double bottom

  • Обща политехника
  • двойно дъно
199 допълнителни резултата:
политех.acid bottomдъно с кисел характер
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
политех.basic bottomдъно с основен характер
геол.bed bottomдолнище на пласт
мин.bench bottomдолнище на стъпало
bottomслагам дъно/седалка на
bottomосновавам върху/на
bottomнизина, долина
bottomдънен
bottomседалка на стол
bottomиздръжливост
bottomпроучвам, разбирам същината на
bottomзадник
bottomнай-долен, най-нисък, основен
bottomстигам най-ниското ниво
мор.bottomкил, (товарен) кораб
ак.bottomзвук с ниска честота
кораб.bottomпотопена част на кораб
bottomдъно, долният край/долната част на нещо, основа (при боядисване и пр.), прен. основа, база
bottomдостигам до дъното. измервам
разг.bottomчетирибуквие
политех.bottom anvilкотелна наковалня
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.bottom beltдолен клон на лента
мин.bottom benchпо-долна пачка
политех.bottom blast forgeковашко огнище с долно вдухване на въздуха
мет.bottom boardподкасова плоча
леяр.bottom boardподмоделна дъска
политех.bottom boilingдънно кипене
политех.bottom bracingдолна неподвижна връзка
политех.bottom brickтухла за подова настилка
политех.bottom camberкривина на долната повърхност
политех.bottom castingдолно леене
политех.bottom chordдолен пояс на ферма
политех.bottom coveringподова настилка
политех.bottom currentдънно течение
мин.bottom cutдолен подкоп
тех.bottom dead centerдолна мъртва точка
политех.bottom diameterвътрешен диаметър
политех.bottom dieдолна щампа
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.bottom drawнай-тежкия остатък от дестилация
политех.bottom dumpдънно разтоварване
политех.bottom flangeдолен пояс
политех.bottom flapподвижно дъно
политех.bottom flapлюк на дъното
политех.bottom flaskдолна формовъчна каса
мин.bottom gangwayизвозна галерия
леяр.bottom gateсифонна леярска система
мин.bottom gateизвозна галерия
тех.bottom gatingсифонно леене
мет.bottom gating systemсифонна леякова система
политех.bottom gearпърва предавка
политех.bottom hairдолна хоризонтална нишка
политех.bottom half crankдолна половина на картер, долен картер
политех.bottom headingизвозна галерия
политех.bottom iceдънен лед
политех.bottom landsпоречие
политех.bottom leatherрастителен гьон
мин.bottom liftдолен хоризонт
мин.bottom liftingподкопаване на долнище
политех.bottom of bandдъно на зона
политех.bottom of conduitоснова на тръбопровод
политех.bottom of foundationдолна част на основа
политех.bottom of railоснова на релса
мин.bottom pillarоколошахтов предпазен целик
леяр.bottom plateподмоделна дъска
политех.bottom plateгръдна опора
политех.bottom plateдъно, подложка, гръдна опора
политех.bottom pouringсифонно заливане
политех.bottom productостатъчен продукт
политех.bottom rakeзаден ъгъл
политех.bottom sedimentутайка на дъното
политех.bottom sideдолна страна
политех.bottom sideдъно
мин.bottom slicing methodсистема със слоево обрушаване
политех.bottom slideдолна шейна
политех.bottom slideдолна основна плоча
политех.bottom soilподпочвен пласт
мин.bottom spragподложка под крепежна стойка
политех.bottom spragразпънка в долнище
мин.bottom squeezeподуване на долнище
политех.bottom stampматрица
мин.bottom stopeдобивен забой с прави стъпала
политех.bottom swageдолен дорник
политех.bottom swageдолна матрица
политех.bottom swedgeдолна матрица
политех.bottom swedgeдолен дорник
политех.bottom toolподпора за нитоване
политех.bottom toolподложна щампа
политех.bottom valveдънен клапан
политех.bottom-contact capцокъл с контакт в долната част на фасунгата
политех.bottom-dump carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bottom-dump tipperавтомобил-самосвал с отварящо се дъно
политех.bottom-dump wagonвагонетка с подвижно дъно
политех.bottom-dumping carвагон разтоварващ се през дъното
мет.bottom-pour ladleкофа с дънно разливане, стопорна кофа
мет.bottom-pour ladleстопорна кофа
мин.bottom-slicing systemсистема на разработване със слоево обрушаване
мин.chute bottomдъно на люк
политех.concrete bottomбетонна основа
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.curved bottom chordкриволинеен долен пояс на ферма
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдубликат, копие
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleдвойно
doubleгънка, дипла
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleпо двама
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдвоен брой точки
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
добави значение или превод тук