grade measurement

  • Обща политехника
  • измерване в градуси
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.absolute measurementабсолютно измерване
политех.accurate measurementпрецизно измерване
политех.actual measurementизмерване в натура
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.angular measurementъглово измерване
политех.ascending gradeнагорнище
политех.ascending gradeиздигане
ел.bridge measurementизмерване по мостова схема
политех.check measurementконтролно измерване
политех.commercial measurementтехническо измерване
политех.construction measurementнормиране на строителни работи
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.depth measurementизмерване на дълбочина
политех.descending gradeспускане
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.direct measurementнепосредствено измерване
политех.distance measurementизмерване на разстояние
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.electronic measurementелектронно измерване
политех.engineering measurementизмерване на параметри
политех.error of measurementгрешка при измерване
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.float measurementопределяне разхода на вода чрез поплавък
политех.flow measurementизмерване дебита на течност
тех.force measurementсилоизмерителен
политех.full-scale measurementизмерване върху модел в естествена големина
рад.gain measurementизмерване на усилване
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.gravity measurementгравиметрично измерване
политех.guahtity measurementизмерване на количества
политех.guantitative measurementколичествено измерване
ядр.health measurementдозиметрично измерване
политех.height measurementизмерване на височина
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.hydraulic measurementхидрометрично измерване
политех.indirect measurementкосвено измерване
industrial gradeтехнически чист
политех.isotope-tracer measurementизмерване с помощта на радиоактивен индикатор
политех.level measurementизмерване на ниво
политех.linear measurementлинейно измерване
геол.logging tool measurementкаротаж
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
политех.magnetic measurementмагнитно измерване
политех.maintenance measurementнормиране на ремонтни работи
measurementмерене
measurementмерене, измерване, премерване, измерение
measurementзамер
measurementмярка
measurementзамерване
measurementсистема на мерки и теглилки
политех.measurementизмерителен механизъм
политех.measurement accuracyточност на измернане
политех.measurement averageсредна стойност на измерена величина
политех.measurement cellмерителен модул
политех.measurement methodизмервателен метод
политех.measurement precisionточност на измерване
политех.measurement procedureметодика на изследване
политех.measurement rangeобхват на измерване
политех.measurement rangeизмервателен обхват
политех.measurement rateчестота на измерване
политех.measurement readingпоказание при измерване
политех.measurement signalсигнал от измервателен уред
политех.measurement unitизмервателна единица
политех.measurement unitизмервателно устройство
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
рад.noise measurementизмерване на смущения
политех.noise measurementизмерване на шум
хим.non-stoichiometric measurementнестехиометричен
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.on-off measurementмеханизъм за включване и изключване
политех.operating measurementизпълнителен механизъм
политех.optical measurementизмерване на оптичен метод
хим.outer-sphere measurementвъншмосферен механизъм
политех.outside measurementвъншен размер
хим.oxidation measurementмеханизъм на окислението
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.parallel-crank measurementшарнирен паралелограм
политех.planar measurementравнинен механизъм
политех.planetary gear measurementпланетен механизъм
политех.point of measurementточка, в която се измерва
авт.position sensing measurementмеханизъм за позициониране с обратна връзка
авт.preset measurementпрограмен механизъм
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.quick-release measurementмеханизъм за бързо освобождаване
политех.rack measurementмеханизъм със зъбна рейка
хим.radical measurementрадикален механизъм
политех.radioactivity measurementизмерване на радиоактивност
политех.radiometric measurementрадиометрия
политех.range measurementизмерване на разстояния
политех.range of measurementграници на измерване
политех.ratchet measurementхрапов механизъм
политех.reaction measurementреакционен механизъм
политех.reagent gradeхимически чист
политех.recording measurementзаписващ механизъм
хим.reduction measurementмеханизъм на редукционна реакция
политех.relief measurementразтоварващо устройство
тех.remote measurementтелеизмерване
политех.remote measurementизмерване от разстояние
политех.reversing measurementреверсивен механизъм
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.safeguarding measurementпредпазен механизъм
политех.safety measurementпредпазен механизъм
политех.self-regeneration measurementмеханизъм на самовъзстановяване
политех.self-regulation measurementмеханизъм на саморегулиране
политех.self-repair measurementмеханизъм на самовъзстановяване
политех.servo measurementсервомеханизъм
политех.setting measurementмеханизъм за центриране
жп.signal measurementзадвижващ механизъм на семафор
политех.sliding-type gearing measurementпредавателна кутия с придвижни зъбни колела
политех.sound measurementзвукометрия
политех.speed-reducing measurementредуктор
политех.speed-shifting measurementмеханизъм за превключване на предавки
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.stacking measurementмеханизъм за подреждане
политех.stadia measurementизмерване с лата
политех.steep gradeстръмен наклон
хим.stoichiometric measurementстехиометричен механизъм
политех.straight-wedge measurementклинов механизъм
изм.strain-gauge measurementтензометрично измерване
политех.substitute measurementзаменящ механизъм
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.synchronising measurementсинхронизиращ механизъм
политех.take-up measurementопъващо устройство
политех.tape measurementлентодвижещ механизъм
политех.tape-drive measurementлентодвижещ механизъм
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
тех.thickness measurementдебелометрия
политех.toggle measurementколяно-лостов механизъм
политех.top-gradeпървокласен
жп.track measurementпътеизмерителен
политех.trajectory measurementизмерване на траектория
политех.transfer measurementтранспортен механизъм
политех.transmission measurementпредавателен механизъм
воен.trigger measurementспусъчен механизъм
политех.tripping measurementмеханизъм за изключване
добави значение или превод тук