double amplitude

  • Обща политехника
  • удвоена амплитуда
199 допълнителни резултата:
amplitudeпростор, ширина
amplitudeпълнота, изобилие
физ.amplitudeамплитуда
политех.amplitudeширочина, размах, радиус на действие
amplitudeширота, размах, обсег (на мисълта и пр.)
политех.amplitude characteristicамплитудна характеристика
политех.amplitude codeамплитуден код
политех.amplitude discriminationамплитудна дискриминация
политех.amplitude discriminatorамплитуден дискриминатор
политех.amplitude distortionамплитудно изкривяване
политех.amplitude equalizationамплитудна корекция
политех.amplitude factorкоефициент на амплитудата
ел.amplitude filterамплитуден филтър
политех.amplitude gainамплитудно усилване
политех.amplitude increaseнарастване на амплитуда
политех.amplitude indicationамплитудна индикация
политех.amplitude lagзакъснение по амплитуда
политех.amplitude limitationамплитуден ограничител
политех.amplitude limiter circuitамплитуден ограничител
политех.amplitude limiter circuitамплитудно-ограничителна схема
политех.amplitude methodамплитуден метод
политех.amplitude modulationамплитудна модулация
политех.amplitude modulatorамплитуден модулатор
мат.amplitude of a complex numberаргумент на комплескно число
мат.amplitude of a symmetrical alternating quantityамплитуда на симетрична променлива величина
политех.amplitude of fluctuationамплитуда на изменения
политех.amplitude of oscillationsамплитуда на трептения
политех.amplitude of pressureамплитуда на налягане
политех.amplitude of radial excursionамплитуда на радиално изместване
политех.amplitude of stressамплитуда на напреженията
политех.amplitude of vibrationамплитуда на вибрации
политех.amplitude quantizationквантоване по амплитуда
политех.amplitude resonanceамплитуден резонанс
политех.amplitude responseамплитудна характеристика
политех.amplitude samplerамплитудно-импулсен модулатор
политех.amplitude selectivityамплитудна избирателност
политех.amplitude selectorамплитуден селектор
политех.amplitude separationамплитудна селекция
политех.amplitude separationразделяне по амплитуда
политех.amplitude separatorамплитуден сепаратор
политех.amplitude spectrumамплитуден спектър
политех.amplitude variationамплитудно изменение
политех.amplitude-frequency characteristicамплитудно-честотна характеристика
политех.amplitude-modulatedамплитудно модулиран
политех.amplitude-modulated amplifierусилвател на амплитудно модулирани сигнали
политех.amplitude-modulated oscillationsамплитудно-модулирани трептения
политех.amplitude-modulated signalамплитудно модулиран сигнал
политех.amplitude-modulated transmitterрадиопредавател с амплитудна модулация
политех.amplitude-modulation monitorизмервател на дълбочината на амплитудна модулация
политех.amplitude-modulation noiseшум при амплитудна модулация
политех.amplitude-phase characteristicамплитудно-фазова характеристика
политех.amplitude-response curveамплитудно-честотна характеристека
политех.amplitude-separation circuitамплитуден отделителел
политех.amplitude-suppression ratioкоефициент на потискане на амплитудната модулация
политех.annual amplitudeгодишна амплитуда
политех.axial amplitudeамплитуда на осови трептения
политех.back-and-forth amplitudeамплитуда на трептения
политех.beat amplitudeамплитуда на биене
политех.carrier amplitudeамплитуда на носеща честота
политех.closed-orbit amplitudeамплитуда на затворена орбита
политех.complex amplitudeкомплексна амплитуда
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.constant-amplitude recordingзвукозапис с постоянна амплитуда
политех.daily amplitudeденонощна амплитуда
политех.deviation amplitudeамплитуда на отклонение
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
ист.doubleконтра (за инструмент)
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвоен релсов път
политех.double trackдвупътен
политех.double triodeдвоен триод
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
политех.double vernierдвоен нониус
мед.double visionдиплопия
политех.double wayдвоен път
политех.double wayдвупътен
политех.double wheelблок от две зъбни колела
добави значение или превод тук