grade correlation

  • Обща политехника
  • рангова корелация
126 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.circular correlationкръгова корелация
политех.coefficient of multiple correlationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of partial correlationкоефициент на частична корелация
политех.coefficient of total correlationкоефициент на тотална корелация
correlationсьотношение, взаимна зависимост/връзка, корелация
мат.correlationкорелационен
политех.correlationвръзка, корелация
политех.correlationсъотношение
мат.correlation analysisкорелационен анализ
политех.correlation codeкорелационен код
политех.correlation coefficientкоефициент на корелация
политех.correlation diagramкорелационна диаграма
политех.correlation functionкорелационна функция
политех.correlation matrixкорелационна матрица
политех.correlation tableтаблица за превръщане
политех.correlation tableтаблица за преизчисляване
политех.cross-correlation functionвзаимнокорелационна функция
политех.curvilinear correlationнелинепна корелация
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.degree of correlationстепен на корелация
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.direct correlationположителна корелация
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.geological correlationгеоложка корелация
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
industrial gradeтехнически чист
политех.intrinsic correlationсобствена корелация
политех.inverse correlationотрицателна корелация
политех.joint correlationсъвместна корелация
мат.line of correlationкорелационна линия
политех.linear correlationлинейна корелация
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
политех.multiple correlationмножествена корелация
политех.multiple curvilinear correlationмножествена нелинейна корелация
политех.negative correlationотрицателна корелация
политех.net correlationчастна корелация
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.partial correlationчастна корелация
политех.perfect correlationправолинейна корелация
политех.positive correlationположителна корелация
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.rank correlationрангова корелация
политех.reagent gradeхимически чист
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.skew correlationасиметрична корелация
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.steep gradeстръмен наклон
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.time correlationвременна корелация
политех.top-gradeпървокласен
политех.total correlationпълна корелация
политех.triple correlationтройна корелация
политех.uniform gradeравномерен наклон
политех.zero correlationнулева корелация
добави значение или превод тук