high-grade fuel

  • Обща политехника
  • висококачествено гориво
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
авто.air-fuelгоривовъздушен
политех.air-fuel mixtureгоривна смес
политех.aircraft fuelавиационно гориво
политех.alcohol fuelалкохолно гориво
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.antiknock fuelвисокооктаново гориво
политех.antiknock fuelнедетониращо гориво
политех.antipinking fuelнедетониращо гориво
политех.antipinking fuelвисокооктаново гориво
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.ash-bearing fuelпепелно гориво
политех.ash-free fuelбезпепелно гориво
политех.atomic fuelатомно гориво
политех.atomized fuelпулверизирано гориво
политех.automobile fuelавтомобилно гориво
политех.automotive fuelавтотракторно гориво
политех.aviation fuelавиационно гориво
политех.binary fuelдвукомпонентно гориво
политех.blended fuelгориво с антидетонационни прибавки
политех.blended fuelсмесено гориво
политех.brake specific fuel consumptionспецифичен разход на гориво
политех.carburized fuelкарбуризирано гориво
политех.composite fuelгоривна смес
политех.cracked fuelкрекингобо гориво
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.derived fuelсинтетично гориво
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.detonating fuelдетониращо гориво
политех.diesel fuelдизелово гориво
политех.doped fuelгориво с антидетонационни прибавки
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.engine fuelгориво за двигатели с вътрешно горене
политех.enriched fuelобогатено гориво
политех.ethylized fuelетилирано гориво
тех.extra-highсвръхвисок
политех.extra-high pressureсвръхвисоко напрежение
политех.extra-high tensile steelстомана със свръхвисока якост
политех.extra-high voltageсвръхвисоко напрежение
тех.extra-high-powerсвръхмощен
политех.finished fuelсмес на бензин с високооктанови компоненти
политех.first-gradeпървокачествен
политех.fissionable fuelядрено гориво
политех.flat gradeслаб наклон
политех.fossil fuelизкопаемо гориво
политех.four-high rolling millчетиривалцова машина
fuelхрана
fuelснабдявам (се) с/набавям (си) топливо/гориво, зареждам (мотор) с гориво
fuelгориво, топливо
физ.fuelтоплоотделящ
ен.fuelенергоносител
политех.fuel atomizerразпрасквач на гориво
политех.fuel blendсмесено гориво
политех.fuel blendтоплинна смес
политех.fuel brickбрикет от въглищен прах
политех.fuel calorific powerтоплина на изгаряне на гориво
политех.fuel capacityвместимост на резервоар за гориво
политех.fuel cellгоривна клетка
политех.fuel cellгоривен елемент
политех.fuel chargeколичество на зарежданото гориво
политех.fuel consumptionразход на гориво
политех.fuel containerсъд за гориво
политех.fuel cut-offспиране на подаването на гориво
политех.fuel cut-off speedскорост към момента на спиране работата на двигателя
политех.fuel deliveryподаване на гориво
политех.fuel depotсклад за гориво
политех.fuel dischargeизточване на гориво
политех.fuel dopeантидетонатор
политех.fuel efficiencyкоефициент на използуване на гориво
ядр.fuel elementтоплоотделящ елемент
политех.fuel energyенергия на гориво
политех.fuel engineeringтехнология на горивата
политех.fuel exhaustionизчерпване на горивото
политех.fuel feederустройство за подаване на гориво
политех.fuel feedingподаване на гориво
политех.fuel fillingзареждане с гориво
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.fuel gaugeразходомер за гориво
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel hopperбункер за гориво
политех.fuel injectionвпръскване на гориво
политех.fuel injectorдюза
политех.fuel jetгоривен жигльор
политех.fuel jetгоривна струя
политех.fuel lineтръбопровод за гориво
политех.fuel manifoldколектор за гориво
политех.fuel meteringизмерване на разхода на гориво
политех.fuel mileageразстояние в мили, което може да се измине с един галон гориво
политех.fuel mixtureгоривна смес
тех.fuel nozzleфорсунка
политех.fuel nozzleдюза за гориво
fuel oilмазутен
политех.fuel oilмазут
политех.fuel oilтечно тежко гориво
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
политех.fuel pipeтръбопровод за гориво
политех.fuel piping systemтръбопроводна система за гориво
политех.fuel preparationподготовка на гориво
политех.fuel preparationобогатяване на гориво
политех.fuel pumpгоривна помпа
политех.fuel ratingхарактеризиране на гориво
политех.fuel regulatorрегулатор за подаване на гориво
политех.fuel resinасфалтова смола, която се съдържа в горивото
ядр.fuel rodгоривен прът
политех.fuel savingикономия на гориво
политех.fuel savingспестяващ гориво
ядр.fuel slugгоривен блок
политех.fuel stationбензиностанция
политех.fuel storageбункер за гориво
политех.fuel storageсклад за гориво, запас на гориво
политех.fuel strainerфилтър за гориво
fuel supplyгоривоснабдителен
политех.fuel supplyподаване на гориво
политех.fuel swirlerцентробежна дюза за гориво
политех.fuel systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.fuel tapкран за регулиране на гориво
политех.fuel throttleдросел за гориво
ядр.fuel unitтоплоотделящ елемент
политех.fuel upзареждам с гориво
политех.fuel uraniumураново гориво
политех.fuel valveвентил за подаване на гориво
политех.fuel valveшибър за подаване на въглища
политех.fuel woodдърва за горене
авто.fuel-airгоривовъздушен
политех.fuel-air mixtureгоривна смес
авто.fuel-air mixture distributionгазоразпределение
политех.fuel-carrying moderatorгоривосъдържащ забавител
политех.fuel-consumption indicatorразходомер за гориво
политех.fuel-consumption rateразход на гориво
политех.fuel-consumption rateспецифичен разход на гориво
политех.fuel-control systemуредба за дозиране на гориво
политех.fuel-control unitрегулатор за подаване на гориво
политех.fuel-conveying systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel-evaporation rateизпарителност на гориво
политех.fuel-feed systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel-flow controlрегулиране дебита на гориво
авто.fuel-injectionгоривонагнетателен
двиг.fuel-injection advance angleъгъл на изпреварване на впръскването на гориво
политех.fuel-injection engineдвигател с впръскване на горивото
политех.fuel-injection nozzleдюза за впръскване на гориво
политех.fuel-injection pumpпомпа за впръскване на гориво
политех.fuel-metering unitустройство за дозиране на гориво
ядр.fuel-processingотпадъци от преработката на ядрено гориво
политех.fuel-pump diaphragmмембрана на горивна помпа
политех.fuel-pumping systemпомпена система за подаване на гориво
авто.fuel-sprayгориворазпръскващ
политех.fuel-supply systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel-tightуплътнен срещу изтичане на гориво
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
добави значение или превод тук