easy grade

  • Обща политехника
  • слаб наклон
122 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
easyкулантен
easyспокоен
easyне твърде строг, несериозен, лек
easyлесно, леко, без мъка
easyсвободен, облекчен, успокоен
easyохолен
easyлесен, лек, прост
easyспокойно, без бързане
easyудобен (за дреха)
easytake it easy! - спокойно!по-кротко!
easyлесен, приятен (за човек, характер)
геол.easyполегат
търг.easyтакъв, който е в излишък
търг.easyтакъв, за който няма търсене
easyбавен, спокоен (за ход и пр.)
easyi`m easy - все ми е едно, нямам предпочитание (разг.)
easyнепринуден, естествен, свободен, лек (за маниер, разговор и пр.), свободен, лек, плавен (за движение)
политех.easy bendслабо огъване
политех.easy controlудобно управление
политех.easy curveкрива с голям радиус
политех.easy curveплавна крива
политех.easy gradientмалък наклон
политех.easy gradientмалък градиент
политех.easy runningплавен ход
политех.easy runningсвободен ход
easy-goingбезгрижен, небрежен, неахен
easy-goingспокоен, отмерен
политех.easy-push fitсвободноплъзгаща сглобка
политех.easy-running fitлекоходова сглобка
политех.easy-slide fitсвободноплъзгаща сглобка
политех.easy-slide fitсглобка за движение
политех.easy-to-get-atлеснодостъпен
политех.easy-to-startлесно пускащ се в движение
easy-to-understandлесноразбираем
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
industrial gradeтехнически чист
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
not easyнелек (труден)
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.reagent gradeхимически чист
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.steep gradeстръмен наклон
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.top-gradeпървокласен
политех.uniform gradeравномерен наклон
добави значение или превод тук