centre-cut end mill

  • Обща политехника
  • палцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abutting endчелна повърхнина
политех.active centreактивен център
политех.actual cutработна част от хода на стъргателна машина
политех.actual cut-offдействително запълване
политех.after endзаден край
политех.ahead of centreс отрицателен преденъгъл
мин.air endустие на вентилационна шахта
мин.air-end wayвентилационна галерия
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.angle of centreъгъл на центров отвор
рлк.apparent radar centreположение на антена, в което разсъгласуването е равно на нула
политех.approach cutнепълно рязане
политех.arch centreаркообразен кофраж
стр.arch centreшаблон на арка
политех.arrow cutтясна фракция
политех.attrition millдискова мелница
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.back centreзаден център
мин.back endнеиззета част от целик
политех.back endзадна част
политех.back endдъно
политех.ball endсферична шийка, сферичен край
политех.ball endсферична пета
мет.ball millтопкова мелница
balneotherapeutic centreбалнеоцентър
balneotherapy centreбалнеоцентър
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
политех.batch-type millмелница с периодично действие
политех.bell centreцентров звънец
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
мин.bench-cutстъпаловиден изкоп
политех.bench-cutправостъпален
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
политех.big endколянова глава на мотовилка
политех.billet millвалцовъчна машина за заготовки
политех.blind-end cylinderцилиндър, изработен изцяло с главата
политех.blooming millблоков валцовъчен агрегат
политех.blooming millблуминг
политех.boring millхоризонтално разстъргваща машина
обр. мет.boring millборверк
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
мин.bottom cutдолен подкоп
политех.box endзакрит отвор, глава на мотовилка
политех.box endскрита глава
политех.box-end wrenchзатворен гаечен ключ
мин.box-type cutпризматичен подкоп
текст.broken endлипсваща нишка
политех.brushing millчукова мелница
стр.build to the endдострояване
политех.built-in endзазидан край
политех.built-in endнеподвижно запънат край
политех.butt endчелна повърхнина, удебелен край
политех.butt endчело
ядр.cadmium cut-offграница на поглъщането на кадмий
маш.calibrating cutпробен преход
call centreколцентър
политех.capped endзазидан край
политех.capped endнеподвижно запънат край
политех.cement millциментов завод
мин.central cutцентрален подкоп
centreцентър-нападател
centreнещо, коего буди интерес/привлича вниманието
centreотбелязвам центъра на, намирам се в центъра на
centreпоставям в центъра, центрирам
centreсъередоточавам (се), концентрирам (се) (in, on, at, roand)
сп.centreпращам топката към центъра, центрирам
тех.centreцентров
тех.centreцентровъчен
тех.centreцентрирам, центровам
centreцентър (и пол.)
centreсредище, център (на дейност и пр.) -
centreплънка (на бонбони и пр.)
политех.centre bearingмеждинен лагер
политех.centre bitцентрово свредло
политех.centre bossвтулка на колело
политех.centre chuckводеща шайба
политех.centre distanceстъпка
политех.centre distanceмеждуцентрово разстояние
политех.centre dotотпечатък от център
политех.centre drillцентрово свредло
политех.centre expansion displayиндикатор с кръгов обзор
политех.centre feedзахранване в средна точка
тех.centre fold filmполуръкав
политех.centre frequencyсредна честота
политех.centre gaugeцентров шаблон
политех.centre holeцентров отвор
политех.centre keyклин за избиване на инструмент
политех.centre latheструг за обработване между центри
политех.centre lineосова линия
политех.centre markцентър
политех.centre of clusterцентър на натрупване
политех.centre of coronal activityцентър на коронална активност
политех.centre of curvatureцентър на кривина
политех.centre of gravityцентър на тежеста
тех.centre of massцентър на маса
политех.centre of motionцентър на движение
политех.centre of pressureцентър на натиск
политех.centre of rangeцентър на областта на изменение на ограничена случайна величина
политех.centre of rotationцентър на въртене
мат.centre of sampleцентър на извадка
мат.centre of similarityцентър на подобие
политех.centre of similitudeцентър на подобие
