down grade

  • Обща политехника
  • нанадолнище
  • спускане
  • наклон
197 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
кораб.batten downзатварям люк
тех.blow-downпродувка
тех.blow-downпродувъчен
политех.blow-downизпускане
политех.blow-downнагнетателен
политех.blow-downпродухване
политех.blow-down valveпредпазен клапан
политех.boil downсгъстявам
мин.bord-downразработване на попадение на пласт
break downдефектирам
break downаварирам
мин.break downобрушвам
мин.break downобрушавам
хим.break downразлагам
break-downавариен
политех.break-down craneавариен кран
политех.break-down lorryавариен товарен автомобил
политех.break-down passпредварителен калибър
политех.break-down testизпитване до разрушаване
ел.breaking-down breakingпробиване на изолацията
политех.breaking-down passпредварителен калибър
политех.breaking-down toolковашки секач
политех.bring downотчупвам
мин.bringing-downотбиване
broken-downизтъркан, износен, разнебитен
broken-downзанемарен, порутен (за постройка)
broken-downзападнал, разорен (за предприятие и пр.)
мин.broken-downотбит от масив
политех.broken-downсчупен
политех.broken-downповреден
политех.broken-down rubberпластифициран каучук
мин.brush downочуквам горнище
close-downспиране на производството, закриване на фабрика и пр
политех.cogging-down rollсбиващ валец
политех.cool-down rateскорост на охлаждане
cooling downразхлаждане
политех.cut-down millingеднопосочно фрезоване
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
cutting-downподсечка
политех.cutting-downнамаляване
политех.cutting-downснижаване
политех.damp downотслабвам, заглушавам, гася
политех.damp downнамалявам
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.dog downпритискам
downпух
downболен, повален от болест
downнеуспех, несполука
downдо, чак до
downдолу
downнанадолен
downнамаляване на сила, размер, количество
downразвален, нефункциониращ
downсвалям, събарям, повалям, надвивам, побеждавам
downв брой
downдюна
downнадолу
downунил, потиснат, депресиран
downотиване от пo-важно към по-незначително положение/място
downпух, лека перушина
downзавършен, свършен, научен
downизпивам до дъно
downпо, надолу по
downдвижение към по-ниско място/на долу
downаварирам
downнамален, отслабнал, стихнал
downспускане, слизане
downвлошаване на качеството, повреда
downмъх, мека брада
downкойто губи/изостава с известен брой точки
downпрез
downна по-ниско място/положение
израз.downвраждебен, негативно настроен
израз.downцентъра на града
бот.downмъх
разг.downнаясно съм, имам познания за
ел.down conductingвертикално мълниеотвеждане
изч.down counterобратен брояч
политех.down flowпреливна тръба
политех.down flowнизходящ поток
леяр.down gateлеяков канал
политех.down hand position weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
политех.down hand weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
мин.down hillуклон
политех.down hillполегат
политех.down hillскат
политех.down hillнаклонен
политех.down hobbingеднопосочно фрезоване с червячна фреза
мин.down holeнизходяща взривна дупка
политех.down holeнизходящ сондаж
политех.down leadsантеноотвод
политех.down lightосветително тяло с насочена светлина
политех.down millingеднопосочно фрезоване
търг.down paymentзадатък, депозит, първоначална вноска
политех.down pipeизпускателна тръба
политех.down slopeнадолу по склон
политех.down slopeнанадолнище
политех.down spoutводосточна тръба
мед.Down syndromeсиндром на Даун
политех.down the dipпо посока на падение
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down ward strokeход надолу
мед.Down's syndromeсиндром на Даун
ел.down-conductorвертикален мълниеотвод
ел.down-conductorвертикален мълниеотводен
политех.down-cut millingеднопосочно фрезоване
политех.down-cut shearsножица с работен ход на ножа надолу
политех.down-cuttingеднопосочно фрезоване
политех.down-cutting toolстъргателен ножза вертикални плоскости
политех.down-draft kilnпещ с тяга отгоре надолу
политех.down-draughtнизходящ поток
политех.down-draughtнизходяща тяга
политех.down-draught carburatorкарбуратор с падаща струя
политех.down-draught carbureterкарбуратор с падаща струя
политех.down-draught carburetterкарбуратор с падаща струя
политех.down-draught carburettorкарбуратор с падаща струя
политех.down-flow pipeизпускателна тръба
политех.down-flue boilerкотел с долно отвеждане на газовете
down-pointingсочещ надолу
фин.draw-downусвояване на кредитна линия
политех.drawing-downизтегляне
политех.drawing-downпретегляне
мин.dressing-downобезопасяване на горнище
политех.drive downнамалявам обороти
политех.drive downредуцираща предавка
политех.drive downпонижаване на оборотите
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
тех.emergency shut-downаварийно спиране
политех.fade-downпостепенно затихване
мин.fall downобрушвам се
политех.fasten downзатягам
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.force downнатискам надолу
политех.force downизстисквам, набивам, пресовам
политех.forced shut-downпринудително спиране
тех.further cooling downдоохлаждане
политех.geared-downс понижаваща предавка
политех.geared-down motorелектродвигател със зъбен редуктор в общ корпус
политех.gearing-downпонижаване на оборотите със зъбна предавка
политех.gearing-downпонижаваща зъбна предавка
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.hammer downсбивам с удари на чук
политех.heave downохлабвам
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
добави значение или превод тук