double beta-ray decay

  • Обща политехника
  • двойно бета-разпадане
199 допълнителни резултата:
кино.actinic rayактинични лъчи
политех.alpha decayалфаразпадане
политех.alpha rayалфа-лъчи
политех.alpha-decay energyенергия на алфа-разпадане
политех.alpha-ray isotopeалфа-активен изотоп
политех.anode rayанодни лъчи
политех.anode-ray currentанодно-лъчев ток
betaгръцката буква бета
минер.betaотеманит
betaвтори по големина/значение (за оценка и пр.), астр. втората по яркост звезда в съзвездие
ядр.beta absorberпоглъщател на бета-излъчване
политех.beta backgroundбетафон
мед.beta blockerбета блокер
политех.beta counterброяч на бета-частици
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
политех.beta decayбетаразпадане
политех.beta disintegrationбета-разпадане
политех.beta interactionбета-разпадно взаимодействие
политех.beta monitoringбета-дозиметрия
ядр.beta particleбета-частица
хим.beta particleбета частица
политех.beta radiationбета-лъчи
политех.beta radiationбета-излъчване
политех.beta radiatorбета-излъчвател
политех.beta rayбета-лъчи
политех.beta spectroscopyбета-спектроскопия
политех.beta transitionбета-преход
политех.beta-activeбета-активен
политех.beta-active isobarбета-радиоактивен изобар
политех.beta-carbonбета-въглероден атом
политех.beta-decay electronбета частица
политех.beta-decay electronелектрон на разпадане
политех.beta-decay interactionбета-разпадно взаимодействие
политех.beta-desintegration energyенергия на бета-разпадане
политех.beta-emitterбета-емитер
енз.beta-fructofuranosidaseинвертаза
политех.beta-gamma coincidenceбета-гама съвпадение
политех.beta-particle disintegrationбета-разпадане
политех.beta-radiation detectorдетектор на бета-лъчение
политех.beta-radioactive nucleiбетаактивно ядро
политех.beta-radioactive nucleusбетаактивно ядро
политех.beta-ray electroscopeдетектор на бета-излъчване
политех.beta-ray emitterбета-излъчвател
политех.beta-ray isotopeбета-активен изотоп
политех.beta-rubberбета-каучук
политех.beta-stableбета-устойчив
политех.beta-stable isobarбета-устойчив изобар
политех.beta-stable isotopeбета-стабилен изотоп
политех.beta-unstableбета-нестабилен
политех.beta-unstable isotopeбета-неустойчив изотоп
политех.canal rayканални лъчи
политех.cathode ray indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode ray tube indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode-rayкатодни лъчи
политех.cathode-rayелектроннолъчев
политех.cathode-rayкатоден
политех.cathode-ray acceleratorускорител на електронен лъч
политех.cathode-ray currentелектронен ток
политех.cathode-ray finderпеленгатор с електроннолъчев индикатор
политех.cathode-ray furnaceелектроннолъчева пещ
политех.cathode-ray oscillographелектронен осцилограф
политех.cathode-ray oscillographкатоднолъчев осцилограф
политех.cathode-ray screenекран на електроннолъчева тръба
политех.cathode-ray storageелектроннолъчева памет
политех.cathode-ray tubeелектроннолъчева тръба
изч.cathode-ray tube adderелектроннолъчев суматор
политех.cathode-ray tube displayелектроннолъчева индикация
кино.central rayцентрален лъч
политех.cerenkov rayчеренково излъчване
политех.cerenkov rayизлъчване на вавилов-черенков
политех.chain decayверижно разпадане
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.cosmic rayкосмически лъчи
политех.cosmic rayкосмическо излъчване
политех.cosmic-ray backgroundфон от космически лъчи
политех.cosmic-ray cascadeлавина от космични лъчи
политех.cosmic-ray detectorдетектор на космическо излъчване
политех.cosmic-ray fluxпоток от космическо лъчение
политех.cosmic-ray intensityинтензивност на космични лъчи
политех.cosmic-ray ionizationйонизация с космически лъчи
политех.cosmic-ray jetтесен космически порой
политех.cosmic-ray jetеманация на космически лъчи
политех.cosmic-ray shieldекран за защита от космични лъчи
политех.cosmic-ray showerпорой от космически лъчи
политех.cosmic-ray telescopeтелескопична система от броячи за регистриране на космични лъчи
мед.cystathionine beta synthase deficiencyхомоцистинурия
decayразрушение, разруха, западане, изпадане, упадък
decayгния, загнивам, разлагам се, скапвам се, залинявам, причинявам гниене/загниване
decayотпадам, влошавам се, разстройвам се (за здраве), повяхвам (за хубост), западам, изпадам
decayразпад
decayгниене, загниване, разлагане
геол.decayизветряне
геол.decayизветрявам
политех.decayспадам
политех.decayнамалявам, затихвам
политех.decayспадане
политех.decayизветряване
политех.decayзатихване, загасване
бот.decayзагниване
политех.decay chamberкамера за радиоактивни отпадъци
политех.decay characteristicхарактеристика на послесветене
политех.decay characteristicхарактеристика на затихване
политех.decay coefficientконстанта на разпадане
ядр.decay constantконстанта на разпадане
политех.decay curveкрива на спадане на тока
политех.decay electronбета-частица
политех.decay electronелектрон на разпадане
политех.decay factorкоефициент на затихване
политех.decay familyрадиоактивно семейство
политех.decay functionнамаляваща функция
политех.decay heatтоплина от радиоактивно разпадане
политех.decay interactionразпадно взаимодействие
политех.decay of luminescenceзагасване на луминесиенция
политех.decay of nucleiразпадане на ядра
ядр.decay particleчастица от разпадане
ядр.decay periodпериод на полуразпадане
физ.decay photonразпаден фотон
политех.decay productпродукт на разпадане
ядр.decay propertyспособност за разпадане
физ.decay rateскорост на разпадане
геол.decay rateскорост на изветряване
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.decay to a stable nucleusпревръщане в устойчиво ядро
политех.degree of decayстепен на затихване
политех.differential-decay methodметод за определяне на изотопа по разликата между периодите на полуразпадане
политех.directed rayнасочен лъч
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersшублер-вътромер
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
добави значение или превод тук