grade division

  • Обща политехника
  • градусно деление
130 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
цит.amiotic divisionамитоза
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeнагорнище
политех.ascending gradeиздигане
биол.cell-division cycleклетъчен цикъл
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeспускане
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.dichotomy divisionдихотомно деление
divisionофициален вот в парламента
divisionподеляне
divisionпреграда
divisionразличие, разногласие, несъгласие
divisionчаст, участък, отдел (ение), поделение
divisionделене, разделяне, разпределение, разпределяне
divisionокръг
мат.divisionделене
ел.divisionразделяне
воен.divisionдивизия
divisionраздел, разред, категория (и сп.)
политех.division blockблок за делене
политех.division deviceделително устройство
обог.division headдиафрагма
политех.division in proportionsпропоционално деление
политех.division of applicationразделяне на заявка
политех.division of loadразпределение на натоварване
политех.division of productsразделение на детайли
политех.division of workразпределение на работа
политех.division planeделителна равнина
изч.division unitблок за делене
политех.division wallразделителна стена
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.exact divisionделение без остатък
сп.first divisionпърводивизионен
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.frequency divisionделене на честота
политех.frequency-division multiplexingмултиплексиране с разделяне по честота
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
industrial gradeтехнически чист
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
биол.meiotic divisionмейотично делене
цит.meiotic divisionмейоза
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
биол.mitotic divisionмитотично делене
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
политех.multiplication division deviceмножително-делително устройство
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.phase division multiplexуплътняване на каналите по фаза
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.reagent gradeхимически чист
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.scale divisionскално деление
сп.second divisionвтородивизионен
политех.sexagesimal divisionделене на шестдесет части
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.steep gradeстръмен наклон
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.ternary divisionделене на три части
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.time divisionразделяне по време
политех.time division multiplexуплътняване на каналите по време
политех.time-division multiplexingмултиплексиране в режимно времеделение
политех.time-division telegraphyмногократна телеграфия с времеделение
политех.top-gradeпървокласен
политех.uniform gradeравномерен наклон
политех.voltage divisionделене на напрежението
добави значение или превод тук