low-grade

  • нискосортен
  • Обща политехника
  • нискокачествен
  • некачествен, беден, с малък наклон на изкачване
  • ниско качество
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
разг.cheap low-quality commodityевтинджос
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeспускане
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
ел.extra lowсвръхнисък
ел.extra-lowсвръхнисък
политех.extra-low carbon steelстомана с особено ниско въглеродно съдържание
политех.extra-low-voltageосветление на безопасно напрежение
политех.extra-low-voltage lightingsосветление на безопасно напрежение
ел.extremely lowсвръхнисък
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.high-low chartконтролна карта за екстремни стойности
industrial gradeтехнически чист
lowниско равнище
lowсмирено
lowподъл, низък, долен
lowниско, тихо, слабо
lowнецивилизован, некултурен, необразован
lowслаб (и за пулc, здраве, храна), без сили, отпаднал, мъртъв
lowоскъдно, бедно, евтино, на ниска цена
lowнеблагоприятен, пренебрежителен
lowунил, потиснат
lowнизко, подло, неприлично
lowгруб, вулгарен, прост, невъзпитан, непристоен, неприличен
lowнисък
lowниско
геогр.lowблизо до екватора
авто.lowниска предавка
метео.lowобласт с ниско атмосферно налягане
метео.lowоблаcт с ниско атмосферно налягане
политех.lowциклон
политех.lowнедостатъчен, незначителен
lowнедостатъчен, оскъден, ограничен (за запас), нисък (за доход и пр.)
lowнисък, тих (за глас, звук), муз. нисък (за тон, нота)
lowнисш (и биол.), обикновен, прост
авто.low beamкъса светлина
политех.low binderyслаба връзка
политех.low brassмесинг, съдържащ под 20% цинк
тех.low caloric valueнискокалоричен
политех.low definitionслаба контрастност
ел.low dielectricнискодиелектричен
политех.low efficiencyнисък коефициент на полезно действие
политех.low fireслаб огън
low flammableтруднозапалим
тех.low flammableтрудногорим
политех.low flowниски води
политех.low flowниско ниво на река
политех.low forestнискостеблена гора
политех.low frequencyнискочестотен
политех.low frequencyниска честота
политех.low gearниска предавка
политех.low grade oilтежък нефт
политех.low gradientмалък градиент
политех.low gradientмалък наклон
политех.low insulationлоша изолация
тлв.low keyтъмно тоново изображение
политех.low levelс ниско ниво
политех.low levelниско ниво
ел.low lineлиния с голямо спадане на напрежението
политех.low lying areaрайон с ниска надморска височина
хим.low molecular weightнискомолекулен
елн.low noiseнискошумов
политех.low noteнисък тон
изч.low outputниско ниво на изходното напрежение
low populationслабонаселен
тех.low productiveнископродуктивен
low ratingнискорейтингов
low resistantслабоустойчив
хим.low solubleслаборазтворим
политех.low speedsмалка скорост
политех.low spotвдлъбнатина
политех.low strengthниска якост
политех.low tideотлив
политех.low trajectoryтраектория, успоредна на земята
политех.low vacuumнисъквакуум
политех.low veinтънка жила
политех.low waterниски води
политех.low waterс ниско водно ниво
политех.low-abundanceмалко разпространен
хим.low-acidслабокисел
ядр.low-activityнискоактивен
хим.low-alkaliслабоалкален
политех.low-alkali glassбезалкално стъкло
мет.low-alloyedнисколегиран
политех.low-alloyed steelнисколегирана стомана
политех.low-angle trajectoryтраектория, успоредна на земята
рлк.low-atmospheric bendingогъване на радиолъчи в долните слоеве на атмосферата
политех.low-atomic-numberс малък атомен номер
политех.low-atomic-weightс малко атомно тегло
тех.low-bit-rateнискоскоростен
политех.low-boilingкипящ при ниска температура
политех.low-boiling liquidтечност с ниска точка на кипене
прен.low-browнискочел
low-browedнискочел
ик.low-budgetнискобюджетен
тех.low-calorieнискокалоричен
тех.low-calorificнискокалоричен
ядр.low-captureслабо поглъщащ
ядр.low-capture materialвещество, което слабо поглъща неутрони
ам.low-carbнисковъглехидратен
мет.low-carbonнисковъглероден
мет.low-carbon steelнисковъглеродна стомана
политех.low-carbon steelнисковъглерод на стомана
политех.low-coercivity materialмагнитномек материал
политех.low-compressionс малка степен на сгъстяваме
политех.low-compression engineдвигател с ниска степен на сгъстяване
политех.low-costевтин
тех.low-cycleмалоциклов
политех.low-definition televisionтелевизия с малка детайлност
тех.low-densityнископлътностен
политех.low-density polyethyleneполиетилен с ниска плътност
ав.low-drag cowlобтекател с ниско челно съпротивление
политех.low-dutyмаломощен, с малка производителност
политех.low-dutyлек режим на работа
политех.low-dutyпредназначен за работа при леки условия
политех.low-duty fanнисконапорен вентилатор
low-emissionнискотоксичен
тех.low-emissionнискоемисионен
физ.low-energyнискоенергиен
ядр.low-energyс ниска енергия
политех.low-energyбавен
политех.low-energy neutronбавен неутрон
политех.low-energy relayреле с малък разход на енергия
политех.low-energy scatteringразсейване при малка енергия
политех.low-expansionс малък коефициент на разширение
политех.low-expansion materialматериал с малък коефициент на разширение
тех.low-flammability-pointтрудногорим
политех.low-freezingс ниска точка на замръзване
политех.low-freezing liquidтечност с ниска точка на замръзване
елн.low-frequencyнискочестотен
политех.low-frequency amplifierнискочестотен усилвател
политех.low-frequency channelнискочестотен канал
политех.low-frequency distortionнискочестотно изкривяване
рад.low-frequency filterнискочестотен филтър
мет.low-frequency furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.low-frequency furnaceнискочестотна пещ
политех.low-frequency generatorнискочестотен генератор
политех.low-frequency resistanceсъпротивление при ниски честоти
политех.low-frequency stageнискочестотно стъпало
политех.low-frictionнисковискозен
добави значение или превод тук