multiple piece-rate plan

  • Икономика
  • система за прогресивно заплащане на парче
200 допълнителни резултата:
a piece of pampersпамперс
ез.a piece of realiaреалия
политех.absolute reaction rate theoryтеория за абсолютните скорости на реакциите
политех.absorption rateскорост на поглъщане
политех.absorption rateинтензивност на поглъщане
политех.abutment pieceбрегова опора
нар.according to planпланово
политех.accuracy rateстепен на точност
action planекшънплан
политех.adapting pieceфитинг
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
политех.adjusting pieceрегулираща обувка
мин.advance rateскорост на напредване
among multiple languagesмногоезиков
политех.angular rateъглова скорост
политех.ascensional rateскорост на изкачване
политех.ascensional rateподемна скорост
политех.at a uniform rateскорост на поглъщане
политех.at a uniform rateинтензивност на поглъщане
фин.base interest rateосновен лихвен процент
политех.base-wage rateосновен размер на заплата
ел.binding pieceклема
политех.binding pieceизвод
изч.bit rateскорост на предаване на информация
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
политех.boiler steam rateпаропроизводителност на котел
ел.bridging pieceшунтиращо мостче
политех.burn-off rateскорост на стопяване
политех.burning rateскорост на горене
политех.burning rateспецифично топлинно натоварване на скара
ик.business planбизнесплан
политех.cap pieceпокриваща част
политех.cap pieceкапак, наставка
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
ядр.capture rateскорост на захващане
ел.charging rateскорост на зареждане
политех.charging rate relayреле за дозиране на зареждането
политех.check pieceупор
политех.check pieceограничител на ход
chimney-pieceрамка на камина или огнище
политех.circulation rateскорост на циркулация
застр.claim rateощетимост
застр.claims rateощетимост
политех.clock rateчестота на тактови импулси
политех.clock rateтактова честота
политех.coefficient of multiple correlationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple determinationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple inductanceкоефициент на взаимоиндукция
фин.collection rateсъбираемост
ядр.collision rateинтензивност на сблъскване
политех.combination rateкомбинирана тарифа
политех.combustion rateскорост на процес на горене, интензивност на горене
политех.combustion rateтоплинно напрежение на скара
политех.common multipleобщо кратно
политех.connecting pieceсвъзваща част
политех.connecting pieceтръбна наставка, щуцер
тех.consumption rateразходна норма
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.conversion rateскорост на превръщане
политех.cool-down rateскорост на охлаждане
политех.corrosion rateстепен на корозия
ядр.count rateскорост на броене
ядр.counting rateскорост на броене
ядр.counting rate indicatorиндикатор на скоростта на броене
политех.counting-rate meterброяч на честотата на импулси
политех.coupling pieceсъединителна част
мех.creep rateскорост на пълзене
политех.critical pieceотговорен детайл
политех.critical rateкритична скорост
политех.crystallization rateскорост на кристализация
стр.curve-pieceкръжило
изч.data processing rateскорост на обработване на данни
изч.data rateскорост на предаване на данни
политех.day-rate paymentзаплащане на ден
физ.decay rateскорост на разпадане
геол.decay rateскорост на изветряване
хим.decomposition rateскорост на разпадане
политех.deposition rateскорост на отлагане
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
ел.discharge rateскорост на разреждане
политех.discharge rateрежим на разреждане
тех.distance pieceразпънка
политех.distance pieceдистанционен елемент
ядр.dosage rateмощност на доза
ядр.dose-rate meterдозиметър
ядр.dose-rate monitorмонитор на мощност на доза
тех.double-rateдвускоростен
ел.double-rateдвутарифен
политех.double-rate meterдвутарифен електромер
политех.dual-rate springресор с променлива характеристика
политех.earned period rateсредночасова заплата
политех.earned rateсредночасова заплата
ел.earthing pieceзаземител
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.elbow pieceтръбно коляно
политех.elbow pieceфитинг
политех.emission rateинтензивност на излъчване
