double compound

  • Обща политехника
  • двойно съединение
  • двойна сол
198 допълнителни резултата:
политех.addition compoundприсъединително съединение
политех.alkyl compoundалкилно съединение
политех.aluminium compoundалуминиево съединение
политех.ammonium compoundамониево съединение
политех.antifreezing compoundантифриз
политех.antifreezing compoundсмеска с ниска температура на замръзване
политех.arene-metal compoundарен-метално съединение
политех.argenic compoundсъединение на сребро
политех.aromatic compoundсъединение от ароматния ред на въглеводородите
политех.aromatic compoundароматно съединение
политех.arsenic compoundсъединение на петвалентен арсен
политех.arsenic compoundарсенисъединение
политех.aryl compoundарилно съединение
хим.azo compoundазосъединение
политех.binary compoundбинерно съединение
политех.blasting compoundвзривно вещестбо
политех.cable compoundкабелна маса
политех.cadmic compoundсъединение на двувалентен кадмий
политех.cage compoundклетъчно съединение
политех.carbonyl compoundкарбонилно съединение
политех.catenated compoundверижно съединение от един и същ вид атоми
политех.ceri-compoundцериево съединение
политех.ceric compoundсъединение на четиривалентен церий
политех.ceric compoundцерисъединение
политех.cerium compoundсъединение на церия
политех.cero-compoundцеросъединение
политех.chain compoundверижно съединение
политех.charge-transfer compoundсъединение с пренос на заряда
политех.chelate compoundхелатно съединение
хим.chelate compoundхелат
политех.chemical compoundхимично съединение
политех.chromic compoundсъединение на хром
политех.chromium compoundсъединение на хрома
политех.cleaning compoundпрепарат за почистване
политех.closed-chain compoundциклично съединение
политех.cluster compoundсъединение
политех.cobalt compoundкобалтово съединение
политех.cobalt compoundсъединение на кобалта
политех.cobaltic compoundсъединение на тривалентен кобалт
политех.complex compoundсъединение
compoundсмесвам, съставям, съединявам
compoundдвор около затвор/лагер
compoundсложен, съставен
compoundукривам (закононарушител)
тех.compoundкомпаунд
ел.compoundкомпаундирам
муз.compoundнеравноделен
compoundсмес, хим. съединение
compoundувеличавам, утежнявам (вина, трудности и пр.)
compoundдвор около къща/фабрика, търговски център (в Индия, Китай и пр.)
compoundспоразумявам се, уреждам (сметка и пр.), погасявам частично (дълг), юр. постигам компромисно решение с кредитор
политех.compound actionкомбинирано действие
политех.compound alternatorкомпаунд-генератор за променлив ток
политех.compound arcсложна дъга
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.compound boxпредавателна кутия
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.compound camсложна гърбица
политех.compound circuitсложна верига
политех.compound compressionмногостъпално сгъстяване
политех.compound compressorмногостъпален компресор
политех.compound dieкомбинирана щампа
политех.compound dyeingкомбинирано багрене
политех.compound etherсмес от етери
политех.compound excitationкомпаундно възбуждане
политех.compound exciterвъзбудител с компаундна намотка
политех.compound eyepieceсложен околяр
политех.compound frequencyсъставна честота
политех.compound gearзъбна предавка между вретеното и подавателната кутия
политех.compound gearподавателна кутия
политех.compound generatorгенератор със смесено възбуждане
политех.compound girderсъставна греда
политех.compound glassмногослойно стъкло
политех.compound indexingкомбинирано делене
фин.compound interestанатоцизъм
ик.compound interestсложна лихва
политех.compound interstitialпромеждутъчно съединение
политех.compound latexлатексна смес
политех.compound magnetсложен магнит
политех.compound magnetмагнитен магазин
политех.compound mastсъставна мачта
тех.compound metalбиметал
муз.compound meterнеравноделен размер, неравноделен такт
политех.compound motionвъртеливопостъпателно движение
политех.compound motionсложно движение
политех.compound nucleiсъставно ядро
политех.compound nucleusсъставно ядро
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compound pendulumсложно махало
политех.compound pierсъставна колона
политех.compound piercing dieкомбинирана пробивна щанца за едновременно пробиване от няколко страни
политех.compound probabilityсложна вероятност
тех.compound pulleyполиспаст
политех.compound pulleyсистема от макари
политех.compound rest slideшейна на кръстат супорт
политех.compound rest toolкръстат супорт
политех.compound rest top slideгорна шейна на кръстат супорт
политех.compound scatteringразсейване с образуване на съставно ядро
тлф.compound signalсложен сигнал
политех.compound slide restкръстат супорт
мат.compound statementсложно съждение
политех.compound stressсложно напрежение
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compound tableмаса с надлъжно и напречно движение
политех.compound termсложен термин
compound timecompound meter
политех.compound turbineкомпаунд-турбина
политех.compound turbineмногоцилиндрова турбина
политех.compound wallмногослойна стена
политех.compound windingкомпаундна намотка
политех.compound wireбиметален проводник
политех.compound-gear trainсложна зъбна предавка
политех.compound-restгорна шейнаг на кръстат супорт
политех.compound-restкръстат супорт
политех.compound-restсглобяема опора
хидр.compound-settling basinдвуетажен утаител
политех.compound-wound exciterвъзбудител с компаундна намотка
политех.compound-wound motorелектродвигател със смесено възбуждане
политех.compound-wound relayреле с няколко намотки
политех.compounded compoundсмесен
политех.compounded compoundсъставен, сложен
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.coordination compoundкоординационно съединение
политех.cross-compound turbineдвувалова турбина
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
политех.cumulative compound motorелектродвигател с еднопосочно смесено възбуждане
политех.cupric compoundкуприсъединение
политех.cupric compoundсъединение на мед
политех.cutting compoundмажещо-охлаждаша течност
политех.cyclic compoundциклично съединение
политех.cyclopentadienyl compoundциклопентадиенилово съедининие
политех.demulsifying compoundантиемулгатор
политех.detrimental compoundвредно съединение
политех.dextro-compoundдекстросъединение
политех.dialkyl compoundдиакрилносъединение
хим.diazo compoundдиазосъединение
политех.diazonium compoundдиазониево съединение
политех.differential compound motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.dipping compoundсмес за потапяне
политех.dodecahedral compoundсъединение със структура на додекадър
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
добави значение или превод тук