light oil

  • Обща политехника
  • леко масло
  • бензин
200 допълнителни резултата:
политех.active matrix organic light emitting diodeорганичен светодиод с активна матрица
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.alert lightлампа за сигнализиране на тревога
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
политех.ambient lightсветлина на обкръжаващата среда
политех.ambient light filterсенник
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.angle light fittingосветително тяло с косо излъчване
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.arc lightдъгова лампа
политех.arc lightсветлина от дъгова лампа
политех.artificial lightизкуствена светлина
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
опт.back lightконтражур
авто.back-up lightфар за заден ход
политех.bank of oilнефтено находище
театр.batten lightсофит
театр.batten lightсофитен
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
Bengal lightбенгалски огън
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
политех.black lightултравиолетова светлина
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blinker lightмигаща светлина
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
театр.border lightсофит
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.boundary lightограничаваща светлина
политех.brillovin light amplifierусилвател на брилюеново светлинно излъчване
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bunch lightстатичен рефлектор с група лампи
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
тех.ceiling lightплафон
политех.ceiling light fittingтаванно осветително тяло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.code lightкодов сигнален фенер
политех.coherent light absorptionпоглъщане на кохеретно светлинно излъчване
политех.coherent-light amplifierлазерен усилвател
политех.coleseed oilрапично масло
политех.collimated lightнасочена светлина
жп.color light signalsсветофор
жп.colour light signalsсветофор
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.concentrated lightнасочена светлина
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilпетрол
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.danger lightсветлинен сигнал за опасност
политех.dead lightсляп прозорец
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.dial lightлампичка за осветяване на скала
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.diffraction of lightдифракция на светлина
политех.diffuse lightразсеяна светлина
авто.dim lightблизка светлина
авто.dimmed lightблизка светлина
политех.dispersion of lightдисперсия на светлината
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.down lightосветително тяло с насочена светлина
политех.driving lightдълга светлина
политех.drop lightспускащ се прозорец
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
ел.electric lightелектроосветление
политех.electric lightелектрическа светлина
политех.electric lightелектрическо осветление
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.emergency lightаварийна сигнална лампа
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fan-lightнадкемпферен прозорец
политех.fast to lightсветлоустойчив
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.fire-warning lightлампа за пожарна сигнализация
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.flash lightмигаща светлина
политех.flash lightджобно фенерче
flash-lightджобно фенерче
политех.flashing lightмигаща светлина
политех.flashing-light signalпробляскващ сигнал
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.flux oilполугудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
политех.hardening oilмасло за закаляване
head lightфар, прожектор
мин.head lightминьорска лампа на каска
политех.heat-transfer oilмасло-топлоносител
политех.heavy oilтежко масло
политех.heavy oilтежко дизелово гориво
политех.heavy-bodied oilсилно вискозно масло
политех.heavy-duty oilмасло за работа при тежки експлоатационни условия
политех.heavy-oil engineдвигател, работещ с тежко гориво
hemseed oilконопено масло
тлв.high-light automaticallyнагласяване яркоста на най-светлата точка
тлв.high-light brightnessмаксимална яркост
политех.hydrocarbon oilминерално масло
политех.hydrogenated oilхидрогенирано масло
политех.illumination oilкеросин
indentification lightопознавателна светлина
политех.indicating lightсигнална лампа
политех.indicator lightсигнална лампа
политех.indirect light fittingосветително тяло за непряко осветление
interference of lightинтерференция на светлината
добави значение или превод тук