motion-time analysis

  • Обща политехника
  • хронометриране
200 допълнителни резултата:
политех.absolute motionабсолютно движение
политех.absolute timeабсолютно време
политех.absorption analysisабсорбционен анализ
политех.accelerated motionускорително движение
политех.accelerated motionускорено движение
политех.activation analysisрадиоактивен анализ
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.adsorption analysisадсорбционен анализ
политех.alternate motionвъзвратно-постъпателно движение
analysisкратко изложение, резюме
analysisпсихоанализа
политех.analysisизследване, разлагане
зоол.analysisразлагане
мат.analysis of covarianceковариационен анализ
политех.aperiodic motionапериодично движение
политех.apparent motionпривидно движение
политех.apparent timeистинско време
политех.approximate analysisприблизителен анализ
политех.arc of motionдъга на завъртане
политех.arc of motionамплитуда на баланса на часовников механизъм
политех.ascensional motionвъзходящо движение
политех.ash analysisанализ на прах
политех.ash analysisпрахов анализ
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.atomic analysisатомен анализ
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.azimuthal motionазимутно движение
политех.azimuthal motionазимутен ход, азимутно направление
политех.back motionобратно движение
политех.back motionзаден ход
политех.backward motionзаден ход
политех.backward motionобратно движение
политех.bacteriological analysisбактериологичен анализ
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
текст.boxing stop motionсовалков предпазител
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
хим.Brownian motionБрауново движение
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.bulk motionпреносно движение
политех.bulk motionдвижение на координатна система, движение на система като цяло
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.c-e analysisтехникоикономически анализ
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.central motionцентрално движение
политех.centre of motionцентър на движение
политех.centrifugal motionцентробежно движение
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.chaotic motionхаотично движение
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.check analysisконтролен анализ
политех.chemical analysisхимичен анализ
политех.chromatorgaphic analysisхроматографски анализ
политех.circling motionпериодично движение по затворена крива
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.circular motionкръгово движение
политех.circulatory motionциркулационно движение
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
политех.cluster analysisгрупов анализ
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.colorimetric analysisкалориметричен анализ
мат.combinatorial analysisкомбинаторен анализ
политех.combustion analysisанализ чрез изгаряне
политех.combustion analysisорганичен елементарен анализ, анализ на изгорели газове
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.complete analysisпълен анализ
мат.component analysisфакторен анализ
политех.compositional analysisанализ на състав
политех.compound motionсложно движение
политех.compound motionвъртеливопостъпателно движение
compound timecompound meter
политех.computer analysisдиагностичен анализ помощта на компютър
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.concealed motionскрито движение
политех.conformational analysisконформационен анализ
политех.conical motionпроцесия
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.constrained motionнесвободно движение
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
политех.controlling motionуправляващо движение
политех.conversion of motionпревръщане на движение
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
мат.correlation analysisкорелационен анализ
политех.cost-benefit analysisанализ на рентабилност
политех.cost-weight analysisстойностно-тегловен анализ
политех.counter motionзаден ход
политех.counter motionобратно движение
ядр.counting timeвреме на броене
мат.covariance analysisковариационен
политех.creeping motionсъвсем бавно движение
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.curvilinear motionкриволинейно движение
политех.cutting motionработно движение на металорежеща машина
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.decelerated motionзакъснително движение
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.descending motionнизходящо движение
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.diagnostic analysisдиагностичен анализ
политех.differential motionдиференциал
политех.differential thermal analysisдиференциален термичен анализ
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.diffraction analysisструктурен анализ
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.dimensional analysisдименсионен анализ
политех.discharging timeвреме на разреждане
мат.discriminant analysisдискриминантен анализ
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.double-motion agitatorбъркалка от противоположно въртящи се лопатки
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.downward motionнизходящо движение
окулт.dream analysisонейроскопия
политех.dry analysisсух анализ
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.dynamic force analysisкинетостатика
политех.eastern european timeизточноевропейско време
астр.eastward motionдвижение на изток
политех.eccentric motionексцентрично движение
политех.eccentric motionпланетно движение ексцентрикова предавка
политех.ecological analysisекологичен анализ
политех.eddy motionтурбулентно движение
политех.eddying motionтурбулентно движение
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.eluation analysisхроматографски анализ
политех.emission analysisемисионен анализ
политех.emission-spectrum analysisемисионен анализ
политех.end motionизместване в осово направление
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
изч.engineering timeвреме на обслужване
политех.environmental analysisанализ на усливията на околната среда
политех.equation of motionуравнение на движението
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.error analysisанализ на грешките
физ.eulerian motionойлерово движение
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.factor analysisфакторен анализ
политех.factorial analysisфакторен анализ
политех.fail-save analysisанализ на работоспособността на системата при спиране поради повреда
политех.failure-cause analysisанализ на причините за спиране поради повреда
добави значение или превод тук