double-aperture lens

  • Обща политехника
  • леща от две диафрагми с отвори
200 допълнителни резултата:
опт.achromatic lensахромат
политех.achromatic lensахроматична леща
политех.acoustic lensакустична леща
политех.aiming apertureприцелно отверстие
политех.angular apertureъглова апертура
политех.antenna apertureотвор на антена
политех.antenna lensлеща на антена
apertureотвор, отверстие, цепнатина, пролука
политех.apertureпроцеп, отверстие, отвор на антена
политех.apertureотвор на диафрагма
мед.apertureапертура
стр.apertureпросвет
кино.apertureдиафрагма
тлв.aperture admittanceпропускателна способност на апертура
опт.aperture angleапертурен ъгъл
политех.aperture compensationапертурна корекция
политех.aperture correctionапретурна корекция
политех.aperture correctionкорекция на входни
политех.aperture diaphragmапертурна бленда
политех.aperture distortionапертурно изкривяване
политех.aperture for windowотвор за прозорец
политех.aperture lensдиафрагмена електростатична електронна леща
тлв.aperture maskперфорирана маска
политех.aperture of beamсечение на сноп
политех.aperture of bridgeсветъл отвор на мост
политех.aperture of doorотвор на врата
политех.aperture ratioотносителен отвор
политех.aperture sightприцел с диоптър
опт.aperture stopапертурна бленда
политех.aplanatic lensапланат
политех.astigmatic lensастигматичен обектив
политех.beam apertureапертура на лъч
политех.biconcave lensдвойно вдлъбната леща
политех.biconvex lensдвойно изпъкнала леща
политех.camera lensобектив на фотоапарат
политех.cathode lensкатодна леща
политех.concave lensвдлъбната леща
политех.condensing lensкондензорна леща
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
опт.contact lensконтактна леща
политех.converging lensположителна леща
политех.convex lensизпъкнала леща
политех.correcting lensкоригираща леща
политех.coupling apertureотвор за връзка
анат.crystalline lensкристалин
мед.crystalline lensвътреочна леща
политех.decentered aperture gunпрожектор с децентрирани отвори на диафрагмите
политех.dielectric lensдиелектрическа леща
политех.diffraction by apertureдифракция от отвор
политех.diverging lensразсейваща леща
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдубликат, копие
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдвойно количество
doubleдвойно
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleпо двама
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдвоен брой точки
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвоен релсов път
политех.double trackдвупътен
политех.double triodeдвоен триод
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
политех.double vernierдвоен нониус
мед.double visionдиплопия
политех.double wayдвоен път
политех.double wayдвупътен
политех.double wheelблок от две зъбни колела
политех.double windowдвукатен прозорец
изч.double word boundaryграница на двойна дума
политех.double wormдвуходов червяк
политех.double-acidдвукисел
тех.double-actingдвойнодействащ
политех.double-acting cylinderцилцндър с двойно действие
политех.double-acting dookлетяща врата
политех.double-acting power unitизпълнителен механизъм с двойно действие
политех.double-acting pressпреса с двойно действие
политех.double-acting pumpдвойнодействуваща помпа
политех.double-acting steam engineдвойнодействаща парна машина
политех.double-action dieдвойнодействуваща преса за щанцоване
с. с.double-action disk harrowдвуредна дискова
политех.double-action pressпреса с двойно действие
политех.double-action slideсупорт на преса с двойно действие
добави значение или превод тук