grade-crossing-elimination structure

  • Обща политехника
  • пътепровод
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
изч.algorithmic computer structureалгоритмична структура на компютър
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.antiferromagnetic structureантиферомагнитна структура
политех.antifluorite structureантифлуоритна структура
политех.antiperovskite structureантиструктура на перовскит
политех.arborescent structureдендритна структура
политех.area of structureзастроена площ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.atomic structureатомен строеж
политех.atomic structure factorатомен структурен фактор
политех.band structureзонна структура
политех.band structureструктура на ивица
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
политех.banded structureивичеста структура
политех.basic structureосновна структура
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bearing structureносеща конструкция
политех.bedded structureслоеста структура
политех.bladed structureпластинчата структура
политех.block structureблокова структура
политех.body-centred cubic structureобемноцентрирана кубична структура
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
политех.branched structureразклонена структура
тех.break the structureдеструктирам
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.building structureстроителна конструкция
политех.busy crossingпътен възел с интензивно движние
политех.cancelled structureрешетъчна конструкция
политех.capillary structureкапилярна структура
мет.carbon eliminationобезвъглеродяване
политех.cassiterite structureструктура на каситерит
политех.cast structureлята структура
политех.cataclastic structureкатакластична структура
геол.cellular structureгнездообразна структура
политех.cellular structureпореста структура
политех.chain structureверижна структура
геол.cleawage structureшистозна структура
политех.close structureплътна структура
политех.close-packed structureплътно подредена структура
политех.coarse structureгруба структура
политех.columnar structureструктура с продълговати кристали
политех.columnar structureстълбовидна структура
жп.common crossingкръстовина
жп.common crossingкръстовка
политех.composite crossingсложен пътен възел
политех.cross-linked structureомрежена структура
crossingпреминаване, пресичане
crossingопозиция, възпротивяване, отиване против волята на някого
crossingпресечка на улица, кръстопът, пресичане на жп. линии
биол.crossingкръстосване, хибридизация
фин.crossingбариране на чек
мин.crossingвъздушен мост
политех.crossingкръстосване, кръстовище, кръстопът, прелез
политех.crossing angleъгъл на пресичане
политех.crossing fileпила с овално сечение и два остри ръба
жп.crossing gateбариера
жп.crossing keeperпрелезопазач
crossing outзачеркване
жп.crossing signalзнак на прелез
биол.crossing-overкросинговър
политех.crystal structureкристална структура
политех.crystal structureкристален строеж
политех.cubic structureкубична структура
политех.curved structureвълниста структура
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.damping eliminationотстраняване на затихването
политех.data structureструктура на данни
политех.dendritic structureдендритна структура
политех.dense structureплътна структура
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.diamond crossingвъзел тип диамант
политех.diamond structureструктура на диамант
политех.diamond structureструктура от типа на диаманта
политех.diatomic structureдвуатомна структура
политех.discrete structureпрекъсната структура
политех.disordered structureнеподредена структура
политех.dispersed structureдисперсна структура
политех.distorted structureдеформирана структура
политех.distortion eliminationотстраняване на изкривяването
политех.divergent structureрадиалнолъчиста структура
политех.dodecahedral structureдодекаедрична структура
политех.domain structureдоменна структура
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
геол.drusy structureдрузова структура
политех.earthen structureземно съоръжение
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.electronic structureелектронен строеж
политех.electronic structure factorелектронен структурен фактор
eliminationелиминация, отстраняване, изключване
хим.eliminationизлъчване
прен.eliminationотсяване
мат.elimination of the unknownизключване на неизвестна величина
политех.elite structureалитова структура на цимент
политех.engineering structureинженерно съоръжение
политех.fabricated structureконструкция от готови елементи
политех.fine structureфина структура
политех.fine structure termтерм на фина структура
политех.fireproof structureогнеупорна конструкция
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flaky structureлюспеста структура
политех.flapper-topped air crossingвъздушен мост с двойни врати
политех.flat gradeслаб наклон
политех.fly-over crossingнадлез
политех.foamed sandwich structureконструкция тип 'сандвич'
политех.foamy structureпенеста структура
политех.folding top structureстойка за чергило
политех.foliated structureслоеста структура
политех.framed structureскелетна конструкция
стр.framed structureфахверк
стр.framed structureфахверков
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.geological structureгеологична структура
политех.girder structureгредова конструкция
политех.glassy structureаморфна структура
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grain structureзърнеста структура
политех.graphite structureграфитна структура
политех.grating structureрешетъчна структура
политех.grid structureрешетъчна структура
политех.grid-like structureрешетъчна структура
ак.ground-noise eliminationотстраняване на основния шум
политех.guarded crossingохраняван жп прелез
физ.heat eliminationтоплоотдаване
политех.heat eliminationотвеждане
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.highway crossingпътна естакада
политех.honeycomb sandwich structureконструкция тип 'сандвич'
политех.honeycomb structureструктура във вид на шестоъгълни клетки
политех.hydropower structureхидроенергийно съоръжение
политех.hyperfine structureсвръхфина структура
политех.hyperfine structure levelниво на свръхфина структура
политех.hyperstatic structureстатически неопределима конструкция
геол.impact structureастроблема
геол.impact structureастроблем
политех.indeterminate structureстатически неопределима конструкция
industrial gradeтехнически чист
хидр.intake structureводоприемно съоръжение
политех.inverse spinel structureструктура на обърнат шпинел
политех.isomeric structureизомерна структура
политех.isotope structureизотопна структура
политех.laminated structureпластинчата структура
политех.large panel structureедропанелно съоръжение
политех.lattice structureрешетъчна структура
политех.layer structureслоеста структура
елн.layered integrated structureслой на интегрална схема
жп.level crossingпрелезен
добави значение или превод тук