double line

  • Обща политехника
  • двойна линия
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic delay lineакустична закъснителна линия
политех.acoustic lineакустична линия
политех.across-the-line motorелектродвигател за директно включване към мрежата
изч.active lineактивна линия
тлв.active lineактивен ред
политех.addendum lineвъншна окръжност
физ.adiabatic lineадиабата
политех.admission lineподаващ тръбопровод
двиг.admission lineкрива на пълнене
политех.aerial lineвъздушна линия
ав.air lineавиолиния
тех.air lineвъздуховод
тех.air lineвъздухопровод
тех.air lineвъздуховоден
тех.air lineвъздухопроводен
политех.air lineвъздушна линия
политех.air-line distanceразстояние по въздушна линия
политех.alternate-line scanningразвивка с променлив брой редове
ел.anchoring of trilley lineанкериране на контактна линия
политех.antenna transmission lineантенен фидер
астр.apse lineапсидна линия
политех.assembly lineмонтажна линия
политех.assembly-line balancingосигуряване ритмична работа на монтажна линия
тлф.associated lineлиния за общо ползуване
политех.attenuation lineзатихвателна линия
политех.axe out of lineнесъвпадащи оси
политех.axial lineосова линия
политех.balarrced lineсиметрична линия
политех.balarrced lineуравновесена линия
политех.base lineосновна линия
мин.bearing lineлиния на простираме
политех.belief lineдоверително ниво
политех.bending lineлиния на сгъване
политех.blowing-line bratticeнадлъжна вентилационна преграда
политех.branch lineразклонение, отклонение
мин.break lineлиния на обрушване
политех.break lineлиния на прекъсване
политех.broken lineпунктирана линия
политех.broken-line graphграфика във вид на начупена линия
политех.building lineстроителна линия
by the lineпоредово
cable lineкабелна линия
политех.camber lineсредна линия на профила
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
политех.casting lineследа от спойка
мат.catenary lineверижна линия
политех.centre lineосова линия
политех.chain lineпрекъсната с точки линия
политех.check lineконтролна линия
танц.chorus lineкордебалет
политех.city lineграница на град
политех.coast lineбрегова линия
ел.coaxial transmission lineкоаксиален фидер
двиг.combustion lineкрива на горене
двиг.compression lineкрива на сгъстяване
тех.condensate lineкондензатопровод
тех.condensate lineкондензопровод
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.connecting lineсъединителна линия
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-temperature lineизотерма
ел.contact lineконтактна линия
политех.contact lineлиния на зацепване
изч.continuation lineред за продължение
contour lineизолиния
геод.contour lineхоризонтала
политех.contour lineконтурна линия
карт.contour lineизохипса
геод.contour line elevationнадморска височина на хо-
политех.control lineлиния за управление
ядр.conversion lineконверсионна линия
политех.cosine lineкосинусоида
фин.credit lineкредитен лимит
политех.crest lineлиния на водораздел
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-hatching lineлиния от щриховка
политех.cross-line screenрастерна мрежа
политех.crystal line diffractionдифракция от кристал
политех.crystal line laserкристален лазер
политех.curve lineкрива линия
политех.curved lineкрива линия
политех.dash lineпрекъсната линия
политех.dash-and-dot lineлиния от точки и тирета
политех.datum lineбазова линия
политех.dedendum lineвътрешна окръжност
политех.deflection lineлиния на провисване
политех.delay lineзакъснителна линия
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.delay-line memoryпамет със закъснителна линия
политех.delay-line registerдинамичен регистър
политех.delivery lineподаваща тръба
политех.depth lineлиния на еднакви дълбочини, изобата
политех.die lineразделителна линия на кокцла
изч.digit lineразряден проводник
политех.dimension lineразмерна линия
тлф.direct lineиндивидуална абонатна телефонна линия
политех.direct line subscriberабонат с основен апарат
тлф.direct-exchange lineиндивидуална абонатна телефонна линия
политех.direction lineнаправляваща линия
политех.discharge lineпреливен тръбопровод
политех.displacement lineлиния на изместване
ел.distributed constant delay lineзакъснителна линия с разпределени параметри
елн.distribution lineелектропровод
политех.distribution trunk lineглавна захранваща линия в разпределителна мрежа
политех.dott lineпунктирана линия
политех.dotted lineпунктирана линия
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersшублер-вътромер
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
политех.double headersпогрешно предаване
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
добави значение или превод тук