double-action die

  • Обща политехника
  • двойнодействуваща преса за щанцоване
200 допълнителни резултата:
actionакция
actionдвижения, жестове
actionдело, постъпка
actionпоходка, ход
actionдействие, въздействие, влияние
actionмеханизъм, действие, функция
actionфабула, действие
политех.actionвъздействие, влияние, затвор, решение, заключение
филм.actionекшън
юр.actionсъдебен процес/дело
политех.action correctionкорекция по въздействие
политех.action for infringementиск за нарушение
политех.action for renewalиск за възобновяване
action heroекшънгерой
пат.action of meritsекспертиза на патентоспособност
action planекшънплан
политех.action principleпринцип на действие
политех.action programmeпрограма за действие
политех.action turbineактивна турбина
политех.action wheelработно колело
фин.affirmative actionравни възможности
политех.annular dieпръстеновидна дюза
политех.antihunt actionантивибрационно действие
политех.arc of actionдъга на зацепване
политех.assembling dieсъставна щампа
политех.axial dieосова плашка
политех.back-actionпротиводействие
политех.back-actionобратна връзка, заден ход
политех.back-actionобратен ход
политех.back-actionс обратно действие
политех.balancing actionуравновесяващо действие
политех.band-gap laser actionлазерен ефект при междузонни преходи
тех.beading dieролщанца
политех.beading dieщампа за подгъване на ръбове
грам.bearer of the actionносител
политех.bed dieдолна щампа
политех.bending dieщампа за огъване
политех.blanking dieщанца за изрязване
политех.bolt dieщампа за коване на болтове
политех.bolt dieвинтонарезна плашка
политех.bottom dieдолна щампа
политех.bottoming dieщампа за машина с твърд ход
политех.brake actionспиране
политех.braking actionспиращо действие
юр.bring a recourse actionпредявявам регресен иск
политех.bring into actionвъвеждам в действие
политех.bulging dieщампа за изработване на глави
политех.burnishing dieкалибровъчна щампа
политех.button dieплашка за окончателна обработка
политех.case-reducing dieсвиваща матрица
политех.casting dieкокила за леене
политех.caulking dieщампа за чеканене
политех.chaser dieплашка за окончателна обработка
мет.chill die castingотливка, получена в кокила
политех.chopping actionпрекъсващо действие
политех.circular dieкръгла плашка
политех.closed dieзакрита щампа
политех.coherent avalanche actionкохерентно лавинообразно действие
политех.cold-working die steelстомана за направа на щампи
политех.comb dieщанца за изсичане на зъби
политех.combination dieкомбинирана щанца
политех.combined actionкомбинирано действие
политех.come out of actionизлизам от строя
политех.compound actionкомбинирано действие
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.compound dieкомбинирана щампа
политех.compound piercing dieкомбинирана пробивна щанца за едновременно пробиване от няколко страни
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.continuous-wave laser actionнепрекъсната лазерна генерация
полигр.contre-dieматрица
политех.control actionуправляващо въздействие
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.converging actionсъбирателно действие
политех.cooling actionохлаждащо действие
политех.corrective actionкоригиращо въздействие
политех.corrosive actionкорозионно действие
политех.counter dieдолна щампа
политех.counter dieматрица
политех.crimping dieщампа за изтегляне краищата на чашковидни детайли
политех.cropping dieщанца за изсичане
политех.cupping dieщампа за дълбоко изтегляне
тех.curling dieролщанца
политех.curling dieщампа за подгъване на ръбове
политех.cushioning actionбуферно действие
политех.cut-off dieщанца за отрязване
политех.cutting actionрежещо действие
политех.cutting dieщанца за изрязване
политех.damaging actionпоразяващо действие
юр.declaratory actionустановителен иск
политех.deferred-actionзабавен
политех.deferred-actionсъс закъснително действие
политех.deflecting actionотклоняващо действие
политех.defocusing actionдефокусиращо действие
политех.delay actionзабавяне
политех.delay-action blastingвзривяване със секундно закъснение
политех.delay-action detonatorдетонатор със забавено действие
политех.delay-action relayзакъснително реле
политех.delayed actionзабавяне
политех.delayed-action fuseвзвривателсъс закъснително действие
политех.delayed-action fuseпредпазител със забавено действие
воен.delayed-action mineмина със забавено действие
ав.derivative actionрегулатор на въздействие по производната от отклонението
политех.destructive actionразрушаващо действие
политех.detecting actionдетекторен ефект
политех.deviation actionвъздействие по отклонение
политех.diamond dieдиамантена дюза за изтегляне
dieматричен
dieумирам, загивам
тех.dieпресформа
политех.dieматрица
политех.dieщанца
политех.die bedлегло на матрица
политех.die blockосновна плоча на матрица
политех.die blockщампа, фасонна наковалня
политех.die cavityкухина на кокила
политех.die cavityкухина на матрица
политех.die chaserплашка
политех.die chuckпатронник за плашки
политех.die cuttingизрязване с щанца
елн.die fitточност на позициониране на чипова структура
политех.die forgingковане в щампа
политех.die forgingщамповане
политех.die hammerщамповъчен чук
политех.die hardeningпресово закаляване
политех.die headвинтонарезна глава
политех.die holderвинтонарезна глава
политех.die landформоващ канал в екструзионна глава
политех.die lineразделителна линия на кокцла
политех.die lipпрофилираща устна на широка вкструзионна глава
тех.die makerматричар
политех.die orificeотвор на дюза
ел.die padконтактна зона на чип
елн.die patternструктура на чип
политех.die plateизтеглячна дъска
политех.die plateдържач на матрица, винторезна дъска
политех.die pressпреса за щамповане
политех.die pressingгорещо пресоване
политех.die pressingковане в щампи
политех.die ringизсичащ пръстен
политех.die setкомплектна щампа
политех.die setматричен блок
политех.die setблок-щампа
политех.die settingнастройване на матрица
политех.die shankдорникна щампа
тех.die sinkerматричар
политех.die sinkerкопирна фрезмашина
политех.die sinkerрифелова пила, работник-матричар
политех.die sinkingфрезобане на пресформа
политех.die sinkingобразуване на кухина на пресформа чрез пресоване
политех.die stampingщамповане
политех.die stampingчеканене
политех.die stockвинторезна дъска
политех.die stockматериал за студено обработване под налягане
политех.die tapплашков метчик
политех.die workгорещо щамповане
политех.die workковане в щампи
политех.die-and-mould grinding machineмашина за шлифоване на щампи
политех.die-away curveкрива на спадане
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
мет.die-casting machineмашина за леене под налягане
политех.die-making machineпреса за изработване на кухината на матрици чрез пресоване
биол.die-offизмиране
политех.die-sinking cutterматрична фреза
политех.die-sinking machineпреса за изработване на кухината на матрици чрез пресоване
политех.die-sinking milling machineтрикоординатна копирна фрезмашина
политех.diode actionмеханизъм за работа на диод
политех.direct-actionнепосредствено действащ
политех.direct-action circuitверига с насочено действие
политех.distant-action instrumentуред с дцстанционно действие
политех.disturbing actionсмущаващо действие
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдвойно
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleпо двама
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleправя завой (за река)
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleрязък завой
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleсгъвам на две, превивам
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
добави значение или превод тук