grade of a matrix

  • Математика
  • ранг на матрица
155 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.active matrix organic light emitting diodeорганичен светодиод с активна матрица
политех.adjacency matrixматрица на съседство
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeнагорнище
политех.ascending gradeиздигане
политех.boolean matrixбулева матрица
полигр.cardboard matrixкартонена матрица
политех.computing matrixизчислителна матрица
политех.connectivity matrixматрица на свързаност
политех.correlation matrixкорелационна матрица
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.decoder matrixдекодираща матрица
политех.degenerate matrixизродена матрица
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.determinant of matrixопределител на матрица
политех.diagonal matrixдиагонална матрица
политех.diode matrixдиодна матрица
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.encoder matrixкодирана матрица
политех.energy-impulse matrixматрица на енергията и импулса
политех.error matrixматрица на грешките
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
мат.hermitian matrixермитова матрица
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
полигр.hot matrix moulding pressматрична преса
политех.identity matrixединична матрица
industrial gradeтехнически чист
мат.invertible matrixобратима матрица
политех.learning matrixобучаема матрица
политех.logical conversion matrixматрица на логическо преобразуване
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
полигр.magazine matrixлинотипна матрица
matrixматрикс
matrixматричен
геол.matrixкоренна скала
биол.matrixматка
биол.matrixизвънклетъчно вещество
тех.matrixформа, шаблон
тех.matrixматрица
стр.matrixсвързваща субстанция
изч.matrix adderматричен суматор
политех.matrix analysisматричен анализ
политех.matrix calculusматрично смятане
политех.matrix elementматричен елемент
политех.matrix inversionобръщане на матрица
политех.matrix memoryматрична памет
политех.matrix metalосновна фаза
политех.matrix modelматричен модел
полигр.matrix moisteningовлажняване на матричния картон
политех.matrix multiplicationматрично умножение
политех.matrix printerматрично печатащо устройство
полигр.matrix productionматрициране
политех.matrix structureматрична структура
мат.matrix techniqueматричен метод
мат.matrix-valuedматричнозначен
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.orthogonal matrixортогонална матрица
политех.pay-off matrixплатежна матрица
полигр.plastic matrixпластмасова матрица
политех.programme matrixпрограмна матрица
жп.pusher gradeстръмен наклон
мат.rank of a matrixранг на матрица
политех.reachability matrixматрица на достижимост
политех.reagent gradeхимически чист
политех.reciprocal matrixобратна матрица
политех.regret matrixматрица на загубите
политех.representation by matrixматрично представяне
политех.resource goal matrixресурсно-целева матрица
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.scalar matrixдиагонална матрица
политех.section matrixматрица на разрези
политех.singular matrixособена матрица
мат.spur of a matrixследа на матрица
политех.square matrixквадратна матрица
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.steep gradeстръмен наклон
полигр.stereo matrixстереотипна матрица
полигр.stereotype matrixстереотипна матрица
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.switch matrixпревключваща матрица
политех.symmetrical matrixсиметрична матрица
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.top-gradeпървокласен
политех.transition matrixматрица на преходите
политех.transposed matrixтранспонирана матрица
политех.triangular matrixтриъгълна матрица
политех.uniform gradeравномерен наклон
политех.unit matrixединична матрица
добави значение или превод тук