grade marker

  • Обща политехника
  • уред за измерване на наклона
132 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.air markerаеронавигационен маркер
жп.alignment markerпътен указател за крива
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
рлк.baseline marker circuitверига за отбелязване началото на отчитане
изч.beginning-of-information markerмаркер за начало на информация
изч.beginnirtg-tof-tape markerмаркер за начало на лента
биол.biological markerбиомаркер
ав.boundary markerрадиофар за граничен сигнал
политех.code-of-silence marker beaconмаркировъчен радиофар
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.directional markerзнак за направление
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.electronic marker generatorелектронен генератор на калибрационни марки
изч.end-of-block markerмаркер за край на блок
изч.end-of-file markerмаркер за край на файл
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
industrial gradeтехнически чист
политех.lane markerосова линия на път
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
markerчовек, който бележи/отбелязва/маркира, маркировач, приспособление за маркиране
markerлентичка в книга (за отбелязване докъде е четено)
markerзнаменце, колче (за маркиране), жалон
markerмаркер (отличителен белег)
ав.markerмаркерен радиофар
жп.markerсигнален знак
политех.markerмаркировка
воен.markerсигнална ракета
политех.marker beaconмаркерен радиофар
политех.marker buoyпътеуказателен буй
нав.marker generatorгенератор на маркерни импулси
жп.marker lampзадна сигнална светлина
политех.marker pulseмаркиращ импулс
политех.marker-offразмервач
политех.marker-offмаркировач, трасьор
политех.marker-outразмервач
политех.marker-outмаркировач, трасьор
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
изч.nondestructive markerнеразрушаващ маркер
ел.O-type cable markerбананка
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
жп.pusher gradeстръмен наклон
мед.radio-markerрадиомаркер
рлк.range markerиндуктор на мащаба на далечината
политех.range marker generatorгенератор на мащабни марки или импулси за далечина
рлк.range-height markerиндикатор на далечина и височина
рлк.range-marker circuitверига на белега за далечина
политех.reagent gradeхимически чист
политех.road gradeнаклон на път
политех.roadway markerпътна маркировка
жп.ruling gradeръководен наклон
авто.side-marker lampгабаритна светлина
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.steep gradeстръмен наклон
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.survey markerгеодезичен знак на местност
изч.tape-end markerмаркер за край на лента
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.time markerрегистратор на време
политех.top-gradeпървокласен
политех.traffic markerпътна маркировка
мед.tumor markerтуморен маркер
политех.uniform gradeравномерен наклон
политех.wayside markerпътен знак
добави значение или превод тук