double-bank superheater

  • Обща политехника
  • двустъпален паропрегревател
200 допълнителни резултата:
кораб.angle of bankъгъл на крен
bankбряг (на река, канал, езеро), крайбрежие
bankвлагам/държа пари в банка
bankправя насип, ограждам с насип, укрепявам
bankбанка
bankплитчина
bankпревръщам в пари
bankнатрупвам се на куп
bankнасип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина
bankнакланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж
bankизкуствен наклон навътре (при завой на шосе)
bankрезерва
bankбанков
bankповърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка
bankразчитам на, осланям се
геод.bankнаклон
мин.bankнаходище
тлф.bankконтактно поле
политех.bankсъединявам за съвместна работа
политех.bankред, група
политех.bankскат
политех.bankдренажен забой
политех.bankгрупирам
политех.bankсерия
bankкарти и пр. каса, банка
bankнатрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.)
bankкарти и пр. държа банката
bankобразувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.)
фин.bank accountбанкова сметка
ав.bank angleъгъл на наклон
мин.bank blastingвзривяване на стъпало
политех.bank erosionерозия на бреговете
политех.bank gravelречен чакъл
политех.bank groyneнапречна буна
фин.bank guaranteeавал
мин.bank headгорна площадка на бремсберг
политех.bank indexпоказател на крен
мин.bank loadingтоварене при разположение на багера и вагоните на едно ниво
политех.bank locomotiveтласкащ локомотив
политех.bank measureизмерване на земни работи по кубатурата на насипа
политех.bank of condensersкондензаторна батерия
политех.bank of gearsблок от зъбни колела на обща ос
политех.bank of oilнефтено находище
мин.bank of oreпластообразен руден валеж
политех.bank of ovenкоксова батерия
политех.bank of strockзапас от работна смес
политех.bank protectionукрепване на бряг
политех.bank sandречен пясък
политех.bank sillбрегова подложна греда
политех.bank slopeбрегови откос
фин.bank supervisionбанков надзор
политех.bank windingмногослойна шахматна намотка
мин.bank workстъпално изземване
bank-noteбанкнота
bank-protectionбрегозащитен
политех.bank-protection forestбрегозащитна гора
мин.benching bankстъпало на кариера
политех.bendant superheaterвертикален прегревател
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
мед.bio-bankбиобанка
политех.boiler superheaterпрегревател на парен котел
Bulgarian National BankБългарска народна банка
геол.caving bankподмиван бряг
политех.chimney superheaterпрегревател в димна тръба
политех.cinder bankшлаково насипище
политех.cloud bankоблачна маса
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.convection superheaterконвективен паропрегревател
политех.counterflow superheaterпротивотоков паропрегревател
политех.data bankбанка от данни
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдвоен брой точки
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвоен релсов път
политех.double trackдвупътен
политех.double triodeдвоен триод
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
добави значение или превод тук