milling-grade milling

  • Обогатителни (машини, процеси, индустрия)
  • изискващ обогатяване
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.angular millingъглово фрезоване
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.cam-milling machineкопирна фрезмашина за изработване на гърбици
политех.chemical millingхимично фрезоване
политех.circular millingфрезоване на цилиндрични повърхнини
политех.circular millingкръгово фрезоване
политех.circular milling attachmentвъртяща се маса на фрезмашина
политех.circular milling tableкръгла маса на фрезмашина
политех.circular-milling machineкръглофрезова машина
политех.climb millingеднопосочно фрезоване
политех.continuous-milling machineфрезов автомат
политех.contour millingкопирно фрезоване
политех.contour-milling machineкопирна фрезмашина за двукоординатно контурно копиране
политех.conventional millingнасрещно фрезоване
политех.curve-milling machineкопирна фрезмашина за двукоординатно контурно копиране
политех.cut-down millingеднопосочно фрезоване
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.cut-up millingнасрещно фрезоване
политех.dead millingпревалцоване
политех.descending gradeспускане
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.die-sinking milling machineтрикоординатна копирна фрезмашина
политех.dovetail milling cutterфреза за обработване на канал
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down millingеднопосочно фрезоване
политех.down-cut millingеднопосочно фрезоване
политех.duplicating milling machineкопирна фрезмашина
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.end millingчелно фрезоване
политех.end milling cutterчелна фреза
политех.face millingчелно фрезоване
политех.face milling cutterчелна фреза с голям диаметър
политех.face-and-side milling cutterтристранна дискова фреза
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.forge-milling machineтежка фрезмашина за груба обработка
политех.form millingнарязване на зъби с модулна фреза
политех.form millingпрофилно фрезоване
политех.form-milling machineкопирна фрезмашина
политех.free milling oreруда, съдържаща самородни благородни метали
тех.further millingдосмилане
политех.gang millingфрезоване с комплект от фрези
политех.gear millingфрезоване на зъбни колела по метода на
политех.gear-milling machineзъбофрезова машина, работеща по метода на копирането
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.half-side milling cutterедностранна дискова фреза
политех.hand-milling machineфрезмашина с ръчно подаване
политех.helical millingфрезоване на винтови канали
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.high-speed milling attachmentвисокооборотна фрезова глава
политех.horizontal milling machineхоризонтална фрезмашина
политех.horizontal piano-milling machineхоризонтална надлъжнофрезова машина
политех.index millingфрезоване с използуване на делителна глава
industrial gradeтехнически чист
политех.inserted-tooth milling cutterфреза със сменяеми ножове
политех.inserted-tooth milling cutterфрезова глава
обр. мет.keyway-millingшпонкофрезов
политех.keyway-milling machineфрезмашина за шпонкови канали
политех.knee milling machineконзолна фрезмашина
политех.knee-type milling machineконзолна фрезмашина
политех.longitudinal millingнадлъжно фрезоване
политех.longway millingнадлъжно фрезоване
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
millingтрошачен
тех.millingфрезоване
мет.millingдробене, раздробяване, смилане
обог.millingобогатяване
политех.millingфрезова стружка, раздробяване, смилане
обр. мет.millingфрезовъчен
политех.milling angleъгъл на фрезоване
политех.milling arborфрезов дорник
политех.milling attachmentприспособление за фрезоване
обог.milling calculationизчисляване показателите на обогатяване
политех.milling cutterфреза
политех.milling cutterножова глава
политех.milling fixtureприспособление за фрезоване
политех.milling headфрезова глава
мин.milling holeрудоспусък
политех.milling jigприспособление за закрепване и центроване върху фрезмашина
обр. мет.milling machineфрезмашина
обог.milling methodметод на обогатяване
политех.milling methodметод на наситняване
политех.milling slideфрезов супорт
политех.milling toolфреза
политех.milling unitфрезова глава
политех.milling workфрезоване
политех.milling-upнасрещно фрезоване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
политех.multiple millingедновременно фрезоване на няколко еднакви детайла
политех.negative-rake millingфрезоване с отрицателен преден ъгъл
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.opposed millingнасрещно фрезоване
политех.ordinary millingнасрещно фрезоване
политех.orm milling cutterдискова фреза за нарязване на червяци
политех.parallel milling machineдвувретенна вертикална фрезмашина
политех.peripheral millingпериферно фрезоване
политех.plain millingфрезоване на плоскост
политех.plain milling cutterфреза за изработване на канали
политех.plain milling cutterцилиндрична фреза
политех.plane millingфрезоване на плоскости
политех.planer-type milling machineфрез-хобел
политех.plano-milling machineфрез-хобел
политех.profile-milling machineкопирна фрезмашина
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.rack milling cutterфреза за нарязване на зъбни рейки
политех.rack-milling machineмашина за фрезоване на зъбни рейки по метода на копирането
тех.radius millingзаерване
политех.reagent gradeхимически чист
политех.reamer milling cutterфреза за прорязване каналите на райбер
политех.reciprocal millingмахално фрезоване
политех.relief millingзатиловане чрез фрезоване
политех.road gradeнаклон на път
политех.rotary continuous-milling machineкаруселна фрезмашина
политех.rotary millingфрезоване с многопозиционна въртя-
политех.rounding-off milling cutterфреза за закръгляне на остри ръбове
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.sculpture millingобемно фрезоване на детайли със сложна форма
политех.side millingчелно фрезоване
политех.side milling cutterтристранна фреза
политех.slab-milling machineнадлъжнофрезова машина
политех.spiral milling cutterфреза със спирални зъби
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.station millingобработване на фрезмашина с въртяща се маса
политех.steep gradeстръмен наклон
политех.straddle millingедновременно обработване на странични повърхнини с две дискови фрези
политех.straddle milling cutterкомплект от две дискови фрези с дистанционна втулка между тях
политех.straight millingнадлъжно фрезоване
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.templet millingфрезоване по шаблон
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.thread millingнарязване на резби с фреза
политех.thread milling cutterрезбонарезна фреза
политех.thread milling cutterфреза за нарязване на резба
политех.thread-milling machineфрезмашина за нарязване на резби
добави значение или превод тук