resonator grid

  • Обща политехника
  • решетка на обемен резонатор
160 допълнителни резултата:
елн.accelerating gridускоряваща решетка
политех.accumulator gridрешетка на акумулаторна плоча
политех.acoustic resonatorакустичен резонатор
политех.acoustical resonatorакустичен резонатор
политех.air gridвентилационна решетка
политех.aligned-grid valveелектронна лампа с подредени решетки
мед.Amsler gridтест на Амслер
мед.Amsler grid testтест на Амслер
политех.anode gridанодна решетка
политех.atomic resonatorатомен резонатор
политех.auxiliary gridвтора решетка
политех.barrier gridбариерна решетка
политех.beam gridскара от греди
стр.beam gridгредоскара
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.buncher gridрешетка на вариатор
политех.buncher resonatorгрупиращ резонатор
политех.cage gridклетъчна решетка
политех.catcher gridрешетка на уловител
политех.catcher resonatorуловителен резонатор
политех.cathode gridкатодна решетка
политех.cavity gridрешетка на резонатор
елн.cavity resonatorклистрон
рад.cavity resonatorобемен резонатор
политех.collector gridколекторна решетка
политех.control gridуправляваща решетка
политех.control-grid batteryбатерия за решетъчна поляризация
рад.control-grid resistanceсъпротивление на решетъчна верига
политех.coordinate gridкоординатна мрежа
политех.core gridарматура на леярско сърце
политех.damping gridуспокоителна намотка
политех.dc neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
политех.deffusing gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.deionizing gridдейонизираща решетка
изч.digit gridразрядна решетка
рад.direct grid currentпостоянна съставка на решетъчен ток
политех.direct-current neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
политех.double-grid valveдвурешетъчна електронна лампа
политех.double-grid valveтетрод
политех.double-resonator klystronдвуконтурен клистрон
политех.drawing gridчертожна мрежа
рад.earthed gridзащитна решетка
политех.earthed gridзаземена решетка
мет.eccentric knock-out gridексцентрикова избивна решетка
политех.fine-mesh gridрешетка с фина структура
политех.flat-grid strain gaugeтензометър с плоска зигзагообразна намотка
политех.floating gridплаваща решетка
политех.free gridрешетка, която не е свързана с катода
политех.grade gridградусна мрежа
мет.gridрешетка
опт.gridрастер
политех.gridмрежа
стр.gridскара
стр.gridростверк
политех.grid antennaмрежеста антена
рад.grid batteryрешетъчна батерия
геод.grid bearingдирекционен лагер
рад.grid biasрешетъчно преднапрежение
политех.grid biasрешетъчна поляривация, решетъчна батерия
рад.grid blockingрешетъчно запушване
политех.grid capрешетъчна качулка
политех.grid capрешетъчен извод
политех.grid capacitanceрешетъчен капацитет
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
политех.grid circuitрешетъчна верига
политех.grid clipпружинен контакт за свързване към решетъчен извод
политех.grid conductanceпроводимост на решетка
политех.grid conductorрешетъчен цилиндър
елн.grid connectionрешетъчен извод
елн.grid connexionрешетъчен извод
политех.grid controlрешетъчно управление
политех.grid correctionрешетъчна корекция
рад.grid currentрешетъчен ток
политех.grid cut-off voltageзапушващ потенциал на решетка
политех.grid detectionрешетъчно детектиране
политех.grid detectorрешетъчен детектор
политех.grid electrodeрешетъчен електрод
политех.grid humфон от променлив ток в решетъчна верига
политех.grid keyingрешетъчна манипулация
рад.grid leakрешетъчна утечка
политех.grid lengthразстояние по координатна мрежа
рад.grid limitingрешетъчно ограничение
политех.grid lineлиния на координатна мрежа
политех.grid methodметод за извършване на топографски измервания чрез мрежа
политех.grid modulationрешетъчна модулация
политех.grid originначало на координатна система
ел.grid pinрешетъчен извод
политех.grid rectificationрешетъчно детектиране
политех.grid resistanceрешетъчно съпротивление
политех.grid sheetфолио с мрежеста армировка
политех.grid squareквадрат на координатна мрежа
елн.grid stopperрешетъчно съпротивление за потискане на паразитни трептения
политех.grid structureрешетъчна структура
политех.grid surveyтопографски снимки с помщта на мрежа
рад.grid swingнапрежение на решетката
стр.grid systemрешетъчна система
политех.grid towerкула с хордов пълнеж
елн.grid transparencyрешетъчна проницаемост
рад.grid voltageнапрежение на решетката
елн.grid windingрешетъчна бобина
политех.grid zoneкоординатна зона
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.grid-cathode capacitanceкапацитет решетка-анод
политех.grid-controlled rectifierизправител с решетъчно управление
политех.grid-controlled tubeелектронна лампа с управляваща решетка
политех.grid-current characteristicрешетъчна характеристика
рад.grid-drip meterгрид-гриб
политех.grid-drip meterабсорбционен вълномер
политех.grid-filament capacitanceкапацитет решетка-отоплител
политех.grid-leak biasпреднапрежение от решетъчни токове
политех.grid-leak rectificationрешетъчно детектиране
политех.grid-likeрешетъчен
политех.grid-like structureрешетъчна структура
политех.grid-winding machineмашина за навиване на решетки
рад.grounded gridзащитна решетка
политех.grounded-grid amplifierусилвателно стъпало с обща решетка
политех.grounded-grid triodeтриод със заземена решетка
политех.guard gridзащитна решетка
политех.helical gridспирална решетка
политех.Helmholz resonatorрезонатор на Хелмхолц
политех.indicator gridрешетка на електронносветлинен индикатор
политех.inner gridуправляваща решетка
политех.input resonatorвходен резонатор
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.intensity gridмодулна решетка
мет.knock-out gridизбивна решетка
леяр.knock-out gridскара за избиване на отливки
политех.map gridкартографска мрежа
политех.modulation gridуправляваща решетка
политех.movable gridподвижна решетка
политех.multi-grid tubeмногорешетъчна електронна лампа
политех.multiple-grid valveмногорешетъчна електронна лампа
политех.outer gridвъншна решетка
политех.output resonatorизходен резонатор
политех.plate-grid capacitanceкапацитет анод-решетка
политех.positive-grid oscillatorгенератор на баркхаузен-курц
политех.protective gridпредпазна решетка
политех.quartz resonatorкварцов резонатор
политех.reference gridкоординатна мрежа
resonatorрезонатор
политех.resonator acceleratorрезонаторен ускорител
рад.reverse-grid currentобратен решетъчен ток
политех.screen gridекранираща решетка
рад.screen-grid currentток на екранна решетка
политех.screen-grid tubeелектронна лампа с екранна решетка
политех.screen-grid voltageнапрежение на екранна решетка
политех.screen-grid voltageекранно напрежение
политех.screening gridекранираща решетка
политех.secondary neutral gridмрежа от нулеви проводници
политех.shield gridзащитна решетка
политех.shielded gridекранирана решетка
политех.signal gridуправляваща решетка
политех.space-charge gridпространствено защитена решетка
политех.suppressor gridтрета решетка
геод.survey gridопорна мрежа
политех.triple-grid amplifierусилвателен пентод
рад.tuned gridнастроена решетка
политех.tuned-grid oscillatorгенератор с настроен трептящ кръг в решетъчната верига
политех.variable-pitch gridрешетка с променлива стъпка
политех.waveguide resonatorвълновиден резонатор
добави значение или превод тук