dry friction

  • Обща политехника
  • сухо триене
  • кулоново триене
198 допълнителни резултата:
политех.air frictionтриене във въздушен поток
физ.air-dryвъздушносух
политех.air-dryизсушен с въздух
политех.air-dryизсушавам с въздух
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-dry weightтегло във въздушно сухо състояние
политех.air-friction dynamometerвъздушна динамометрична спирачка
мед.atrial frictionпредсърдно триене
политех.bearing frictionтриене в лагер
политех.blow dryсуша във въздушна струя
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.boundary frictionгранично триене
политех.boundary-layer frictionтриене в граничен слой
ел.brush friction lossзагуби от триене на четките в колектора
политех.capillary frictionкапилярно триене
политех.coefficient of frictionкоефициент на триене
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
политех.cone friction gearконусна фрикционна предавка
политех.constant of frictionкоефициент на триене
политех.contact frictionконтактно триене
политех.coulomb frictionсухо триене
политех.coulomb frictionкулоново триене
политех.drag frictionтриене при спиране
dryзасушлив
dryсуша, изсушавам
dryсуша
dryироничен, саркастичен
dryосушавам
dryскучен, безинтересен, суховат
dryсух
политех.dry analysisсух анализ
политех.dry assayсуха проба
политех.dry basisотнесено към сухо вещество
политех.dry batteryсуха батерия
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
обог.dry blowingвъздушно обогатяване
минер.dry boneсмитсонит
политех.dry boxабсорбер
политех.dry capacitorсух кондензатор
хим.dry churnбарат
хим.dry churnбаратен
обог.dry cleaningсухо обогатяване
политех.dry clutchсух съединител
политех.dry colourпигмент
политех.dry colourсухо багрило
политех.dry concentrationсухо обогатяване
политех.dry concreteземновлажен бетон
ел.dry contactсух магнитноуправляем контакт
политех.dry contentсъдържание на сухо вещество
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.dry copperмед, съдържаща кислород
политех.dry copyingсухо копиране
политех.dry crankсух картер
политех.dry cyanideгазово цианиране
политех.dry densityплътност в сухо състояние
политех.dry distillationсуха дестилация
политех.dry dockсух док
политех.dry drawingсухо изтегляне
политех.dry dredgeмногокофова земегребачка за суха почва
политех.dry drillingсухо сондиране
политех.dry elutriationвъздушна класификация
политех.dry elutriationвъздушно сепариране
политех.dry filterсух филтър
политех.dry finishсухо апертиране
политех.dry finishingсухо апретиране
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.dry gasсух газ
политех.dry grindingсухо шлифоване
политех.dry hardnessтвърдост на изсушена леярска форма сърце
политех.dry iceсух лед
политех.dry iceтвърд въгледвуокис
политех.dry ironчугун с ниско съдържание на силиций
политех.dry jointстудена спойка
хран.dry limingсуха дефекация
политех.dry masonryсуха зидария
биол.dry matterсухо вещество
политех.dry measureмярка за материали в насипно състояние
политех.dry metallurgyпирометалургия
хран.dry milkмляко на прах
политех.dry mixсуха смес
политех.dry neutralizationнеутрализиране на кисели масла с избелващи глини
хим.dry neutralizationнеутрализиране чрез контактно пречистване
политех.dry objectiveсух обектив
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dry photocellфотосъпротивление
ел.dry pileсуха батерия
политех.dry pileсух елемент
dry placeсухо
мин.dry placeringразработване на наносно находище с пневматично обогатяване на пясъците
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.dry processпирометалургичен метод
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry pulverizationсухо смилане
политех.dry rectifierсух токоизправител
политех.dry regionзасушлив район
политех.dry residueсух остатък
политех.dry sandизсушена формовъчна смес
политех.dry saturated steamсуха наситена пара
политех.dry shrinkageсвиване при сушене
политех.dry solventабсолютно сух разтворител
dry spellзасушаване
политех.dry spotсухо петно
политех.dry steamсуха пара
мет.dry strengthякост на изсушена формовъчна смес
политех.dry strengthякост в сухо състояние
