grade crossing

  • Обща политехника
  • кръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
131 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.busy crossingпътен възел с интензивно движние
жп.common crossingкръстовина
жп.common crossingкръстовка
политех.composite crossingсложен пътен възел
crossingопозиция, възпротивяване, отиване против волята на някого
crossingпресечка на улица, кръстопът, пресичане на жп. линии
crossingпреминаване, пресичане
биол.crossingкръстосване, хибридизация
фин.crossingбариране на чек
мин.crossingвъздушен мост
политех.crossingкръстосване, кръстовище, кръстопът, прелез
политех.crossing angleъгъл на пресичане
политех.crossing fileпила с овално сечение и два остри ръба
жп.crossing gateбариера
жп.crossing keeperпрелезопазач
crossing outзачеркване
жп.crossing signalзнак на прелез
биол.crossing-overкросинговър
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.diamond crossingвъзел тип диамант
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flapper-topped air crossingвъздушен мост с двойни врати
политех.flat gradeслаб наклон
политех.fly-over crossingнадлез
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.guarded crossingохраняван жп прелез
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.highway crossingпътна естакада
industrial gradeтехнически чист
жп.level crossingпрелезен
съобщ.level crossingпреход на еднакво ниво
политех.level crossingжп прелез на едно ниво с релсите
жп.level-crossing gateбариера при жп прелез
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
политех.non-crossing ruleправило за непресичане
политех.non-guarded crossingнеохраняван жп прелез
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.overgrade crossingнадлез
политех.overgrade crossingпресичане на път на различно ниво
политех.overhead crossingнадлез
политех.overhead crossingмост на път над жп линия, въздушна кръстоска на контактни проводници
политех.pedestrian crossingпешеходна пътека
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.railway crossingжп прелез
жп.railway crossing barбариера
политех.reagent gradeхимически чист
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.skew crossingпресичане под остър ъгъл
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.state crossingпресичане на нива
политех.steep gradeстръмен наклон
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.top-gradeпървокласен
политех.track crossingпресичане на жп линия
политех.under-crossingкръстовище
политех.undergrade crossingтунелен подлез
политех.underground crossingтунел за път под жп линия
политех.underground crossingподземен лреход подземно преминаване, подлез
политех.uniform gradeравномерен наклон
политех.watched crossingохраняван жп прелез
добави значение или превод тук