double-acting steam engine

  • Обща политехника
  • двойнодействаща парна машина
200 допълнителни резултата:
actingизпълняващ длъжността, временно заместващ
actingсценичен (за пиеса)
политех.actingдействуващ
политех.actingнамиращ се в действие
театр.actingактьорстване
политех.acting surfaceработна повърхност
ав.aero-engineавиодвигател
политех.air engineвъздушен двигател
политех.air injection engineкомпресорен дизелов двигател
политех.air-cooled engineдвигател с въздушно охлаждане
политех.air-steam mixtureпаровъздушна смес
ав.aircraft engineавиодвигател
политех.aircraft engineсамолетен двигател
политех.alcohol engineдвигател, работещ със спирт
политех.atmospheric engineатмосферна парна машина
политех.atomic engineатомен двигател
ел.audio engineаудиоенджин
политех.automate engineавтомобилен двигател
политех.automobile engineавтомобилен двигател
политех.auxiliary steamпара за собствени нужди
ав.aviation engineавиодвигател
политех.aviation engineсамолетен двигател
политех.axial-flow jet engineосов реактивен двигател
политех.back pressure steamотработила пара
политех.back-acting shovelбагер с обратна лопата
политех.back-pressure steam engineпарна машина с противоналягане
политех.back-up engineрезервен двигател
политех.backward-acting regulatorрегулатор на противодействие
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.barring engineпусков двигател
политех.barring engineстартер
политех.bipropellant rocket engineракетен двигател, работещ с двукомпонентно гориво
политех.birotary engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.blast engineнагнетателен компресор
политех.blowing engineнагнетателен компресор
политех.boiler steam rateпаропроизводителност на котел
политех.boiler steam spaceпарно пространство на котел
политех.boxer engineдвигател със срещуположни цилиндри
политех.bull engineдвигател, съединен непосредствено с бутална помпа
политех.caloric engineкалоризаторен двигател
политех.carburetter engineкарбураторен двигател
политех.cl engineдвигател със самозапалване
политех.cl engineдизелов двигател
политех.co-acting forceсила, ускоряваща движение
политех.co-acting forceедновременно действуваща сила
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.combustion engineдвигател с вътрешно горене
политех.compressed-air engineпневматичен двигател
политех.compression ignition engineдизелов двигател
политех.compression ignition engineдвигател със самозапалване
политех.condensating steam engineкондензационна парна машина
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.constant-duty engineдвигател, работещ с постоянно натоварване
политех.counterflow steam engineправотокова парна машина
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.damp steamвлажна пара
политех.dead engineизключен двигател
политех.dead engine startтръгване с изключен двигател
политех.dead steamотработила пара
политех.dead-engine landingкацане с изключени двигатели
политех.development engineпробен двигател
политех.diesel engineдизелов двигател
политех.diesel engine plantдизелова електроцентрала
политех.diesel engine truckтоварен автомобил с дизелов двигател
политех.diesel engine truckавотокар с дизелов двигател, дизелкар
политех.diesel-electric engineдизел-електрически локомотив
политех.differential engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.direct steamпрясна пара
политех.direct-actingнепосредствено действащ
политех.direct-acting driveзадвижване без редуктор
политех.direct-acting loadнепосредствено натоварване
политех.direct-acting recording instrumentрегистриращ уред с непосредствен запис
политех.direct-drive engineдвигател без редуктор
политех.distillation with steamдестилиране с пара
жп.donkey engineмеханизъм за преместване на стрелка
политех.donkey engineмалък стационарен двигател
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleсдвоявам
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдвоен брой точки
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double clothдвоен плат
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
добави значение или превод тук