мет.dry strength -якост
политех.dry thermometerсух термометър
политех.dry treatmentсухо обогатяване
геол.dry valleyсуходолие
политех.dry vapourсуха пара
политех.dry wallстена от суха зидария
политех.dry wallingсуха зидария
политех.dry wallingсухо зидане
политех.dry weightтегло в сухо състояние
политех.dry woodсух дървен материал
политех.dry-batch truckтоварен автомобил за суха бетонна смес
политех.dry-batchedдозиран в сухо състояние
политех.dry-bound macadamтрошенокаменна пътна настилка без свързващо вещество
политех.dry-brick buildingсуха зидария
политех.dry-bulb temperatureтемпература на сухия термометър
политех.dry-bulb thermometerсух термометър
политех.dry-cargo shipсухотоварен кораб
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.dry-crushedраздробен в сухо състояние
политех.dry-disk rectifierсух токоизправител
политех.dry-ice containerхладилен контейнер със студоносител който се изразходва
политех.dry-mixingсухо смесване
политех.dry-roddedобработен чрез уплътняване на сухо
политех.dry-rubble masonryсуха зидария от ломени камъни
политех.dry-sand castingлеене в изсушени пясъчни форми
мет.dry-sand mouldсуха форма
политех.dry-sand mouldизсушена леярска форма
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.dry-stone toeдренажна призма от камък
политех.dry-stone wallстена от суха зидария
политех.dry-type reactorреактор сух тип
политех.dry-type reactorреактор с въздушно охлаждане
политех.dry-weather flowниско водно ниво
политех.dry-weather flowсредно водно-количество на реките в период на ниските води
политех.dry-weighed batchпорция материал дозирана по тегло в сухо състояние
бот.dry-whiskeyпейот
политех.dynamic frictionкинетично триене
политех.entrance frictionсъпротивление на хода
политех.external frictionвъншно триене
политех.flow frictionхидравлично съпротивление
политех.fluid frictionхидродинамично триене
политех.force of frictionсила на триене
тех.freeze-dryлиофилизирам
политех.freeze-dryсуша чрез сублимиране
политех.freezes-dryсуша чрез сублимиране
frictionфрикционен
frictionтъркане, триене (и прен.)
политех.friction bandспирачна лента
политех.friction bearingплъзгащ лагер
политех.friction blockфрикционна челюст
политех.friction brakeфрикционна спирачка
политех.friction clampфрикционно затегателно приспособление
политех.friction clutchтриещ съединител
политех.friction coneконус на триене
политех.friction contactтриещ се контакт
политех.friction countershaftмеждинен вал с фрикционно предаване
политех.friction couplingзацепване чрез триене
политех.friction couplingтриещ съединител
политех.friction diskтриещ диск
политех.friction diskдиск на триещ съединител
политех.friction dragсъпротивление, дължащо се на триене
политех.friction dragбавно движение при непълно отделен триещ съединител
политех.friction driveфрикционно задвижване
политех.friction driveфрикционна предавка
политех.friction driving wheelводещ диск на фрикционна предавка
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.friction effectвлияние на триенето
политех.friction faceповърхнина на триене
политех.friction factorкоефициент на триене
политех.friction flowтечение без триене
политех.friction forceсила на триене
политех.friction gearфрикционна предавка
политех.friction gearфрикционно колело, фрикционен диск
политех.friction gearingфрикционна предавка
политех.friction governingфрикционен регулатор
политех.friction hammerфрикционен чук
политех.friction heatтоплина от триене
политех.friction horsepowerмощност, изразходвана за преодоляване на силите на триене
политех.friction ignitionзапалване от триене
политех.friction in conduitхидравлично съпротвление в тръбопровод
политех.friction keyфрикционен клин
политех.friction lessбез триене
политех.friction leverлост за управление на триещ съединител
политех.friction lockфрикционно зацепване
политех.friction lossзагуби от триене
политех.friction mechanismфрикционен механизъм
политех.friction of motionтриене при движение
политех.friction of pipingхидравлично съпротивление на тръбопровод
политех.friction of restтриене при покой
добави значение или превод тук