double squirrel-cage motor

  • Обща политехника
  • електродвигател с двукафезен ротор
199 допълнителни резултата:
политех.across-the-line motorелектродвигател за директно включване към мрежата
политех.actuating motorсерводвигател
политех.actuating motorпусков двигател
политех.adjustable-speed motorелектродвигател с регулируема скорост на въртене
политех.air motorпневматичен двигател
политех.air-cooled motorдвигател с въздушно охлаждане
политех.all-watt motorелектродвигател с потребяване само на активна мощност
политех.antenna-scan motorелектродвигател за въртене на антена
политех.antenna-turning motorелектродвигател за въртене на антена
политех.armature-controlled motorелектродвигател с командване по
политех.armature-controlled motorелектродвигател с изменяемо напрежение на котвата
политех.back-geared motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.ball cageсепаратор на сачмен лагер
политех.bearing cageсепаратор на лагер
политех.belted motor driveзадвижване от електродвигател с ремъчна предавка
политех.blower motorвентилаторен електродвигател
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.brake motorспирачен двигател
политех.brush-lifting motorелектродвигател повдигане на четките
политех.brush-shifting motorшунтов колекторен двигател за променлив ток с подвижни четки
cageхвърлям в затвор, държа в арест
cageзатварям/държа в клетка
cageлагер за военнопленници
съкращение.cageCommercial and Government Entity
минер.cageклетка за асансьор, кабина
cageзатвор (и прен.)
cageклетка, кафез (и прен.)
политех.cage antennaцилиндрична антена
мин.cage bailустройство за опаковане на клетка
мин.cage bonnetпредпазен щит на подемна клетка
мин.cage compartmentклетково отделение
политех.cage compoundклетъчно съединение
мин.cage deckетаж на клетка
политех.cage dipoleцилиндричен дипол
политех.cage gridклетъчна решетка
политех.cage hoistподемник
политех.cage motorелектродвигател с късо съединен ротор
мин.cage parachuteпарашут
политех.cage rotorкафезен ротор
политех.cage screenограждаща решетка
политех.canned motorхерметизиран двигател
политех.capasitor-start motorелектродвигател с кондензаторно пускане
политех.cascade motorкаскаден агрегат
мин.catch a cageспирам клетка на юмруците
политех.charcoal-burning motorгазгенераторен двигател
политех.chippy cageспомагателна клетка
политех.combustion motorдвигател с вътрешно горене
политех.commutator motorколекторен електродвигател за променлив ток
политех.compound-wound motorелектродвигател със смесено възбуждане
политех.compressed-air motorвъздушен двигател
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.consequent-pole motorелектродвигател с полюсно-превключваема намотка
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-speed motorдвигател с постоянна скорост на въртене
политех.constant-voltage motorелектродвигател за постоянно напрежение
авт.control motorизпълнителен двигател
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.cumulative compound motorелектродвигател с еднопосочно смесено възбуждане
политех.decompounded motorпротивокомпаундиран електродвигател с преобладаващо възбуждане
политех.deep-bar motorелектродвигател с дълбоки канали
политех.diaphragm motorмембранен серводвигател
политех.diesel motorдизелов двигател
политех.differential compound motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.differential motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.direct-current motorелектродвигател за постоянен ток
политех.direct-drive motorдиректно свързан двигател
политех.direct-motorзадвижван от отделен двигател
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersшублер-вътромер
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double flangedс два реборда
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвусрезен
политех.double shearдвойно срязване
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвупътен
политех.double trackдвоен релсов път
политех.double triodeдвоен триод
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
политех.double vernierдвоен нониус
мед.double visionдиплопия
добави значение или превод тук