paperer

  • съществително
  • работник, който слага книжни тапети
добави значение или превод тук