grade separation structure

  • Обща политехника
  • конструкция за пресичане на пътища на различни нива
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
изч.algorithmic computer structureалгоритмична структура на компютър
политех.amplitude separationамплитудна селекция
политех.amplitude separationразделяне по амплитуда
политех.amplitude-separation circuitамплитуден отделителел
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.antiferromagnetic structureантиферомагнитна структура
политех.antifluorite structureантифлуоритна структура
политех.antiperovskite structureантиструктура на перовскит
политех.arborescent structureдендритна структура
политех.area of structureзастроена площ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.atomic structureатомен строеж
политех.atomic structure factorатомен структурен фактор
политех.band structureструктура на ивица
политех.band structureзонна структура
политех.banded structureивичеста структура
политех.basic structureосновна структура
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bearing structureносеща конструкция
политех.bedded structureслоеста структура
полигр.black separationцветоотделена фотоформа за черния цвят
политех.bladed structureпластинчата структура
политех.block structureблокова структура
политех.body-centred cubic structureобемноцентрирана кубична структура
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
политех.branched structureразклонена структура
тех.break the structureдеструктирам
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.building structureстроителна конструкция
политех.cancelled structureрешетъчна конструкция
политех.capillary structureкапилярна структура
политех.cassiterite structureструктура на каситерит
политех.cast structureлята структура
политех.cataclastic structureкатакластична структура
геол.cellular structureгнездообразна структура
политех.cellular structureпореста структура
политех.chain structureверижна структура
политех.chemical separationхимично отделяне
геол.cleawage structureшистозна структура
политех.close structureплътна структура
политех.close-packed structureплътно подредена структура
политех.coarse structureгруба структура
фот.color separationцветоотделка
фот.colour separationцветоотделка
политех.colour-separation negativeцветоотделен негатив
политех.columnar structureстълбовидна структура
политех.columnar structureструктура с продълговати кристали
политех.cross-linked structureомрежена структура
политех.crystal structureкристална структура
политех.crystal structureкристален строеж
политех.cubic structureкубична структура
политех.curved structureвълниста структура
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.data structureструктура на данни
политех.dendritic structureдендритна структура
политех.dense structureплътна структура
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.diamond structureструктура на диамант
политех.diamond structureструктура от типа на диаманта
политех.diatomic structureдвуатомна структура
политех.discrete structureпрекъсната структура
политех.disordered structureнеподредена структура
политех.dispersed structureдисперсна структура
политех.distorted structureдеформирана структура
политех.divergent structureрадиалнолъчиста структура
политех.dodecahedral structureдодекаедрична структура
политех.domain structureдоменна структура
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
геол.drusy structureдрузова структура
политех.dust separationпрахоотделяне
политех.earthen structureземно съоръжение
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrode separationмеждуелектродно разстояние
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.electronic structureелектронен строеж
политех.electronic structure factorелектронен структурен фактор
политех.elite structureалитова структура на цимент
политех.engineering structureинженерно съоръжение
политех.equivalent separationеквивалентно разстояние
политех.fabricated structureконструкция от готови елементи
политех.fine structureфина структура
политех.fine structure termтерм на фина структура
политех.fireproof structureогнеупорна конструкция
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flaky structureлюспеста структура
политех.flat gradeслаб наклон
политех.flow separationоткъсване на поток
политех.foamed sandwich structureконструкция тип 'сандвич'
политех.foamy structureпенеста структура
политех.folding top structureстойка за чергило
политех.foliated structureслоеста структура
политех.framed structureскелетна конструкция
стр.framed structureфахверков
стр.framed structureфахверк
рад.frequency separationразнасяне на честоти
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.geological structureгеологична структура
политех.girder structureгредова конструкция
политех.glassy structureаморфна структура
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.grain structureзърнеста структура
политех.graphite structureграфитна структура
политех.grating structureрешетъчна структура
обог.gravity separationгравитационно обогатяване
политех.grid structureрешетъчна структура
политех.grid-like structureрешетъчна структура
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.honeycomb sandwich structureконструкция тип 'сандвич'
политех.honeycomb structureструктура във вид на шестоъгълни клетки
политех.hydraulic separationхидравлично разделяне
политех.hydropower structureхидроенергийно съоръжение
политех.hyperfine structureсвръхфина структура
политех.hyperfine structure levelниво на свръхфина структура
политех.hyperstatic structureстатически неопределима конструкция
геол.impact structureастроблем
геол.impact structureастроблема
политех.indeterminate structureстатически неопределима конструкция
industrial gradeтехнически чист
хидр.intake structureводоприемно съоръжение
политех.inverse spinel structureструктура на обърнат шпинел
политех.isomeric structureизомерна структура
ядр.isotope separation plantуред за разделяне на изотопи
политех.isotope structureизотопна структура
политех.laminated structureпластинчата структура
политех.large panel structureедропанелно съоръжение
политех.lattice structureрешетъчна структура
тех.layer separationотслояване
политех.layer structureслоеста структура
елн.layered integrated structureслой на интегрална схема
политех.linear structureлинейна структура
политех.list structureсписъчна структура
политех.logic structureлогична структура
политех.logic structureлогическа схема
политех.logical structureлогическа схема
политех.logical structureлогична структура
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
политех.macroscopic structureмакроструктура
политех.magnetic hyperfine-structure alignmentпострояване на ядрени магнитни моменти от магнитното поле
политех.magnetic hyperfine-structure alinementпострояване на ядрени магнитни моменти от магнитното поле
политех.magnetic separationмагнитна сепарация
добави значение или превод тук