momentum grade

  • Обща политехника
  • нанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
109 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.angular momentumкинетичен момент
политех.ascending gradeнагорнище
политех.ascending gradeиздигане
политех.atomic orbital momentumатомен орбитален момент
политех.crystal momentumквазиимпулс
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrokinetic momentumколичество на движение в електрокинетичен процес
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.fermi momentumграничен импулс на ферми
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
industrial gradeтехнически чист
политех.linear momentumколичество на движение
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.moment of momentumкинетичен момент
физ.momentumинерция на движещо се тяло
политех.momentumколичество на движение
политех.momentumимпулс на сила
политех.momentum conservationзапазване на импулс
политех.momentum diffusionразсейване на импулс
политех.momentum of electronимпулс на електрон
политех.momentum theoremтеорема за количеството на движение
политех.momentum transportпренос на импулс
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.orbital angular momentumорбитален ъглов момент
политех.photon momentumимпулс на фотон
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.quantization of momentumквантоване на импулс
политех.quasi momentumквазиимпулс
политех.reagent gradeхимически чист
политех.resulting momentumрезултантен импулс
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.spin angular momentumспинов ъглов момент
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.steep gradeстръмен наклон
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.top-gradeпървокласен
политех.transverse momentumнапречен импулс
политех.uniform gradeравномерен наклон
добави значение или превод тук