grade rod

  • Обща политехника
  • нивелирна лата
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.accelerator rodпрът за задействуване на дроселна клапа
политех.adjusting rodрегулиращ прът
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.antenna rodантенен прът
политех.arrester rodопорен прът
политех.articulated rodшарнирен прът
политех.ascending gradeнагорнище
политех.ascending gradeиздигане
политех.bare rodнеобмазана заваръчна пръчка
политех.base tie rodразпънка между релси
политех.beam trussing rodшпренгел в шпренгелна греда
политех.bearing rodопорен лост
политех.blade rodвътрешна мотовилка
политех.body of connecting rodтяло на мотовилка
политех.brake push rodспирачен лост
политех.brake rodспирачен лост
политех.brake-rod yokeвилка на спирачен тегличен прът
политех.choke rodпрът за задействуване на въздушна клапа
политех.clutch rodлост за задействуване на съединител
политех.clutch-operating rodлост за задействуване на съединител
политех.coated rodобмазана заваръчна пръчка
политех.cold-drawn rodстудено изтеглен тел
авто.connecting rodбиела
политех.connecting rodмотовилка
двиг.connecting rod assemblyмотовилков възел
авто.connecting tie rodнапречно предавателен кормилен прът
политех.connecting-rod bearingмотовилков лагер
политех.connecting-rod big endколянова глава на мотовилка
политех.connecting-rod endглава на мотовилка
политех.connecting-rod gearколяно-мотовилков механизъм
политех.connecting-rod scoopмаслоуловител
политех.connecting-rod scoopчерпак на мотовилкова глава
политех.connecting-rod small endглава за бутален болт на мотовилка
политех.connecting-rod small endмалка глава на мотовилка
политех.connecting-rod tipдолна глава на мотовилка
политех.control rodпрът от механизъм за управление
политех.control-rod actuatorзадвижващ механизъм на управляващ прът
политех.core rodукрепващ прът на леярско сърце
политех.coupling rodсъединителен прът
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.dip rodразграфена пръчка
двиг.dipper of connecting-rodлопатка на мотовилка за разпръскване на маслото
политех.discharging rodпрътов гръмоотвод
политех.distance rodдистанционен прът
divining roddowsing rod
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
dowsing rodрадиестезична пръчка, пръчка за радиестезия
авто.drag rodнадлъжен предавателен кормилен прът
политех.draw-in rodболт за затягане на фрезови дорници
политех.drill rodвретено на пробивна машина
политех.drill rodсребърна стомана
ел.earth rodзаземителен прът
политех.easy gradeслаб наклон
политех.eccentric rodексцентриков прът
политех.ejector rodстебло на избутвач
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.extension rodудължителен прът
политех.feed rodходов вал
политех.feed-rod bracketлагер на ходов вал
политех.ferrite-filled rod radiatorферитен пръчковиден излъчвател
политех.ferrite-rod antennaферитна антена
политех.field rodжалон
политех.field rodлата
политех.filler rodзаваръчна пръчка
политех.first-gradeпървокачествен
риб.fishing rodвъдичен
fishing-rodвъдица
политех.flat gradeслаб наклон
политех.flux-cored filler rodтръбообразна заваръчна пръчка с флюсов пълнеж
политех.forked connecting rodмотовилка с вилкова глава
ядр.fuel rodгоривен прът
политех.gauge rodразграфена пръчка
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
ел.ground rodзаземителен прът
политех.guard rodдръжка, перило
политех.guide rodнаправляващ прът
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.hinge rodос на шарнир
industrial gradeтехнически чист
политех.insulating rodизолираща щанга
политех.knock-out rodизбутвач, лост на изключвателен механизъм, избивач
политех.knock-out rodизхвъргач
политех.levelling rodнивелирна лата
политех.lifting rodповдигателен лост
ел.lightning rodмълниеприемник
политех.lightning rodгръмоотвод
политех.link rodшарнирен прът
политех.loop rodпрът с ухо
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
политех.master rodглавна мотовилка
политех.measuring rodразграфена пръчка
политех.metal rodметална пръчка
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
политех.mother rodглавна мотовилка
политех.motion rodцилиндър на ставен механизъм
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.offset rodустройство за измерване на разстояние на местността
политех.oil dip rodмаслоуказателна пръчка
политех.oil dipper rodмаслоуказателна пръчка
политех.oil gauge rodмаслоуказателна пръчка
политех.operating rodпредавателен прът на механизъм за управление
политех.piston rodбутален прът
политех.piston rod guideводач на бутален прът
политех.pull rodтеглещ прът
политех.pump rodпрът на бутална помпа
политех.push rodпрът, който работи на натиск
политех.push-rod coverвтулка за повдигателен прът
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.rack rodзъбен гребен
политех.range rodдалекомерна лата
политех.reagent gradeхимически чист
политех.regulating rodуправляващ прът
политех.reversible rodдвустранна лата
политех.rivet rodпрътов материал за изработване на нитове
политех.road gradeнаклон на път
rodпръчка, прът
rodпрътов
rodмярка за дължина (около 5 м)
rodрод, племе, фамилия (в Библията)
rodбой с пръчки, наказание
rodщангов
rodжезъл
rodвъдичарски прът
анат.rodпръчица
биол.rodбацил
тех.rodщанга, лост, бутален прът, теглич, мотовилка
тех.rodщоков
тех.rodстержен
политех.rodщанга, мотовилка, род
политех.rod adhesiveлепило във вид на пръчки
мин.rod boreпикобур
геол.rod boringщангово сондиране
анат.rod cellпръчица
политех.rod collarкапак на салника
политех.rod controlлостов механизъм за управление
политех.rod crackнадлъжна пукнатина
политех.rod cutterмашина за рязане на прътов материал
политех.rod drillingщангово сондиране
добави значение или превод тук