papercard code

  • Обща политехника
  • комбинационен перфокартен код
154 допълнителни резултата:
изч.aiken codeкод на айкен
политех.alphabetic codeбуквен код
политех.alphanumeric codeбуквено-цифров код
политех.amplitude codeамплитуден код
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
изч.basic codeосновен код
изч.baudot codeкод на бодо
политех.bidecimal codeдесетично-двоичен код
политех.binary codeдвоичен код
политех.binary coded decimal codeкод на двоично кодирани десетични числа
политех.biquinary codeдвоично-петичен код
политех.building codeстроителни норми
политех.cable codeтелеграфен код
политех.chain codeверижен код
политех.cipher codeшифров код
codeшифър, азбука, код
codeзакодирвам
codeустановени/общоприети правила/принципи
прав.codeсборник от закони, кодекс
изч.codeкод
политех.codeпрограма
воен.codeсистема за сигнали
изч.code alphabetкодова азбука
политех.code beaconфар предаващ кодирани сигнали
политех.code characterкодов знак
политех.code colourусловен цвят
политех.code combinationкодова комбинация
политех.code control systemкодова система за управление
политех.code conversionкодово преобразуване
политех.code converterпреобразувател на код
политех.code convertorпреобразувател на код
политех.code digitкодова цифра
политех.code digitкодов разред
политех.code elementкодов елемент
политех.code extension characterзнак за разширяване на код
изч.code groupкодова група
изч.code holeкодов отвор
изч.code lengthдължина на код
политех.code letterкодова буква
политех.code lightкодов сигнален фенер
прав.Code of Criminal ProcedureНаказателно процесуален кодекс
политех.code pulseкодов импулс
политех.code receptionприемане на телеграфни сигнали
политех.code rewriteпрезаписване на код
изч.code setкодов набор
политех.code sheetбланка за кодиране
политех.code signкодов знак
политех.code signalкодов сигнал
политех.code symbolкодов символ
политех.code systemкодова система
изч.code trackкодова писта
политех.code translationдешифриране на код
политех.code translatorкодов преобразувател
политех.code treeкодово дърво
политех.code unitкодов елемент
изч.code wheelкодиращ диск
политех.code wordкодова дума
изч.code word weightтегло на кодова дума
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.code-of-silence marker beaconмаркировъчен радиофар
политех.command codeкод на команда
политех.complement binary codeдопълнителен двоичен код
политех.complete codeпълен код
политех.computer codeкомпютърен код
политех.condition codeкод на условие
политех.conditional codeусловен код
политех.constant-ratio codeкод с постоянно отношение
политех.control codeуправляващ код
политех.correlation codeкорелационен код
прав.Criminal CodeНаказателен кодекс
прав.Criminal Procedure CodeНаказателно процесуален кодекс
политех.cyclic codeцикличен код
политех.decimal codeдесетичен код
политех.dense binary codeуплътнен двоичен код
политех.digital codeцифров код
политех.direct codeправ код
политех.direct codeпряк код
политех.divisible codeразделим код
dress codeдрескод
политех.equilibrium codeравновесен код
политех.error-correcting codeкоригиращ код
политех.error-detecting codeкод с откриване на грешки
стр.Euro codeЕврокод
политех.excess-three codeкод с остатък три
тлг.five-unit codeпетзначен код
политех.function codeкод за операция
политех.functional codeфункционален код
биол.genetic codeгенетичен код
политех.gray codeкод на грей
политех.hamming codeкод на хеминг
политех.hollerith codeкод на холерит
политех.identification codeопознавателен код
рлк.identity codeопознавателен код
рлк.impulse codeимпулсен код
политех.indivisible codeнеразделим код
политех.irreducible codeнередуцируем код
политех.letter codeбуквен код
политех.linear codeлинеен код
политех.machine codeмашинен код
политех.minimum-distance codeкод с минимално разстояние между два сигнала
политех.mixed codeкомбиниран код
политех.modified binary codeмодифициран двоичен код
политех.modulation codeмодулиращ код
тлг.morse codeморзов код
политех.nonredundant codeкод без излишък
политех.numerical codeцифров код
политех.object codeвторичен код
политех.open codeотворен код
политех.operation codeкод на операция
политех.optical codeоптичен код
политех.optimum codeоптимален код
политех.order codeкод на команди
политех.paraphase codeпарафазен код
политех.parity check codeкод с контролиране по четност
политех.product codeкод за разпознаване на изделия
политех.pulse codeимпулсен код
политех.pulse-code modulationимпулсно-кодова модулация
политех.punch codeперфорационен код
политех.punched-card codeперфокартен код
политех.quinary codeпетзначен код
политех.radio codeрадиокод
политех.redundant codeкод с излишък
политех.relative codeкод с относителен адрес
политех.return codeвъзвратен код
политех.return code registerрегистър за възвратен код
политех.reversible codeобратим код
тлг.routing codeиндиктив
safety codeкодекс за безопасност
политех.safety codeправила на тениката за безопасност
политех.selector codeселекторен код
политех.self-checking codeсамоконтролиращ се код
политех.self-correcting codeсамокоригиращ се код
политех.shannon codeкод на шенън-фано
политех.signal codeсигнален код
софт.source codeсорскод
политех.standard codeправила за техническа експлоатация
политех.superimposed codeсуперпозиционен код
политех.symmetric codeсиметричен код
политех.synoptic codeсиноптичен код
политех.systematic codeсистематичен код
Tax Procedure CodeДанъчно-процесуален кодекс
Tax-Insurance Procedure CodeДанъчно-осигурителен процесуален кодекс
политех.telegraph codeтелеграфен код
политех.tetrade codeтетраден код
политех.transmission codeкод за предаване
политех.two-out-of-five codeкод-две от пет
политех.uniform codeравномерен код
политех.universal codeуниверсален код
политех.unprotected codeнезащитен код
политех.variable-length codeнеравномерен код
политех.worst-case codeкод, използван в шумова среда
добави значение или превод тук