high-grade cement

  • Обща политехника
  • висококачествен цимент
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.admixture to cementдобавка към цимент
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.aluminia cementалуминатен цимент
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.antileak cementуплътняваща замазка
стр.asbestos-cementазбестоциментов
стр.asbestos-cementетернитов
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.asphalt cementасфалтов цимент
политех.bag of cementторба цимент
политех.balling up of cementобразуване на бучки в цимент
политех.belt cementлепило за ремъци
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.bulk cementцимент в насипно състояние
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
cementциментирам
cementспоявам, свързвам, затвърдявам (и прен.), укрепявам, обединявам
cementцимент (и анат.)
cementспояващо вещество, спойка (и прен.), обединяващ принцип/идея и пр
стр.cementсвързвам с цимент, циментирам
стр.cement blowerапарат за торкретиране
политех.cement carbideциментит
мор.cement carrierциментовоз
политех.cement clinkerциментен клинкер
cement coatingциментова замазка
политех.cement concreteциментов бетон
обог.cement cooperциментационна медна руда
политех.cement copperциментна мед
политех.cement flourситносмлян цимент
политех.cement groutingзаливане с циментов разтвор
политех.cement gunпистолет за торкретиранес циментов разтвор
политех.cement injectionинжектиране на цимент
политех.cement jetциментов пистолет
политех.cement kilnпещ за изпичане на цимент
политех.cement millциментов завод
политех.cement mixerбъркачка за циментен разтвор
политех.cement mortarциментов разтвор
политех.cement needleигла на вика
политех.cement pasteциментов разтвор
политех.cement retarderзабавител на свързването на цимената
политех.cement settingвтвърдявзне на цимент
политех.cement shoeциментен накрайник на тръба
политех.cement skinциментов слой
политех.cement slagгранулирана шлака за направа на цимент
стр.cement stabilisationзамонолитване
стр.cement stabilizationзамонолитване
политех.cement steelцементована стомана
политех.cement tile pavementнастилка от циментови плочи
авто.cement truckциментовоз
политех.cement washтънък слой цимент
политех.cement washциментов
cement woodарболит
политех.cement-bound macadamциментено-чакълена пътна настилка
политех.cement-bound roadпът с циментова настилка
стр.cement-chippingбетоноразбивач
стр.cement-clayглиноциментов
стр.cement-clayглиноциментен
политех.cement-concrete roadпът с циментно-бетонна настилка
политех.cement-flag pavementнастилка от циментови плочи
политех.cement-flag pavingпокриване с циментна настилка
стр.cement-loessльосо-циментов
стр.cement-loessцименто-льосов
политех.cement-rubble masonryзидария от ломени камъни и циментов разтвор
политех.cement-sand mortarцименто-пясъчен разтвор
политех.cement-storage binконтейнер за съхраняване на цимент
стр.cement-water ratioводоциментово отношение
стр.clay-cementглиноциментен
стр.clay-cementглиноциментов
стр.clinker-bearing slag cementшлакопортландцимент
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.early-strength cementбързовтвърдяващ се цимент
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
тех.extra-highсвръхвисок
политех.extra-high pressureсвръхвисоко напрежение
политех.extra-high tensile steelстомана със свръхвисока якост
политех.extra-high voltageсвръхвисоко напрежение
тех.extra-high-powerсвръхмощен
fibro-cementфиброцимент
политех.fire cementогнеустойчив цимент
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flash-set cementмигновено втвърдяващ се цимент
политех.flat gradeслаб наклон
политех.four-high rolling millчетиривалцова машина
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
highлеко развалено
highвисоко, пискливо, тънко
highголям, силен, висок
highеуфория под влияние на наркотик
highвъзвишен, благороден, героичен
highостър, писклив, тънък, висок
highбогат, разкошен
highвисок, издигнат, възвишен
highвисоки/добри карти
highвисш, главен, върховен, важен
highнай-висока точка, рекорд, максимум
highвисок, превъзходен, отличен
израз.highнавсякъде, на всички места
израз.highкораб извън вода / на сухо
израз.highмного пиян/дрогиран
израз.highв състояние на безпомощност
израз.highв рая, високо в небето
пол.highкраен
фон.highзатворен (за гласна)
геогр.highнамиращ се близо до полюсите
метео.highантициклон
политех.highголям, силен, интензивен, мощен, главен, с високо съдържание
бот.highвисокостъблен
политех.high alloyвисоколегирана сплав
политех.high angle jointкардан, допускаш голям ъгъл между валовете
авто.high beamдълга светлина
рад.high boostкорекция на високите честоти
high bulkвисокообемен
политех.high capacity bombфугасна бомба
мин.high coalмощен въглищен пласт
политех.high dipстръмен наклон
политех.high efficiencyвисок коефициент на полезно действие
политех.high efficiencyвисока ефективност
политех.high efficiencyвисокопроизводителен
политех.high explosiveбризантен експлозив
политех.high fidelityвисока вярност
политех.high fidelityвисоко качество
политех.high fidelityвисококачествен
политех.high finishсвръхчиста обработка
политех.high flowвисоки води
политех.high flowвисоко ниво пълноводие
политех.high frequencyвисока честота
политех.high frequencyвисокочестотен
политех.high furnaceвисока пещ
политех.high gear(на) висока предавка
политех.high heating valueгорна топлина на изгаряне
тлв.high keyсветлотоново изображение
физ.high levelвисокоактивен
политех.high levelинтензивен
политех.high order digitвисок разред
ел.high outputвисоко ниво на изходното напрежение
политех.high potentialвисоко напрежение
политех.high pressureвисоко налягане
политех.high pressureза високо налягане
стр.high pressure laminateметод на ламиниране чрез високо налягане
тех.high reliabilityвисоконадежден
ист.high roadтракт
high schoolгимназия, средно училище
политех.high sheet cloudвисокослоест облак
high speedскоростен, бърз
авто.high speedдиректна предавка
политех.high stabilityголям резерв на устойчивост
тех.high strengthвисокоякостен
high tideточка на кулуминация, климакс
мор.high tideнай-високата точка на прилива
добави значение или превод тук