double-acting cylinder

  • Обща политехника
  • цилцндър с двойно действие
200 допълнителни резултата:
политех.accumulating cylinderакумулиращ цилиндър
actingизпълняващ длъжността, временно заместващ
actingсценичен (за пиеса)
политех.actingдействуващ
политех.actingнамиращ се в действие
театр.actingактьорстване
политех.acting surfaceработна повърхност
политех.actuating cylinderизпълнителен цилиндър
политех.air cylinderвъздушен цилиндър
политех.back-acting shovelбагер с обратна лопата
политех.backward-acting regulatorрегулатор на противодействие
политех.base cylinderосновен цилиндър
политех.blind-end cylinderцилиндър, изработен изцяло с главата
политех.brake cylinderспирачен цилиндър
политех.co-acting forceсила, ускоряваща движение
политех.co-acting forceедновременно действуваща сила
с. с.cockle cylinderтриор
текст.combing cylinderрежещ валяк
политех.concentration cylinderфокусиращ цилиндър
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.crushing cylinderцилиндър на трошачка
политех.cushion cylinderбуферен цилиндър
политех.cylinder arrangementразположение на цилиндрите на двигател
политех.cylinder blockцилиндров блок
воен.cylinder boreкалибър
политех.cylinder bore gaugeуред за проверяване диаметъра и формата на цилиндрите на бутален двигател
политех.cylinder camгърбичен барабан
политех.cylinder capacityработен обем на цклиндър на двигател
политех.cylinder clearanceхлабина между бутало и цилиндър
мин.cylinder cutправ подкоп
политех.cylinder cutцилиндричен подкоп
политех.cylinder displacementработен обем на цилиндър
политех.cylinder endдъно на цилиндър
политех.cylinder faceработна повърхнина на цилиндър
политех.cylinder flangeфланец на цилиндър
политех.cylinder furnaceцилиндрична пещ
политех.cylinder gasketуплътнителна гарнитура
политех.cylinder gaugeуред за проверяване диаметъра и формата на цилиндрите на бутален двигател
политех.cylinder grinderшлифовъчна машина за цилиндри
политех.cylinder grinding wheelшлифовъчен кръг-гривна
политех.cylinder headцилиндрова глава
политех.cylinder headдъно на цилиндър
политех.cylinder jacketцилиндрова риза
двиг.cylinder laggingкожух на цилиндър
политех.cylinder linerцилиндрова втулка
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.cylinder operatorбутален серводвигател
полигр.cylinder pressплоскопечатна преса
политех.cylinder ratioотношение между вътрешния диаметър на цилиндър и хода на бутало
тех.cylinder sawборкорона
политех.cylinder sleeveцилиндрична втулка
политех.cylinder stockнепречистено цилиндрово масло
политех.cylinder truckколичка за превозване на бутилки за газ
политех.cylinder volumeработен обем на цилиндър
политех.cylinder washerпромивен барабан
политех.cylinder-bore diameterдиаметър на цилиндър
политех.cylinder-boring machineмашина за разстъргване на цилиндри
политех.cylinder-grinding machineмашина за шлифоване на цилиндри
политех.cylinder-head gasketуплътнителна гарнитура
политех.cylinder-honing machineмашина за хонинговане на цилиндри
политех.cylinder-polishing machineмашина за полиране на цилиндри
политех.cylinder-relief cockдекомпресор
политех.direct-actingнепосредствено действащ
политех.direct-acting driveзадвижване без редуктор
политех.direct-acting loadнепосредствено натоварване
политех.direct-acting recording instrumentрегистриращ уред с непосредствен запис
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleсдвоявам
doubleдвойно
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleсдвоен
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleдвусмислен, двояк
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдвоен брой точки
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвоен релсов път
политех.double trackдвупътен
политех.double triodeдвоен триод
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
политех.double vernierдвоен нониус
мед.double visionдиплопия
политех.double wayдвоен път
политех.double wayдвупътен
добави значение или превод тук