bone dust

  • Обща политехника
  • костено брашно
178 допълнителни резултата:
политех.active dustбиологически агресивен прах
политех.aerial dustатмосферен прах
политех.air-floated dustлетящ прах
политех.airborne dustлетящ прах
политех.alpha dustалфа-активен прах
политех.ash dustлетлива пепел
automatic dust removerпрахосъбирачка
тех.be covered with dustзапрашавам
тех.become dust-ladenзапрашавам се
мин.binder of dustсвързване на утаен прах
политех.blasting dustпрах от взривни работи
boneотделям (месо) от кокалите
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneсрастък на въглища и скали
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
политех.carbon dustвъглен на прах
анат.cheek-boneскула
политех.coal dustвъглищен прах
политех.coal-dust brickбрикет от въглищен прах
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-dust explosibilityвзривяемост на въглищен прах
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
анат.collar-boneклавикула
политех.cosmic dustкосмичен прах
тех.cover with dustзапрашавам
политех.diamond dustдиамантен прах
минер.dry boneсмитсонит
dustкъпя се в праха (за птичка)
dustсмет, боклук
dustпръскам (растение с химикали), напудрям (се)
dustнапрашвам, посипвам с прах
dustпротивопрахов
dustбърша/избърсвам/изтупвам праха от
dustпрах
лит.dustпрах, тленни останки, смърт, гроб
тех.dustпрахоулавящ
тех.dustпрахоуловителен
тех.dustпрахозащитен
политех.dustотстранявам прах
бот.dustпрашец
dustпоръсвам, наръсвам (със захар, брашно и пр.)
dustпрах, пясък (от минерали, злато и пр.)
политех.dust arrestementпрахоулавяне
политех.dust arresterпрахоуловител
политех.dust arrestingпрахоулавяне
политех.dust arrestorпрахоуловител
политех.dust avalancheпрахова лавина
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.dust boxпрахоуловител
политех.dust cartколичка за превоз на инертен прах
тех.dust catcherшламоуловител
политех.dust catcherпрахоуловител
политех.dust chamberпрахоуловителна камера
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust collarпрахоуловител
политех.dust collarпрахосмукачка
тех.dust collectorшламоуловител
тех.dust contentзапрашеност
политех.dust controlобезпрашаване
политех.dust controlпрахоулавяне
политех.dust coreсърцевина от пресован железен прах
мин.dust countпоказател за запрашеността
политех.dust countизмерване на запрашеността
мин.dust counterкониметър
политех.dust coverкапак за предпазване от прах
политех.dust coverпокривало за предпазване от прах, калъф за предпазване от прах
политех.dust diseaseпрофесионално прахово заболяване
политех.dust emissionемисия на прах
политех.dust explosionексплозия на въглищен прах
тех.dust extraction plantпрахоотделител
тех.dust extractorпрахоотделител
политех.dust figureфигура, образувана от стърготини в електрическо поле
политех.dust filterпротивопрахов филтър
тех.dust formationпрахоотделяне
политех.dust guardпрахонепропусклив капак
полигр.dust jacketсуперобложка
тех.dust levelзапрашеност
тех.dust loadзапрашеност
тех.dust loadingзапрашеност
политех.dust lungпневмокониоза
политех.dust nuisanceзамърсяване на околната среда от промишлен прах
политех.dust pocketпрахосъбирателна камера
политех.dust pollutionзамърсяване с прах
тех.dust precipitationпрахоутаечен
тех.dust precipitatorпрахоутаител
политех.dust precipitatorпрахоуловител
тех.dust releaseпрахоотделяне
политех.dust sealуплътнение срещу прах
политех.dust separationпрахоотделяне
тех.dust separatorпрахоотделител
политех.dust separatorпрахоуловител
политех.dust settlerпрахоуловител
политех.dust shieldпрахозащитен капак
политех.dust sourceизточник на прахообразуване
политех.dust suctionизсмукване на прах
политех.dust trapпрахоуловител
политех.dust trapпрахоотделител
тех.dust-catchingобезпрашителен
политех.dust-coatedтънкообмазан
политех.dust-coated electrodeтънкообмазан електрод
тех.dust-collectingпрахоулавящ
тех.dust-collectingпрахоуловителен
политех.dust-collecting systemпрахоуловително устройство
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
dust-coverобложка (на книга)
политех.dust-exhaust apparatusвсмукател за прахоулавяне
политех.dust-firedработещ с прахообразно гориво
dust-freeнезапрашен
dust-freeбезпрахов
политех.dust-freeобезпрашен
тех.dust-gasпрахогазов
dust-jacketобложка (на книга)
dust-ladenзапрашен
тех.dust-likeпраховиден
астр.dust-like matterпраховидна материя
политех.dust-loaded airзапрашен въздух
политех.dust-precipitation chamberпрахоутаяваща камера
тех.dust-proofпрахонепропусклив
политех.dust-proofнепропускащ прах
политех.dust-proof machineпрахозащитена машина
тех.dust-protectiveпрахозащитен
политех.dust-removal plantобезпрашителна уредба
политех.dust-removing attachmentпрахоуловител на система
тех.dust-retainingпрахоулавящ
тех.dust-retainingпрахоуловителен
тех.dust-tightпрахонепропусклив
политех.dust-tightнепропускащ прах
политех.emery dustабразивен (шмиргелов) прах
политех.file dustфини стружки от пила
политех.fine dustфин прах
политех.flue dustкоминни сажди
политех.flue-dustдимен прах
политех.flue-dustкоминни сажди
политех.galactic dustгалактичен прах
тех.get dust-ladenзапрашавам
политех.gold dustзлатоносен прах
тех.grinding dustшлайфпрах
политех.grinding dustшлифовъчен прах
политех.grindstone dustшлифовъчен прах
interstellar dustкосмичен прах
мин.jet dust counterкониметър с ударно действие
тех.load with dustзапрашавам
политех.meteoric dustметеорен прах
мет.parting dustпрах за поръсване
анат.pubic boneпубис, срамна кост
политех.pulmonary dust diseaseпрахово заболяване на белите дробове
политех.radioactive dustрадиоактивен прах
мин.rock-dust barrierзаслон от инертен прах
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
политех.sand-and-dust chamberкамера за изпитване на въздействие на пясък и прах
тех.sanding dustшлайфпрах
set a boneкост
политех.space dustкосмичен прах
политех.stone dustкаменна прах
мин.stone dust apparatusпрахоразпръсквач
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук