех.heat extractionтоплоотвеждащ
политех.heat extractorтоплообменник
политех.heat flowтоплинен поток
политех.heat fluxтоплинен поток
физ.heat generationтоплоотделяне
добави значение или превод тук