политех.centre of solar limbцентър на видимия диск на слънцето
тех.centre of symmetryцентър на симетрия
политех.centre of twistцентър на усукване
политех.centre pinшенкелен болт
политех.centre pinос
политех.centre pin socketтяло на опорен лагер
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентър
политех.centre reamerзенковка за изработване на фаска
политех.centre reamerзенковка за центрови отвор
политех.centre reamingзенковане на центров отвор
политех.centre restнеподвижен люнет
политех.centre shaftос
политех.centre shaftшийка на вал
политех.centre socketцентрово вдълбаване
политех.centre socketцентрово гнездо
политех.centre weftсреден вътък
политех.centre wheelсредно колело
политех.centre zero instrumentнулев измервателен уред
политех.centre-driven antennaвъзбуждана в средата антена
политех.centre-face dipoleсиметричен вибратор
рад.centre-fadсиметрично закрепване
политех.centre-fed antennaвъзбуждана в средата антена
политех.centre-gated mouldформа с централен леяков канал
политех.centre-hung swivel windowпрозоречно крило на средна хоризонтална ос
пол.centre-leftлевоцентристки
политех.centre-pivoted windowвъртящо се около хоризонтална ос прозоречно крило
пол.centre-rightдясноцентристки
пол.centre-rightдесноцентристки
пол.centre-right policyдесноцентризъм
пол.centre-right policyдясноцентризъм
пол.centre-right politicianдясноцентрист
пол.centre-right politicianдесноцентрист
политех.centre-tapped transformerтрансформатор със средна точка
политех.centre-to-centre distanceстъпка
политех.centre-to-centre distanceмеждуцентрово разстояние
политех.centre-to-centre spacingстъпка
политех.centre-zero scaleдвустранна скала
политех.chamfer cutкосо срязване
политех.chaser millколерганг
политех.chisel cutсрязване, направено със секач
политех.chisel cutрязане със секач
cigarette-endугарка от цигара, фас
политех.cinder millшлакодробилка
политех.circular-cut fileпила с дъгообразна насечка
политех.clay millглинобъркачка
нефт.clean cutтясна фракция, събрана в тесен температурен интервал
политех.clean cutчисто рязане
clean-cutясен, прегледен
clean-cutравно и гладко изрязан
политех.clear cutясно очертан
политех.clear cutчисто рязане
политех.close-cutограничен в тесен интервал
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
текст.cloth millфабрика за платове
политех.cluster millмноговалцов агрегат
политех.coarse cutедра насечка
политех.coffee millмелница за кафе
coffee-millкафемелачка
политех.cogging millподготвителен валцовъчен агрегат
политех.cogging millстан за предварително сбиване на блокове, блуминг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coining millпреса за чеканене
политех.cold strip millмашина за студено валцоване на лентови стомани
политех.colloid millколоидна мелница
политех.commercial centreтърговски център
политех.community centreцентър на населено място
политех.computation centreизчислителен център
политех.computing centreизчислителен център
мин.cone cutпирамидален подкоп
политех.conical millтопкова мелница с конусен барабан
политех.connecting-rod big endколянова глава на мотовилка
политех.connecting-rod endглава на мотовилка
политех.connecting-rod small endмалка глава на мотовилка
политех.connecting-rod small endглава за бутален болт на мотовилка
стр.construct to the endдострояване
политех.continuous-rolling millвалцовъчна машина с непрекъснато действие
политех.control centreцентър за управление
политех.corn millмелница за брашно
политех.corner cutобработване чрез рязане на вътрешен ъгъл
политех.cost centreсектор себестойност
политех.cotton millпамукотекстилна фабрика
политех.cradle centreседлообразна сърцевина
политех.crop endоткъм мъртвата глава
политех.cross-cut chiselсекач с тясно острие
политех.cross-cut circular sawциркуляр за напречно рязане
политех.cross-cut endчело
политех.cross-cut endчелна повърхнина
политех.cross-cut fileпила с кръстосана насечка
политех.cross-cut fileножова пила
политех.cross-cut sawтрион за напречно рязане
тлф.crossbar-telephone centreавтоматичен съобщителен възел
crush to the endдораздробявам
политех.crushing millмелница за грубо трошене
политех.curling cutрязане с образуване на непрекъсната спираловидна стружка
добави значение или превод тук