grade signal

  • Железопътен термин
  • указател за наклона
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.acknowledgement signalпотвърди телен сигнал
политех.acoustic signalзвуков сигнал
политех.acoustical signalзвуков сигнал
политех.activating signalпусков сигнал
политех.advance signalизвестителен сигнал
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.alarm signalсигнал за тревога
политех.amplitude-modulated signalамплитудно модулиран сигнал
политех.analogue signalаналогов сигнал
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.answer signalпотбърдителен сигнал
политех.answer signalконтролен сигнал
политех.answer-back signalконтролен сигнал
политех.answer-back signalпотбърдителен сигнал
политех.arrival signalсигнал за пристигане
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
тлф.audible busy signalакустичен сигнал за заетост
политех.audible signalзвуков сигнал
политех.audio signalтонален сигнал
политех.back signalпотвърдителен сигнал
политех.background signalфонов сигнал
политех.backward recall signalответен сигнал
жп.banjo signalдисков сигнал
политех.baseband signalмодулиращ сигнал
политех.behind the signal noiseмодулационен шум
политех.bell signalзвънчев сигнал
тлв.black-out signalгасящ сигнал
тлв.blanking signalгасящ сигнал
жп.block signalблокиращ сигнал
политех.breakdown signalсигнал за повреда
тлф.busy signalсигнал за заетост
политех.buzzer signalзумерен сигнал
политех.cab signalлокомотивен сигнал
рад.call signalпозивна
политех.call signalсигнал за повикване
тлв.camera signalизходен сигнал на камерата
политех.carry signalсигнал за пренос
тлв.chrominance signalсигнал на цветността
жп.clear signalсигнал за разрешаване преминаването с ограничена скорост
жп.clearing signalсигнал 'път свободен'
тлф.clearing signalсигнал за край на разговор
елн.clock signalтактов сигнал
политех.code signalкодов сигнал
политех.coded signalкодиран сигнал
политех.coherent signalкохерентен сигнал
политех.colour signalцветен сигнал
тлв.colour sync signalсигнал за цветова синхронизация
тлв.colour synchronization signalсигнал за цветова синхронизация
политех.colour-difference signalсигнал за цветова разлика
политех.command signalкоманда
политех.command signalинструкция
ел.common-mode signalсинфазен сигнал
тлв.composite colour picture signalпълен сигнал за цветно изображение
тлв.composite colour signalпълен сигнал за цветно изображение
политех.composite signalкомплексен сигнал
политех.composite stereo signalкомплексен стереосигнал
политех.composite stereophonic signalкомплексен стереосигнал
тлф.compound signalсложен сигнал
политех.control signalуправляващ сигнал
политех.correcting signalкоригиращ сигнал
жп.crossing signalзнак на прелез
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.desired signalполезен сигнал
политех.digital signalцифров сигнал
политех.disabling signalспиращ сигнал
политех.disabling signalзапушващ сигнал
тлф.disconnect signalсигнал за край на разговор
политех.disconnect signalсигнал за изключване
политех.discrete signalдискретен сигнал
изч.disturbed zero output signalизходен сигнал от разрушена нула
изч.disturbed zero signalизходен сигнал от разрушена нула
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
жп.draw-ahead signalсигнал 'напред'
политех.driving signalуправляващ сигнал
политех.easy gradeслаб наклон
изм.echo signalехосигнал
политех.echo signalотразен сигнал
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electric signal boxелектрическа централизация
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical signalелектрически сигнал
политех.electromechanical signal boxелектромеханична централизация
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.electropneumatic signal boxелектропневматична централизация
политех.enabling signalразрешаващ сигнал
тлф.engaged signalсигнал за заетост
политех.entrance-exit free level signal boxмаршрутна централизация със свободни ръчки от типа 'вход-изход'
тлв.equal-signal whiteравносигнално бяло
политех.error signalсигнал за грешка
политех.excitation signalвъзбуждащ сигнал
политех.false signalнеправилен сигнал
политех.false signalлъжлив сигнал
политех.feedback signalсигнал на обратна връзка
тлв.field-synchronizing signalсигнал за синхронизиране по кадри
политех.fire-alarm signalпожарен сигнал
политех.first-gradeпървокачествен
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.flashing-light signalпробляскващ сигнал
политех.flat gradeслаб наклон
рад.forward transfer signalсигнал за намесване
тлв.frame-synchronizing signalсигнал за синхронизиране по кадри
рад.freak signalсигнал на отдалечена станция
тлф.free-line signalсигнал за свободна линия
политех.frequency modulated signalчестотномодулиран сигнал
политех.frequency-modulated signalчестотномодулиран сигнал
политех.garbled signalизкривен сигнал
политех.gate signalстробиран сигнал
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.ghost signalпаразитенсигнал
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.impulse signalимпулсен сигнал
тлв.index-signal amplifierусилвател на индекс сигнали
тлф.individual signalизбирателен сигнал
industrial gradeтехнически чист
изч.inhibiting signalзабраняващ сигнал
рад.intelligence signalсигнал, носещ информация
политех.interlocking signalцентрализиран сигнал
политех.interval signalрадиопауза
политех.jamming signalсмущаващ сигнал
жп.junction signalстрелочен сигнал
политех.level signal logicпотенциални логически елементи
тлф.light signalповикване с лампа
политех.light signalсветлинен сигнал
тлв.line keystone correction signalсигнал, компенсиращ изкривяванията тип 'трапец'
политех.line signalпътен сигнал
тлф.line synchronizing signalсигнал за синхронизация по редове
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
тлв.luminance signalяркостен сигнал
политех.luminance signalсветлинен сигнал
политех.measurement signalсигнал от измервателен уред
жп.medium clear signalсигнал за разрешаване на преминаване с ограничена скорост
рад.meteorological signalметеорологичен сигнал
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
рад.minimum useful signalнай-слабият използуван сигнал
политех.modulated signalмодулиран сигнал
политех.modulating signalмодулиращ сигнал
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
политех.monaural signalмонофоничен сигнал
политех.monitor signalконтролен сигнал
политех.monitoring signalконтролен сигнал
тлв.monochrome signalедноцветен сигнал
политех.multi-component synchronizing signalсложен синхронизиращ сигнал
добави значение или превод тук