grade measure

  • Обща политехника
  • градусна мярка
143 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
мат.additive measureадитивна мярка
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.angular measureъглово измерение
политех.arc measureдъгова мярка
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.bank measureизмерване на земни работи по кубатурата на насипа
политех.board measureстандартна мярка за дървен материал
мат.common measureобщ делител
политех.convergence in measureсходимост по мяра
политех.cubic measureмярка за обем
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.dry measureмярка за материали в насипно състояние
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.folding pocket measureсгъваем метър
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
мат.greatest common measureнай-голям общ делител
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
industrial gradeтехнически чист
политех.linear measureлинейна мярка
политех.liquid measureмярка за течности
политех.loose measureмярка за материали в насипно състояние
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
measureмярка, мерило, критерий, мащаб
measureмярката ми е, размерите ми са
measureмярка, мероприятие, закон, постановление
measureпласт, прослойки
measureединица, уред за мерене
measureоценявам, преценявам
measureмеря, измервам, премервам
measureмярка, размер
measureвземам мярка на (for)
мат.measureделител
геол.measureсвита пластове
лит.measureритъм, стъпка
лит.measureизминавам, прекосявам, преброждам
ост.measureтанц
политех.measureскали
муз.measureтакт
политех.measure expansionобемно разширение
политех.measure of areaмярка за повърхнина
политех.measure of effectivenessмярка за ефективност
политех.measure of interdependenceмярка за взаимозависимост
политех.measure of lengthмярка за дължина
политех.measure of utilizationкоефициент на използуване
политех.measure of weightмярка за маса
политех.measure offотмервам
мат.measure spaceпространство с мяра
политех.measure upсъответствам
политех.measure upудовлетворявам
политех.metrical measureметрична мярка
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.performance measureкритерий за производителност
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.radian measureрадианна мярка
политех.reagent gradeхимически чист
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.safety measureмероприятие по охрана на труда
мат.set of measure zeroмножество с нулева мяра
политех.sexagesimal measureсистема на измерване на ъглите в градуси, минути и секунди
политех.short sexagesimal measureнепълна мярка
политех.solid sexagesimal measureмярка за обем
политех.square sexagesimal measureмярка за повърхнина
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.standard sexagesimal measureеталон за измерване
политех.standing sexagesimal measureустановена мярка
политех.steep gradeстръмен наклон
политех.summer-grade oilлятно масло
tape measureсантиметър
политех.tape sexagesimal measureролетка
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.top-gradeпървокласен
политех.uniform gradeравномерен наклон
политех.unit sexagesimal measureединица за измерване
политех.volume sexagesimal measureмярка за обем
добави значение или превод тук