low-grade cement

  • Обща политехника
  • нискокачествен цимент
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.admixture to cementдобавка към цимент
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.aluminia cementалуминатен цимент
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.antileak cementуплътняваща замазка
стр.asbestos-cementазбестоциментов
стр.asbestos-cementетернитов
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.asphalt cementасфалтов цимент
политех.bag of cementторба цимент
политех.balling up of cementобразуване на бучки в цимент
политех.belt cementлепило за ремъци
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.bulk cementцимент в насипно състояние
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
cementциментирам
cementцимент (и анат.)
cementспояващо вещество, спойка (и прен.), обединяващ принцип/идея и пр
cementспоявам, свързвам, затвърдявам (и прен.), укрепявам, обединявам
стр.cementсвързвам с цимент, циментирам
стр.cement blowerапарат за торкретиране
политех.cement carbideциментит
мор.cement carrierциментовоз
политех.cement clinkerциментен клинкер
cement coatingциментова замазка
политех.cement concreteциментов бетон
обог.cement cooperциментационна медна руда
политех.cement copperциментна мед
политех.cement flourситносмлян цимент
политех.cement groutingзаливане с циментов разтвор
политех.cement gunпистолет за торкретиранес циментов разтвор
политех.cement injectionинжектиране на цимент
политех.cement jetциментов пистолет
политех.cement kilnпещ за изпичане на цимент
политех.cement millциментов завод
политех.cement mixerбъркачка за циментен разтвор
политех.cement mortarциментов разтвор
политех.cement needleигла на вика
политех.cement pasteциментов разтвор
политех.cement retarderзабавител на свързването на цимената
политех.cement settingвтвърдявзне на цимент
политех.cement shoeциментен накрайник на тръба
политех.cement skinциментов слой
политех.cement slagгранулирана шлака за направа на цимент
стр.cement stabilisationзамонолитване
стр.cement stabilizationзамонолитване
политех.cement steelцементована стомана
политех.cement tile pavementнастилка от циментови плочи
авто.cement truckциментовоз
политех.cement washциментов
политех.cement washтънък слой цимент
cement woodарболит
политех.cement-bound macadamциментено-чакълена пътна настилка
политех.cement-bound roadпът с циментова настилка
стр.cement-chippingбетоноразбивач
стр.cement-clayглиноциментен
стр.cement-clayглиноциментов
политех.cement-concrete roadпът с циментно-бетонна настилка
политех.cement-flag pavementнастилка от циментови плочи
политех.cement-flag pavingпокриване с циментна настилка
стр.cement-loessцименто-льосов
стр.cement-loessльосо-циментов
политех.cement-rubble masonryзидария от ломени камъни и циментов разтвор
политех.cement-sand mortarцименто-пясъчен разтвор
политех.cement-storage binконтейнер за съхраняване на цимент
стр.cement-water ratioводоциментово отношение
разг.cheap low-quality commodityевтинджос
стр.clay-cementглиноциментен
стр.clay-cementглиноциментов
стр.clinker-bearing slag cementшлакопортландцимент
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeспускане
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.early-strength cementбързовтвърдяващ се цимент
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
ел.extra lowсвръхнисък
ел.extra-lowсвръхнисък
политех.extra-low carbon steelстомана с особено ниско въглеродно съдържание
политех.extra-low-voltageосветление на безопасно напрежение
политех.extra-low-voltage lightingsосветление на безопасно напрежение
ел.extremely lowсвръхнисък
fibro-cementфиброцимент
политех.fire cementогнеустойчив цимент
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flash-set cementмигновено втвърдяващ се цимент
политех.flat gradeслаб наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.high-aluminia cementалуминатен цимент
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.high-low chartконтролна карта за екстремни стойности
политех.high-speed cementбързовтвърдяващ се цимент
политех.hydraulic cementхидравличен цимент
политех.hydrophobic cementхидрофобен цимент
industrial gradeтехнически чист
политех.iron portland cementпортланд-цимент
стр.iron-portland cementшлакопортландцимент
стр.lime-cementваро-циментов
мет.liquid cementтечен навъглеродяващ агент
политех.liquid cementтечно лепило
стр.loess-cementцименто-льосов
стр.loess-cementльосо-циментов
lowнецивилизован, некултурен, необразован
lowслаб (и за пулc, здраве, храна), без сили, отпаднал, мъртъв
lowнизко, подло, неприлично
lowнеблагоприятен, пренебрежителен
lowунил, потиснат
lowниско
lowгруб, вулгарен, прост, невъзпитан, непристоен, неприличен
lowнисък
lowсмирено
lowниско равнище
lowниско, тихо, слабо
lowподъл, низък, долен
lowоскъдно, бедно, евтино, на ниска цена
геогр.lowблизо до екватора
авто.lowниска предавка
метео.lowобласт с ниско атмосферно налягане
метео.lowоблаcт с ниско атмосферно налягане
политех.lowциклон
политех.lowнедостатъчен, незначителен
lowнисш (и биол.), обикновен, прост
lowнедостатъчен, оскъден, ограничен (за запас), нисък (за доход и пр.)
lowнисък, тих (за глас, звук), муз. нисък (за тон, нота)
авто.low beamкъса светлина
политех.low binderyслаба връзка
политех.low brassмесинг, съдържащ под 20% цинк
тех.low caloric valueнискокалоричен
политех.low definitionслаба контрастност
ел.low dielectricнискодиелектричен
политех.low efficiencyнисък коефициент на полезно действие
политех.low fireслаб огън
low flammableтруднозапалим
тех.low flammableтрудногорим
политех.low flowниски води
политех.low flowниско ниво на река
политех.low forestнискостеблена гора
политех.low frequencyниска честота
политех.low frequencyнискочестотен
политех.low gearниска предавка
политех.low grade oilтежък нефт
политех.low gradientмалък наклон
политех.low gradientмалък градиент
политех.low insulationлоша изолация
тлв.low keyтъмно тоново изображение
политех.low levelниско ниво
добави значение или превод тук