политех.emission rateизлъчвателна способност
изч.error rateстепен на погрешност
политех.error rateчестота на грешки
erythrocyte sedimentation rateскорост на утаяване на еритроцитите
политех.evaporation rateскорост на изпарение
политех.even multipleчетно кратно
фин.exchange rateвалутен курс
политех.exchange rateскорост на обмен
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.expansion pieceкомпенсиращ елемент
политех.expansion pieceкомпенсатор
политех.expansion rateскорост на разширение
ядр.exposure rateмощност на облъчване
политех.extension pieceудължител
политех.extremity pieceнакрайник
политех.eye pieceокуляр
политех.eye pieceлупа за отчитане
политех.eye-piece micrometerокулярен микрометър
политех.failure rateчестота на повреди
политех.fastening pieceзакрепващ детайл
тлв.field rateчестота на полукадри
тлв.field-repetition rateчестота на полукадри
filler pieceвставка
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
воен.fire rateскорост на стрелба
политех.firing rateинтензивност на горене
политех.firing rateразход на гориво
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.first-rateпървостепенен
политех.first-rate qualityнай-високо качество
ядр.fission rateинтензивност на делене
политех.fitting pieceфитинг
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
обог.flotation rateскорост на флотация
политех.flow rateскорост на поток
политех.flow rateдебит
политех.formation rateскорост на образуване
политех.foundation planплан на основи
политех.four-way pieceфитинг
тлв.frame rateчестота на полукадри
политех.frame rateчестота на кадри
тлв.frame-repetition rateчестота на полукадри
политех.frame-repetition rateчестота на кадри
политех.fuel-consumption rateспецифичен разход на гориво
политех.fuel-consumption rateразход на гориво
политех.fuel-evaporation rateизпарителност на гориво
политех.full multipleсекциониране при ръчни телефонни централи
политех.furnace production rateпроизводителност на пещ
политех.gear-reduction rateпредавателно отношение на зъбен механизъм
политех.general planгенерален план
политех.going rateутвърдена норма
политех.going rateнормална ставка
тлф.graded multipleстъпално мултиплиране
политех.grinding rateситност на смилане
ел.grounding pieceзаземител
политех.group with multiple operatorsмултиоператорна група
мед.heart regular rate and rhythmритмична сърдечна дейност
политех.heat rateспецифичен разход на топлина
политех.heat rateтоплинна мощност
политех.heat-transfer rateкоефициент на топлопредаване
политех.heat-transfer rateспецифичен топлинен поток
политех.heating rateскорост на нагряване
политех.high-discharge-rate accumulatorакумулатор за големи разрядни токове
ел.high-recombination-rate contactконтакт с висока скорост на рекомбинация
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.horizontal planхоризонтална проекция
мед.incidence rateзаболеваемост
политех.included-plan angleвходов ъгъл
infiltration rateскорост на просмукване
политех.integral multipleцяло кратно
политех.integrated planкомплексен план
фин.interest rateлихвен процент
тлв.intermediate multipleраздвоено изображение
политех.j multiple copyкопие
политех.j multiple copyекземпляр от многократно размножаване
политех.job rateпроизводствена норма
политех.joint pieceсъединителен детайл
политех.junction pieceсъединителен детайл
политех.key planпояснителен чертеж
политех.king pieceпоп на покривна ферма
тех.knee-pieceподкос
хим.law of multiple proportionsзакон за кратните отношения
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.least common multipleнай-малко общо кратно
мин.leg pieceстойка
политех.lengthening pieceнаставка
политех.lengthening pieceудължител
тлф.level multipleсноп многократни проводници в една декада
политех.loading rateскорост на товарене
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
мет.loose pieceподвижна част на модел
мет.loose-piece patternмодел с подвижна част
тех.low-bit-rateнискоскоростен
политех.magnetic pole pieceполюсен накрайник на магнит
политех.master planгенерален план
политех.measurement rateчестота на измерване
зав.melting rateскорост на стопяване
политех.melting rateскорост на топене
мед.morbidiy rateзаболеваемост
добави значение или превод тук