grade grid

  • Обща политехника
  • градусна мрежа
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
елн.accelerating gridускоряваща решетка
политех.accumulator gridрешетка на акумулаторна плоча
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.air gridвентилационна решетка
политех.aligned-grid valveелектронна лампа с подредени решетки
мед.Amsler gridтест на Амслер
мед.Amsler grid testтест на Амслер
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.anode gridанодна решетка
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.auxiliary gridвтора решетка
политех.barrier gridбариерна решетка
политех.beam gridскара от греди
стр.beam gridгредоскара
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.buncher gridрешетка на вариатор
политех.cage gridклетъчна решетка
политех.catcher gridрешетка на уловител
политех.cathode gridкатодна решетка
политех.cavity gridрешетка на резонатор
политех.collector gridколекторна решетка
политех.control gridуправляваща решетка
политех.control-grid batteryбатерия за решетъчна поляризация
рад.control-grid resistanceсъпротивление на решетъчна верига
политех.coordinate gridкоординатна мрежа
политех.core gridарматура на леярско сърце
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.damping gridуспокоителна намотка
политех.dc neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
политех.deffusing gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.deionizing gridдейонизираща решетка
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
изч.digit gridразрядна решетка
рад.direct grid currentпостоянна съставка на решетъчен ток
политех.direct-current neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
политех.double-grid valveдвурешетъчна електронна лампа
политех.double-grid valveтетрод
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.drawing gridчертожна мрежа
рад.earthed gridзащитна решетка
политех.earthed gridзаземена решетка
политех.easy gradeслаб наклон
мет.eccentric knock-out gridексцентрикова избивна решетка
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.fine-mesh gridрешетка с фина структура
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.flat-grid strain gaugeтензометър с плоска зигзагообразна намотка
политех.floating gridплаваща решетка
политех.free gridрешетка, която не е свързана с катода
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
мет.gridрешетка
опт.gridрастер
политех.gridмрежа
стр.gridскара
стр.gridростверк
политех.grid antennaмрежеста антена
рад.grid batteryрешетъчна батерия
геод.grid bearingдирекционен лагер
рад.grid biasрешетъчно преднапрежение
политех.grid biasрешетъчна поляривация, решетъчна батерия
рад.grid blockingрешетъчно запушване
политех.grid capрешетъчна качулка
политех.grid capрешетъчен извод
политех.grid capacitanceрешетъчен капацитет
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
политех.grid circuitрешетъчна верига
политех.grid clipпружинен контакт за свързване към решетъчен извод
политех.grid conductanceпроводимост на решетка
политех.grid conductorрешетъчен цилиндър
елн.grid connectionрешетъчен извод
елн.grid connexionрешетъчен извод
политех.grid controlрешетъчно управление
политех.grid correctionрешетъчна корекция
рад.grid currentрешетъчен ток
политех.grid cut-off voltageзапушващ потенциал на решетка
политех.grid detectionрешетъчно детектиране
политех.grid detectorрешетъчен детектор
политех.grid electrodeрешетъчен електрод
политех.grid humфон от променлив ток в решетъчна верига
политех.grid keyingрешетъчна манипулация
рад.grid leakрешетъчна утечка
политех.grid lengthразстояние по координатна мрежа
рад.grid limitingрешетъчно ограничение
политех.grid lineлиния на координатна мрежа
политех.grid methodметод за извършване на топографски измервания чрез мрежа
политех.grid modulationрешетъчна модулация
политех.grid originначало на координатна система
ел.grid pinрешетъчен извод
политех.grid rectificationрешетъчно детектиране
политех.grid resistanceрешетъчно съпротивление
политех.grid sheetфолио с мрежеста армировка
политех.grid squareквадрат на координатна мрежа
елн.grid stopperрешетъчно съпротивление за потискане на паразитни трептения
политех.grid structureрешетъчна структура
политех.grid surveyтопографски снимки с помщта на мрежа
рад.grid swingнапрежение на решетката
стр.grid systemрешетъчна система
политех.grid towerкула с хордов пълнеж
елн.grid transparencyрешетъчна проницаемост
рад.grid voltageнапрежение на решетката
елн.grid windingрешетъчна бобина
политех.grid zoneкоординатна зона
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.grid-cathode capacitanceкапацитет решетка-анод
политех.grid-controlled rectifierизправител с решетъчно управление
политех.grid-controlled tubeелектронна лампа с управляваща решетка
политех.grid-current characteristicрешетъчна характеристика
рад.grid-drip meterгрид-гриб
политех.grid-drip meterабсорбционен вълномер
политех.grid-filament capacitanceкапацитет решетка-отоплител
политех.grid-leak biasпреднапрежение от решетъчни токове
политех.grid-leak rectificationрешетъчно детектиране
политех.grid-likeрешетъчен
политех.grid-like structureрешетъчна структура
политех.grid-winding machineмашина за навиване на решетки
рад.grounded gridзащитна решетка
политех.grounded-grid amplifierусилвателно стъпало с обща решетка
политех.grounded-grid triodeтриод със заземена решетка
политех.guard gridзащитна решетка
политех.helical gridспирална решетка
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.indicator gridрешетка на електронносветлинен индикатор
industrial gradeтехнически чист
политех.inner gridуправляваща решетка
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.intensity gridмодулна решетка
мет.knock-out gridизбивна решетка
леяр.knock-out gridскара за избиване на отливки
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
политех.map gridкартографска мрежа
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.modulation gridуправляваща решетка
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
политех.movable gridподвижна решетка
политех.multi-grid tubeмногорешетъчна електронна лампа
политех.multiple-grid valveмногорешетъчна електронна лампа
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.outer gridвъншна решетка
политех.plate-grid capacitanceкапацитет анод-решетка
добави значение или превод тук