low-grade material

  • Обща политехника
  • долнокачествен материал
200 допълнителни резултата:
тех.abrasive materialабразив
политех.abrasive materialабразивен материал
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
физ.absorbing materialпоглътител
физ.absorbing materialпоглъщател
политех.absorbing materialабсорбиращо вещество
политех.accessory materialспомагателен материал
политех.acoustic materialакустичен материал
политех.active materialактивен материал
политех.active materialактивно вещество
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.air-wall materialвъздухоеквивалентно вещество
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.backing materialматериал на подложка
политех.base materialосновно вещество
политех.basic materialизходен материал
мет.bed materialмъртъв слой
политех.binding materialсвързващ материал/вещество
политех.borrow materialкариерен материал
политех.bred materialвторично ядрено гориво
политех.breeder materialсуровина за ядрено гориво
политех.brittle materialкрехък материал
политех.building materialстроителен материал
политех.bulk materialнасипен материал
ядр.canning materialматериал за обвивки
ядр.carrier materialносител
политех.carrier materialубстрат
политех.cellular materialпорест материал
политех.cementic materialсвързващ материал
политех.cementic materialсвързващо вещество
политех.charge materialматериал за зареждане
разг.cheap low-quality commodityевтинджос
политех.coating materialоблицовъчен материал
политех.cohesive materialсвързващ материал
политех.cohesive materialсвързващо вещество
полигр.composing materialнаборен материал
тех.composite materialкомпозит
политех.composite materialкомпозиционен материал
политех.condensed materialкондензирано вещество
ел.conducting materialпроводящ материал
политех.conducting materialпроводник
ел.conductor materialпроводящ материал
политех.conductor materialпроводник
политех.constructional materialстроителен материал
ядр.core materialматериал за активната зона
политех.core materialматериал на сърцевината
политех.covering materialоблицовъчен материал
политех.critical materialдефицитен материал
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.damping materialзвукопоглъщащ материал
политех.damping materialпоглъщаща среда
политех.depleted materialотработено вещество
политех.descending gradeспускане
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.direct materialматериал, вложен непосредствено в готовата продукция
политех.discrete materialронлив материал
политех.dissipative materialвещество, разсейващо енергия
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.duplex materialкомпозиционен материал
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.engineering materialмашиностроителен материал
политех.enriched materialобогатен материал
политех.expanded materialразпенен материал
ел.extra lowсвръхнисък
ел.extra-lowсвръхнисък
политех.extra-low carbon steelстомана с особено ниско въглеродно съдържание
политех.extra-low-voltageосветление на безопасно напрежение
политех.extra-low-voltage lightingsосветление на безопасно напрежение
политех.extraterrestrail materialвещество от космичен произход
ел.extremely lowсвръхнисък
ел.fabric-filled molding materialтекстолит
политех.ferrimagnetic materialферимагнетик
политех.ferroelectric materialсегнетоелектрик
политех.ferromagnetic materialферомагнетик
политех.ferromagnetic materialферомагнитен материал
политех.fettling materialматериал за облицоване
политех.fill materialматериал за пълнеж
filler materialзапълнител
политех.filler materialпълнител
политех.finished materialготово изделие
политех.finished materialобработен материал
политех.first-gradeпървокачествен
политех.fisionable materialтермоядрено гориво
ядр.fissile materialделящо се вещество
политех.fissile materialядрено гориво
политех.fissile-material containerконтейнер за ядрено гориво
ядр.fission able materialделящо се вещество
политех.fission able materialядрено гориво
политех.flat gradeслаб наклон
обог.float materialлек продукт при обогатяване в тежки суспензии
политех.fluorescent materialлуминофор
политех.foamed materialразпенен материал
политех.foreign materialпримес
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.granular materialгранулиран материал
политех.grinding materialабразив
геол.gritting materialедрозърнест пясък
политех.gritting materialчакъл
политех.half-finished materialзаготовка
политех.half-finished materialполуфабрикат
политех.hard-magnetic materialмагнитнотвърд материал
политех.heat-insulating materialтоплоизолационен материал
стр.heat-insulation materialтоплоизолатор
тех.heat-transfer materialтоплоносител
политех.heat-transfer materialтоплопредаваща среда
ядр.high-capture materialвещество, което силно поглъща неутрони
политех.high-coercivity materialмагнитнотвърд материал
политех.high-expansion materialматериал с голям коефициент на разширение
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.high-low chartконтролна карта за екстремни стойности
ядр.hot materialвисокорадиоактивно вещество
политех.housing materialматериал, в който се пресоват метални детайли
политех.impact materialудароустойчив материал
industrial gradeтехнически чист
inert materialситнеж
inert materialинертен материал
inert materialпълнител
inflammable materialзапалителен материал
политех.joint-sealing materialматериал за уплътняване на фуги
политех.jointing materialсвързващ материал
политех.laminated materialслоест материал
политех.light materialматериал с малко сечение
политех.lining materialоблицовъчен материал
хим.loading materialпълнител
ядр.long-decayed materialдългоостаряло вещество
политех.loose materialрохкав материал
lowнеблагоприятен, пренебрежителен
lowунил, потиснат
lowниско
lowгруб, вулгарен, прост, невъзпитан, непристоен, неприличен
lowнисък
lowсмирено
lowниско равнище
lowниско, тихо, слабо
lowподъл, низък, долен
lowоскъдно, бедно, евтино, на ниска цена
lowнецивилизован, некултурен, необразован
lowслаб (и за пулc, здраве, храна), без сили, отпаднал, мъртъв
lowнизко, подло, неприлично
геогр.lowблизо до екватора
авто.lowниска предавка
метео.lowобласт с ниско атмосферно налягане
метео.lowоблаcт с ниско атмосферно налягане
политех.lowнедостатъчен, незначителен
политех.lowциклон
lowнедостатъчен, оскъден, ограничен (за запас), нисък (за доход и пр.)
lowнисък, тих (за глас, звук), муз. нисък (за тон, нота)
lowнисш (и биол.), обикновен, прост
добави значение или превод тук